ေကာ္မတီ အႏွစ္ခ်ဳပ္ မွတ္တမ္း (၂၉-၈-၂ဝ၁ဝ မွ ၂၁-၁၁-၂ဝ၁ဝ ထိ)

၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႔က်င္ေရး ေကာ္မတီ (ဂ်ပန္)

အႏွစ္ခ်ဳပ္ မွတ္တမ္း

၂၉-၈-၂ဝ၁ဝ မွ ၂၁-၁၁-၂ဝ၁ဝ ထိ

 

စတင္ဖြဲ႔စည္းျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပေသာ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ စစ္အာဏာရွင္ အစိုးရတို႔က ၎တို႔ တဖက္သပ္ စိတ္ႀကိဳက္ေရးဆြဲထားသည့္ တရားမွ်တမႈႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ စံႏႈန္းမ်ား မပါဝင္ေသာ ၂ဝဝ၈ ႏိုင္ငံဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒကို အဓမၼနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ တရားဝင္ အတည္ျပဳရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္း ျဖစ္ၿပီး၊ တဖန္ အဆိုပါ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေရးအတြက္ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမ်ားကလည္း တရားမွ်တမႈႏွင့္ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းမ်ား မပါဝင္ပဲ ျဖစ္ေနျပန္သည္။

သို႔ျဖစ္၍ ”၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႔က်င္ေရး” ဟူေသာ တိက်သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို အဆိုပါ ေရြးေကာက္ပြဲ ၿပီးသည့္အခ်ိန္ထိ အခ်ိန္အကန္႔အသတ္ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ လႈပ္ရွားရန္အတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားက အသင္းအဖြဲ႔မ်ား စုစည္းလုပ္ေဆာင္သည့္ပံုစံျဖင့္ “၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႔က်င္ေရး ေကာ္မတီ (ဂ်ပန္)”၊ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ 2010 Election Boycott Committee (Japan) အတိုေကာက္အားျဖင့္ EBC ကို  ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ တိုက်ဳိၿမိ့ဳေတာ္ရွိ Shinjunku, Takadanobaba, Recycle Center 4 (F) တြင္ က်င္းပေသာ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၉ရက္ (တနဂၤေႏြေန႔) အစည္းအေဝး၌ တညီတညြတ္တည္း ဆံုးျဖတ္ကာ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။

စတင္ဖြဲ႔စည္းစဥ္က အဖြဲ႔အစည္း (၁၃)ဖြဲ႔ျဖင့္ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းေနာက္ပိုင္းတြင္ အဖြဲ႔ေပါင္း (၃ဝ) ထိ မ်ားျပားလာကာ ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္တြင္ (၂၈)ဖြဲ႔ျဖင့္ စုေပါင္းရပ္တည္လ်က္ လႈပ္ရွားလ်က္ ရွိေနသည္။

……………………………..

ပါဝင္ေသာ အဖြဲ႔အစည္း စုစုေပါင္း စာရင္း

1 National League for Democracy (Liberated Area – Japan Branch)

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ၊ ဂ်ပန္ဌာနခြဲ

2 League for Democracy in Burma (LDB)

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အဖြ႔ဲခ်ဳပ္

3 Burma Democratic Action (BDA)
4 Democratic Federation of Burma (DFB)
5 All Burma Federation of Student Unions (Foreign Affairs Committee) (ABFSU-FAC)

ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္  (ႏိုင္ငံျခားေရးရာ ေကာ္မတီ)

6 Democratic Party for a New Society (DPNS-JPB)

လူ႔ေဘာင္သစ္ ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီ (ဂ်ပန္ဌာနခြဲ)

7 Burma’s Refugees Serving Association (Japan)

ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဒုကၡသည္မ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္း

8 Save Burma
9 Peaceful Burma
10 Federation of Workers’ Union of the Burmese Citizen (in Japan) (FWUBC)

ျမန္မာႏိုင္ငံသား အလုပ္သမားသမဂၢ အဖြဲ႔ခ်ဴပ္ (ဂ်ပန္ျပည္)

11 Self-funding Committee International (SCI)
12 Aalinneain Magazine

အလင္းအိမ္ မဂၢဇင္း

13 National Democratic Front (Burma) (NDF) Representative for Japan
14 Palaun National Society (PNS)
15 Arakan League for Democracy (Exile-Japan)
16 Chin National Community-Japan (CNC- Japan)
17 Hotel and Restaurant Worker’s Union of Burma (HRWUB)

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဟာ္တယ္ႏွင့္ စားေသာက္ဆိုင္ အလုပ္သမားမ်ား သမဂၢ၊ ဂ်ပန္

18 Seafarers’ Union of Burma (SUB)

ျမန္မာႏိုင္ငံ ပင္လယ္ေပ်ာ္မ်ား သမဂၢ၊ ဂ်ပန္

19 Aahara Journal

အဟာရ စာေစာင္

20 Human Resource Development Program (HRDP)
21 Burma Campaign Japan (BCJP)
22 Karen National Union – Japan (KNU-Japan)
23 Kachin National Organization, Japan (KNO-Japan)
24 Karen National Community (KNC-Japan)
25 Karen National League (KNL-JP)
26 Punnyagari Mon National Society (PMNS)
27 Shan Nationalities for Democracy – Japan (SND-JP)
28 Kachin State National Congress for Democracy (Liberated Area-Japan) (KNCD)
29 FTUB Japan Representative
30 Shan State Nationalities for Democracy – Japan (SSND-JP)

မွတ္ခ်က္၊    Karen National Community (KNC-Japan) ႏွင့္ Shan Nationalities for Democracy – Japan (SND-JP) တို႔မွ ႏႈတ္ထြက္ေၾကာင္း ၂ဝ၁ဝ ေအာက္တိုဘာ ၃၁ ရက္ အစည္းအေဝး၌ အတည္ျပဳသည္။

…………………….

လုပ္ငန္းေကာ္မတီ

၅-၁၁-၂ဝ၁ဝ ေန႔ အစည္းအေဝး ဆံုးျဖတ္ အတည္ျပဳခ်က္အရ လုပ္ငန္းေကာ္မတီကို ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းလုပ္ေဆာင္သည္။

 

  Working Committee Information Election Watch
1 ကိုမိုင္ေက်ာ္ဦး ကိုရဲၿငိမ္း ကိုေသာင္းျမင့္ဦး
2 ကိုသန္းေဆြ ကိုဖုန္းလိႈင္ ကိုရဲၿငိမ္း
3 ကိုေသာင္းျမင့္ဦး ကိုလွေအးေမာင္ ေဒၚမရစ္ဆိုင္းဘူ
4 ကိုေက်ာ္ေက်ာ္စိုး ကိုလိႈင္ေအး ဦးနန္လ်န္းထန္
5 ကုိေဇာ္မင္းခိုင္ ေဒၚမရစ္ဆိုင္းဘူ ကိုေဇာ္မင္းခိုင္
6 ကိုဖုန္းလိႈင္ NLD မွ တဦး ကိုေက်ာ္ေက်ာ္စိုး
7 ကိုဘုန္းျမင့္ထြန္း CNC မွ တဦး ကိုသန္းေဆြ
8 ေဒၚမရစ္ဆိုင္းဘူ BDA မွတဦး ကိုဖုန္းလိႈင္
9 ဦးဂြၽန္မ်ဳိးေအာင္ ကိုလြင္ေအာင္စိုး ကိုလြင္ေအာင္စိုး
10 ကိုေမာင္ေမာင္ဦး    
11 ကိုျမတ္သူ    
12 ဦးနန္လ်န္းထန္    
13 ကိုျမင့္ေဆြ    
14 ကိုလြင္ေအာင္စိုး    

l         ဤေကာ္မတီ၏ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအတြင္း လႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ ဘ႑ာေရးမႉးအျဖစ္ မေလးေလးမွ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္္သည္။

…………………………..

ေကာ္မတီ၏လႈပ္ရွားမႈမ်ား

၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႔က်င္ေရး ေကာ္မတီ (ဂ်ပန္)တြင္ အဓိက လုပ္ငန္းစဥ္ ၄ မ်ဳိး ရွိသည္။

1.        လူထုပညာေပး (Public education)

2.        လူထုအား ႏိႈးေဆာ္ေရး (Public awareness campaign)

3.        ေရြးေကာက္ပြဲ မသမာမႈ ေစာင့္ၾကည့္ေရး (Election watch)

4.        ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ လူထုလႈပ္ရွားမႈကို ေထာက္ပ့ံျခင္း (Logistics)

 

ဤလုပ္ငန္းစဥ္ ၄ မ်ဳိးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ စတင္ဖြဲ႔စည္းသည့္ ၂၉-၈-၂ဝ၁ဝ ေန႔မွ ၂၁-၁၁-၂ဝ၁ဝ ေန႔ထိ ၂၆-၉-၂ဝ၁ဝ ေန႔မွလြဲ၍ အပါတ္စဥ္ တနဂၤေႏြေန႔တိုင္း ေကာ္မတီ အစည္းအေဝးကို က်င္းပခဲ့သည္။

အစည္းအေဝး က်င္းပသည့္ ေနရာမ်ားမွာ ပံုမွန္အားျဖင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ တိုက်ဳိၿမိ့ဳေတာ္၏ Shinjunku, Takadanobaba ရွိ Recycle Center 4 (F) ႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ားအဖြဲ႔ (AUN) ၏ ရံုးခန္းတို႔ ျဖစ္သည္။

၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႔က်င္ေရး ေကာ္မတီ (ဂ်ပန္)၏ အေကာင္အထည္ေဖာ္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားမွာ ေန႔စြဲအလိုက္ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္။

1.        ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႔က်င္ေရး ေကာ္မတီ (ဂ်ပန္) Blog

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူ ျမန္မာျပည္သူတိုင္းအျပင္ မဲေပးႏိုင္ခြင့္ မရွိသူ (သို႔) မရွိေသးသူ၊ တနည္းအားျဖင့္ အဆိုပါေရြးေကာက္ပြဲေၾကာင့္ အနာဂတ္ကံၾကမၼာ ဆံုးျဖတ္ခံရမည့္ ျပည္သူတရပ္လံုး အား ေရြးေကာက္ပြဲ၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမ်ား၊ ဆႏၵမဲ၊ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားႏိုင္ခြင့္ အေျခအေန စသည္တို႔၏ အေျခခံ အခ်က္မ်ား၊ တန္ဖိုးမ်ားႏွင့္ အက်ဳိး သက္ေရာက္ပံုမ်ားဆိုင္ရာ အသိပညာေပး စာ၊ ဓါတ္ပံုႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားကို ၃ဝ-ဂ-၂ဝ၁ဝ ရက္မွစတင္၍ ေရးသားစုစည္းေဖာ္ျပသည္။

Blog link – https://2010ebc.wordpress.com/ )

2.        နအဖ စစ္အာဏာရွင္ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ၏  စက္တင္ဘာလ ၇ ရက္မွ ၁၁ ရက္အထိ တရုတ္ႏိုင္ငံသို႔ တရားဝင္အလည္အပတ္ခရီးအတြက္ တိုက်ဳိရွိ တရုတ္သံရံုးေရွ႕တြင္ ၂ဝ၁ဝ စက္တင္ဘာ ၇ ရက္ႏွင့္ ၈ ရက္ ႏွစ္ရက္ဆက္တိုက္္ မြန္းလြဲ ၃ နာရီမွ ၄ နာရီထိ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ျပၿပီး တရုတ္ႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီးမွတဆင့္ တရုတ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ထံ စာေပးအပ္ခဲ့သည္။

3.        ပဲခူးၿမိ့ဳမွ လက္နက္မဲ့ အျပစ္မဲ့ျပည္သူ လူငယ္ ၂ ဦး ပြဲခ်င္းၿပီး ေသဆံုးရေလာက္ေအာင္ ျမန္မာစစ္တပ္မွ မူးယစ္ရမ္းကားသည့္ တပ္မေတာ္သားတခ်ဳိ႕က စစ္ေျမျပင္သံုး လူသတ္လက္နက္မ်ားျဖင့္ လူေနရပ္ကြက္ အတြင္း ဥပေဒမဲ့ ရက္စက္စြာ သတ္ျဖတ္ျခင္းအတြက္ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပပြဲကို ၁ဝ-၉-၂ဝ၁ဝ (ေသာၾကာေန႔) တြင္ တိုက်ဳိရွိ ျမန္မာသံရံုးေရွ႕၌ ညေန ၃ နာရီမွ ၄ နာရီ က်င္းပၿပီး အဆိုပါကိစၥအတြက္ တာဝန္ရွိေသာ စစ္အစိုးရေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊထံ တရားဥပေဒအရ တိက်စြာ အေရးယူရန္ ေတာင္းဆို ထားသည့္ အိတ္ဖြင့္ေပးစာကို ေပးအပ္ခဲ့သည္။

အထက္ပါ ေန႔ရက္၊ အခ်ိန္ႏွင့္ ေနရာမွာပင္ မတရားဖမ္းဆီး အက်ဥ္းခ်ခံထားရသည့္ အမ်ဳိးသား ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ အပတ္စဥ္ ေတာင္းဆိုဆႏၵျပပြဲကိုလည္း တဆက္တည္း ပူးေပါင္းလႈပ္ရွားခဲ့ၾကသည္။

4.        Global Action Campaign ခ်ီတက္ဆႏၵျပပြဲအျဖစ္ ၁၈-၉-၂ဝ၁ဝ (စေနေန႔) မြန္းလြဲ ၂ နာရီမွစ၍ အခမ္းအနား စတင္ၿပီး မြန္းလြဲ ၃ နာရီတြင္ တိုက်ဳိရွိ Ebisu ပန္းျခံမွ Setagaya ပန္းျခံထိ ခ်ီတက္ ဆႏၵျပသည္။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို တရားဝင္ အသက္သြင္းမည့္ ေရြးေကာက္ပဲြကို ဒီမိုကေရစီ လိုလားသည့္ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတို႔က ကမာၻအႏွံ႔ ဆန္႔က်င္ ဆႏၵျပၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ တရားမွ်တမႈ မရွိ၊ ႏိုင္ငံတကာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာစံႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ကိုက္ညီျခင္းလည္း မရွိေသာ အဆိုပါ ေရြးေကာက္ပြဲအေၾကာင္းကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသားမ်ား ပိုမိုသိလာၾကေစရန္ ႏိႈးေဆာ္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

5.        ဦးဟန္ေညာင္ေဝႏွင့္ Victor Biak Lian တို႔၏ ၂ဝ၁ဝ စက္တင္ဘာ (၁) ရက္ ဂ်ပန္ခရီးစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႔က်င္ေရး ေကာ္မတီ (ဂ်ပန္)မွ စက္တင္ဘာ ၂၅-၉-၂ဝ၁ဝ ေန႔ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

6.        “ဘာေၾကာင့္ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲကို လက္မခံရသလဲ (စာတမ္း)”ကို ျမန္မာ၊ အဂၤလိပ္၊ ဂ်ပန္ သံုးဘာသာျဖင့္ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႔က်င္ေရး ေကာ္မတီ (ဂ်ပန္)မွ ေရးသားျပဳစုခဲ့သည္။

7.        ဂ်ပန္အစိုးရ၏ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ျခင္းခံရေသာ Mr. Seiji Maehara ထံ ဝမ္းေျမာက္ ေၾကာင္း သဝဏ္လႊာကို ၈-၁ဝ-၂ဝ၁ဝ ေန႔တြင္ ေပးပို႔ၿပီး လက္ရွိ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္းတြင္ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ကို အသိအမွတ္ မျပဳရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

8.        ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႔က်င္ေရး ေကာ္မတီ (ဂ်ပန္) အဖြဲ႔ဝင္မ်ားက ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ (၁၃)ရက္တြင္ တိုက်ိဳၿမိဳ႕ Kasumikaseki ရွိ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနသို႔ သြားေရာက္ၿပီး ဒုတိယ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Yamahana Ikuo ႏွင့္ ေတြဆုံကာ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲကိစၥအပါအဝင္  ျမန္မာ့ေရးရာကိစၥမ်ားကို ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

9.        ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႔က်င္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူထုႏိႈးၾကားမႈႏွင့္ ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားကို  အားျဖည့္ ေဆာင္ရြက္သည့္အေနျဖင့္ ၁၇-၁ဝ-၂ဝ၁ဝ (တနဂၤေႏြေန႔)တြင္ Recycle Center 4 F, Takadanobaba, Shinjuku, Tokyo ၌ နံနက္ ၉ နာရီ ၃ဝ မိနစ္မွ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီအထိ “ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ” (ပထမအႀကိမ္)ကို က်င္းပခဲ့သည္။ ေဆြးေႏြးပံု အေသးစိတ္ကို ဗီဒီယိုျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ကာ YouTube, Internet TV အစရွိသည့္ ဆက္သြယ္ေရး နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္တြင္းသို႔၎၊ အျခားႏိုင္ငံအရပ္ရပ္သို႔၎ ျဖန္႔ခ်ိေပးခဲ့သည္။

10.    ဒုတိယပင္လံုညီလာခံ ေခၚယူေရးအတြက္ “ကေလးၿမိ့ဳ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ေၾကညာစာတမ္း” အေပၚ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႔က်င္ေရး ေကာ္မတီ (ဂ်ပန္)မွ ေထာက္ခံေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ကို ၂၅-၁ဝ-၂ဝ၁ဝ ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္သည္။

11.    ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲအား ဆန္႔က်င္သည့္ ခ်ီတက္ဆႏၵျပပြဲကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ တိုက်ိဳၿမိ့ဳေတာ္တြင္ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ (၂၇)ရက္ေန႔တြင္ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႔က်င္ေရး ေကာ္မတီ (ဂ်ပန္)မွ ဦးစီး၍ က်င္းပလႈပ္ရွားသည္။ ဂ်ပန္ေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအျပင္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေရးကို ေထာက္ခံ အားေပးေနသည့္ ဂ်ပန္ အလုပ္သမားသမဂၢအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (RENGO) ၊ ျမန္မာ့ေရးရာ ျပည္သူ႔အဖြဲ႔ (PFB) ၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔ (ဂ်ပန္)ႏွင့္ Human Rights Watch ၊ Human Rights Now စသည့္ NGO အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကလည္း ပူးေပါင္းပါဝင္ လႈပ္ရွားခဲ့ၾကသည္။

12.    ၃၁-၁ဝ-၂ဝ၁ဝ (တနဂၤေႏြေန႔)တြင္ Recycle Center 4 F, Takadanobaba, Shinjuku, Tokyo ၌ နံနက္ ၉ နာရီ ၃ဝ မိနစ္မွ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီအထိ “ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ” (ဒုတိယအႀကိမ္)ကို က်င္းပ ခဲ့သည္။ အဓိကဦးတည္ခ်က္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုဝင္ဘာ (၇)ရက္ေန႔၌ က်င္းပေတာ့မည့္ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာျပည္သူမ်ားထံ အမွာစကား ပန္ၾကားျခင္း ျဖစ္သည္။

13.    ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းစဥ္တခုျဖစ္သည့္ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ လူထုလႈပ္ရွားမႈကို ေထာက္ပ့ံျခင္း (Logistics) အတြက္ အဖြဲ႔ဝင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံမွ ရံပံုေငြ ေကာက္ခံရာ ဂ်ပန္ယန္းေငြ ၅ဝဝ,ဝဝဝ (ငါးသိန္း)  ရရွိၿပီး ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၅,၅ဝဝ,ဝဝဝ  (ငါးသန္းငါးသိန္း) ကူညီပံ့ပိုးေပးခဲ့သည္။ (မွတ္ခ်က္- လက္က်န္ေငြ အနည္းငယ္ကို တရားဝင္ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားဆဲ ျဖစ္သည္။)

14.    ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဆန္႔က်င္ရသည့္ အဓိက အေၾကာင္းရင္းမ်ား ရွင္းလင္းေရးသားထားသည့္စာကို တိုက်ဳိရွိ ဥေရာပသမဂၢ၊ ျပင္သစ္၊ ၿဗိတိန္ႏွင့္ အေမရိကန္ သံရံုးမ်ားမွ သံရံုးတာဝန္ခံမ်ားထံ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ ေပးပို႔ခဲ့သည္။

15.    ဂ်ပန္ေရာက္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ားမွ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍ သေဘာထား တင္ျပသည့္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ အခမ္းအနားကို ဂ်ပန္အလုပ္သမား သမဂၢအဖြဲ႔ခ်ုဳပ္မ်ား ဌာနခ်ဳပ္ (JTUC-RENGO)ႏွင့္ ျမန္မာ့ေရးရာရုံး BOJ တို႔မွ ဦးစီး၍ တိုက်ိဳၿမိဳ႔ရွိ ဂ်ပန္ အလုပ္သမား သမဂၢအဖြဲ႔ခ်ုဳပ္မ်ား ဌာနခ်ဳပ္ (RENGO)ရုံးတြင္ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ (၄)ရက္က က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႔က်င္ေရး ေကာ္မတီဝင္မ်ား တက္ေရာက္၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

16.    ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ(၅)ရက္တြင္ တိုက်ိဳၿမိ့ဳ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယနိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး မစၥတာ ယုတက ဘန္ႏို ႏွင့္ JTUC-RENGO ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊  ဂ်ပန္နိုင္ငံအေျခစိုက္ ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီေရး အင္အားစုမ်ားမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရြးေကာက္ပဲြနွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးၾကရာ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႔က်င္ေရး ေကာ္မတီဝင္မ်ား တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

17.    ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီေန႔ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေန႔ျဖစ္ေသာ ႏိုဝင္ဘာ ၆ ရက္ႏွင့္ ၇ ရက္မ်ားတြင္ တိုက်ဳိရွိ ျမန္မာသံရံုးေရွ႕၌ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ အႀကီးအက်ယ္ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပသည္။

18.    အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏိုဘဲလ္ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းခံေနရာမွ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္ရေတာ့မည့္ ၁၃-၁၁-၂ဝ၁ဝ (စေနေန႔)တြင္ မြန္းလြဲ ၂ နာရီမွ ၄ နာရီထိ တိုက်ဳိရွိ ျမန္မာသံရံုးေရွ႕၌ ဆႏၵျပသည္။

19.    ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ ထိန္းသိမ္းခံေနရာမွ ၁၃-၁၁-၂ဝ၁ဝ (စေနေန႔)တြင္ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္ လာေသာ ျမန္မာလူထုေခါင္းေဆာင္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏိုဘဲလ္ဆုရွင္၊ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ႀကိဳဆိုေၾကာင္း သဝဏ္လႊာကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

20.    ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႔က်င္ေရး ေကာ္မတီ (ဂ်ပန္)၏ သေဘာထား ရပ္တည္ခ်က္ကို ၁၄-၁၁-၂ဝ၁ဝ ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့သည္။

21.    ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏိုဘဲလ္ဆုရွင္မ်ား၏ ႏွစ္စဥ္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္စား ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႔က်င္ေရး ေကာ္မတီ (ဂ်ပန္)မွ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္စိုးက ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၂ ရက္မွ ၁၄ ရက္ထိ ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

22.    ၂၁-၁၁-၂ဝ၁ဝ EBC အစည္းအေဝးတြင္ အမ်ားသေဘာတူ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႔က်င္ေရး ေကာ္မတီ (ဂ်ပန္)၏ သက္တမ္းကို ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္မ်ား အတည္ျပဳႏိုင္သည္အထိ တိုးျမွင့္လိုက္သည္။

……………………………………..

၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႔က်င္ေရး ေကာ္မတီ (ဂ်ပန္)၏ ဘ႑ာေရး မွတ္တမ္း

၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပဲြသပိတ္ေမွာက္ဆန္႕က်င္ေရးေကာ္မတီ ေငြစာရင္းရွင္းတမ္း

ဝင္ေငြစာရင္း

စဥ္ အဖဲြ႔အမည္ ထည့္ဝင္ေငြ (ပ) ထည့္ဝင္ေငြ (ဒု)
1 B.D.A Group 1,000 ယန္း 2,000 ယန္း
2 N.L.D- LA (JB) 1,000 2,000
3 L.D.B 1,000 2,000
4 အလင္းအိမ္ 1,000 2,000
5 K.N.O 1,000 2,000
6 K.N.U (Jp) 1,000 2,000
7 A.B.F.S.U 1,000 2,000
8 K.N.L 1,000 2,000
9 P.B 1,000 2,000
10 F.W.U.B.C 1,000 2,000
11 P.N.S/ N.D.F 1,000 2,000
12 C.N.C 1,000 NIL
13 B.R.S.A 1,000 2,000
14 A.L.D 1,000 2,000
15 B.C.J.P 1,000 NIL
16 H.R.D.P 1,000 2,000
17 K.N.C 1,000 NIL
18 S.C.I 1,000 2,000
19 D.F.B 1,000 2,000
20 D.P.N.S 1,000 NIL
21 S.N.D 1,000 NIL
22 P.M.N.S 1,000 2,000
23 H.R.W.U.B 1,000 NIL
စုစုေပါင္းဝင္ေငြ 57,000 (၅ ေသာင္း ၇ ေထာင္) ယန္း

 

ထြက္ေငြစာရင္း

ရက္စဲြ အေၾကာင္းအရာ ကုန္က်ေငြ
၂၄.၈.၂ဝ၁ဝ ဆႏၵျပပဲြ ပန္းျခံငွားခ ၈၄ဝဝ
၁၆.၉. ၂ဝ၁ဝ ဆႏၵျပပဲြ ပိတ္စ၀ယ္ ၂၅ဝဝ
၁၆.၉. ၂ဝ၁ဝ ယန္း(၁ဝဝ) ဆိုင္ေစ်း၀ယ္ ၅၁၄၅
၁၆.၉. ၂ဝ၁ဝ ေကာ္ပီကူးခ ၁၈၉ဝ
  ေရြ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးေန႕အထိမ္းအမွတ္ ဆြမ္းကပ္ သံုးေငြ (BDA) ၂၅၅ဝ၇
  ၂၇ ရက္ေန႔ ဆႏၵျပပဲြ ပန္းျခံငွါးခ (ကိုဘုန္းလႈိင္) ၇၂ဝဝ
  ၉ လပိုင္း မွ ၁၂ လပိုင္းအထိ အစည္းအေဝးအခန္း ငွား (BDA) ၉၈ဝဝ
စုစုေပါင္းကုန္က်ေငြ ၆ဝ၄၄၂ ယန္း
 
လက္က်န္ေငြ (၅၇ဝဝဝ- ၆ဝ၄၄၂)             ( လိုေငြ) (-) ၃၄၄၂ ယန္း
မွတ္ခ်က္။   ။ အထက္ပါလိုေငြ ၃၄၄၂ ယန္းအား ဘ႑ာေရးမႉးက စိုက္ထုတ္ေပးထားပါသည္။

 

……………………………..

 

၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႔က်င္ေရး ေကာ္မတီ (ဂ်ပန္)

၂၁-၁၁-၂ဝ၁ဝ

 

………………

Download PDF – here

EBC Meeting Report (21-11-2010)

၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႔က်င္ေရး ေကာ္မတီ (ဂ်ပန္)

အစည္းအေဝး ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ မွတ္တမ္း

၂၁-၁၁-၂ဝ၁ဝ

Recycle Center, Takadanobaba, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan

 

1.        ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႔က်င္ေရး ေကာ္မတီ (ဂ်ပန္)၏ သက္တမ္းကို ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္မ်ား အတည္ျပဳႏိုင္သည္အထိ တိုးျမွင့္လိုက္ပါသည္။

2.        ေကာ္မတီအေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႔က်င္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို မူလရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအရ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ေကာ္မတီ၏ ၁၄-၁၁-၂ဝ၁ဝ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခ်က္အတိုင္း ျပည္သူအားလံုး ဒီမိုကေရစီ ပန္းတိုင္သို႔ ေရာက္ရွိႏိုင္ေရးအတြက္

(က)  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဦးေဆာင္လမ္းညႊန္မႈကို ခံယူလ်က္ ပူးေပါင္းပံ့ပိုး လႈပ္ရွားျခင္းႏွင့္

(ခ)   ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေရးအတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ရင္း မတရားဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းခံေနရဆဲ ျဖစ္ေသာ ဦးခြန္ထြန္းဦး၊ မင္းကိုႏိုင္၊ ကိုကိုႀကီး အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အားလံုးကို ခြၽင္းခ်က္မရွိ အျမန္ဆံုး ျပန္လႊတ္ေပးရန္ လႈပ္ရွားျခင္းတို႔ကိုလည္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနမည္ ျဖစ္သည္။

3.        အထက္ေဖာ္ျပပါအေၾကာင္းရင္းမ်ားမွ ထြက္ေပၚလာႏိုင္မည့္ အက်ဳိးတရားေကာင္းမ်ားကို ေမွ်ာ္ကိုးလ်က္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ားအၾကား တဦးႏွင့္တဦး၊ တဖြဲ႔ႏွင့္တဖြဲ႔ အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္မႈ၊ ေလးစားမႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တန္းတူညီမွ်မႈ၊ တာဝန္ခံႏိုင္မႈႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ဆိုင္ရာ လြတ္လပ္မႈ အစရွိသည့္ ဒီမိုကေရစီ အေျခခံစံႏႈန္းမ်ားအတိုင္း ပိုမို ညီညြတ္စြာ ပူးေပါင္းလႈပ္ရွားရန္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္လာပါသည္။

4.        သို႔ပါ၍ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႔က်င္ေရး ေကာ္မတီ(ဂ်ပန္)၏ အဓိက လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖစ္ေသာ  အစည္းအေဝးႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာအသိုင္းအဝိုင္းမွ လူပုဂၢိဳလ္ တဦးခ်င္းအား၎၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား၎ ယေန႔မွစ၍ အနာဂတ္ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား၌  ညီေနာင္သားရင္းမ်ားသဖြယ္ ျပန္လည္ ပါဝင္ပူးေပါင္းၾကပါရန္ ေႏြးေထြးလိႈက္လွဲစြာ ဖိတ္ေခၚလိုက္ ပါသည္။

5.        လာမည့္ တနဂၤေႏြေန႔ (၂၈-၁၁-၂ဝ၁ဝ) တြင္ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႔က်င္ေရး ေကာ္မတီ (ဂ်ပန္)၏ အစည္းအေဝး က်င္းပမည္ ျဖစ္ပါသည္။ (အစည္းအေဝး အေၾကာင္းၾကားစာကို သီးျခားေပးပို႔ပါမည္)။ ထို႔ျပင္ အခါအားေလ်ာ္စြာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို က်င္းပရန္လည္း ဆံုးျဖတ္ပါသည္။

6.        ၂၃-၁၁-၂ဝ၁ဝ ေန႔တြင္ လႈပ္ရွားမည့္ “လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ႀကိဳဆို ေထာက္ခံပြဲ” တြင္ ေအာက္ပါအစီအစဥ္မ်ားကို ဆံုးျဖတ္အတည္ျပဳပါသည္။

 • အခမ္းအနားမႉးမ်ားအျဖစ္ ဦးေဇာ္မင္းထြန္းႏွင့္ ေဒၚက်င္ေဟာက္လြန္
 • ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား အျပည့္အဝ ေထာက္ခံေၾကာင္း ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အေရး လႈပ္ရွားေနၾကေသာ အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးမွ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား ဖတ္ၾကား၍ လက္မွတ္ ေရးထိုးၾကပါမည္။ (ဖတ္ၾကားေသာ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကို စာအုပ္အျဖစ္ စုစည္းမည္ ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ မိတၱဴတေစာင္စီ ေပးပါရန္။)
 • ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံ အေရာက္ပို႔မည့္ “လူထုအသံ” ေအာ္တို (Auto) စာအုပ္တြင္ မည္သူမဆို၊ မည္သည့္ ႏိုင္ငံသားမဆို မိမိတို႔ တဦးခ်င္းအေနျဖင့္ ေျပာဆိုမွာၾကား အၾကံေပးလို သည္မ်ားကို ေရးသားၾကပါမည္။
 • ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္တကြ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအားလံုးအျပင္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္း ကပါ ၾကည့္ရႈႏိုင္မည့္ ဗီဒီယိုႏွင့္ ဓါတ္ပံုမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ ရိုက္ကူးပါမည္။
 • ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ႀကိဳဆိုေထာက္ခံပြဲတြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားမွ ျမန္မာ အာဏာပိုင္မ်ား၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊  ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား၊ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္တကြ ျမန္မာျပည္သူတရပ္လံုးသို႔ ပန္ၾကားလႊာ တေစာင္ စုစည္း ထုတ္ျပန္ပါမည္။ (ဖတ္ၾကားမည့္သူ – ဦးလြင္ေအာင္စိုး)
 • ႀကိဳဆိုေထာက္ခံပြဲသို႔ မိမိတို႔အစီအစဥ္ျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဓါတ္ပံုမ်ားကို ယူေဆာင္ လာၾကပါရန္ အေၾကာင္းၾကားအပ္ပါသည္။
 • ႀကိဳဆိုေထာက္ခံပြဲတြင္ We stand with Daw Aung San Suu Kyi စာတမ္းႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ရုပ္ပံုပါရွိေသာ T-shirt မ်ားကို ဝတ္ဆင္ႏိုင္ေရးအတြက္ စီစဥ္ထား ပါမည္။

 

ျပန္ၾကားေရး

၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႔က်င္ေရး ေကာ္မတီ

 

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္ – 090-4964-9718, 090-9813-7192, 080-4005-7098, 080, 090-2525-1966, 080-5404-6600, 090-6031-4394, 080-5070-0080, 090-6040-8282, 090-5318-5054, 080-5888-3925.

………………..

Download PDF – Meeting Report _21-11-2010_

ဓါတ္ပံုႏွင့္ ဆက္စပ္သတင္း – http://www.pnsjapan.org/2010/11/blog-post_21.html

Video – EBC ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ (ပထမအႀကိမ္)

၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႔က်င္ေရး ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ (ပထမအႀကိမ္)

(တိုက်ဳိ၊ ဂ်ပန္) ၁၇-၁ဝ-၂ဝ၁ဝ (တနဂၤေႏြေန႔)

ျမန္မာျပည္သူတို႔၏ အနာဂတ္ကံၾကမၼာကို အဆံုးအျဖတ္ေပးမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲကို စစ္အာဏာရွင္ အာဏာရူးတို႔က လာမည့္ ႏိုဝင္ဘာလ (၇)ရက္ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ က်င္းပပါေတာ့မည္။ ဤေရြးေကာက္ပြဲမွာ စစ္အာဏာရွင္တို႔က မျဖစ္မေန က်င္းပရေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ မဟုတ္ပဲ ၎တို႔ စိတ္ႀကိဳက္အေနအထားရ၍ တရားမဝင္ အာဏာသိမ္း အုပ္စုမွ တရားဝင္ အစိုးရျဖစ္လာေအာင္ မတရားမႈေပါင္းစံုျဖင့္ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္သည္။

ဤသို႔ေသာ ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းတြင္ ဒီမိုကေရစီ လိုလားေသာ ျပည္သူတို႔အေနျဖင့္ လံုးဝဥႆံု လည္စင္းခံ အေလွ်ာ့ေပး၍ မျဖစ္ပါ။ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲကို လံုးဝ ဆန္႔က်င္ရပါမည္။ ဒီမိုကေရစီ ဘက္ျခမ္းတြင္ ျပတ္ျပတ္သားသား ရပ္တည္၍ အာဏာရွင္တို႔၏ မတရားေသာ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဆန္႔က်င္ တိုက္ဖ်က္ရပါမည္။

၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႔က်င္တိုက္ဖ်က္ေရးကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ား၏ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႔က်င္ေရးေကာ္မတီ (ဂ်ပန္)မွ ျဖစ္ႏိုင္သမွ် နည္းလမ္းမ်ားစြာျဖင့္ အားတက္သေရာ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိပါသည္။

ဆန္႔က်င္တိုက္ဖ်က္ရာတြင္ စည္းစနစ္က်နစြာျဖင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႔က်င္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ (ပထမအႀကိမ္) ကို ၁၇-၁ဝ-၂ဝ၁ဝ (တနဂၤေႏြေန႔) နံနက္ ၉ နာရီ ၃ဝ မိနစ္မွ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီအထိ Recycle Center 4 F, Takadanobaba, Shinjuku, Tokyo တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

လူထုႏိႈးၾကားမႈကို အားျဖည့္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ေဆြးေႏြးပံု အေသးစိတ္ကို ဗီဒီယိုျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ ထားၿပီး YouTube, Internet TV အစရွိသည့္ ဆက္သြယ္ေရး နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္တြင္းသို႔၎၊ အျခားႏိုင္ငံအရပ္ရပ္သို႔၎ ျဖန္႔ခ်ိေပးလ်က္ရွိပါသည္။

ျပန္ၾကားေရး

၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႔က်င္ေရးေကာ္မတီ (ဂ်ပန္)

…………..

မွတ္တမ္းတင္ ဗီဒီယို – sankyawooo

ေဆြးေႏြးပြဲ အမွတ္စဥ္ (၁)
ေဆြးေႏြးပြဲ အမွတ္စဥ္ (၂)
ေဆြးေႏြးပြဲ အမွတ္စဥ္ (၃)
ေဆြးေႏြးပြဲ အမွတ္စဥ္ (၄)
ေဆြးေႏြးပြဲ အမွတ္စဥ္ (၅)
ေဆြးေႏြးပြဲ အမွတ္စဥ္ (၆)
ေဆြးေႏြးပြဲ အမွတ္စဥ္ (၇)
ေဆြးေႏြးပြဲ အမွတ္စဥ္ (၈)
ေဆြးေႏြးပြဲ အမွတ္စဥ္ (၉)
ေဆြးေႏြးပြဲ အမွတ္စဥ္ (၁ဝ)

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။

စစ္အစိုးရ ေျပာတဲ့အတိုင္းသာ ပယ္လိုက္ပါ

စစ္အစိုးရ ေျပာတဲ့အတိုင္းသာ ပယ္လိုက္ပါ

 

ႏို၀င္ဘာ ၁ ရက္တြင္ ထုတ္ေ၀ေသာ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာထဲတြင္ လာမယ့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲေပးမႈႏွင့္ ပတ္သက္တဲ့ ရွင္းလင္းခ်က္တခုကိုေဖာ္ျပထားတာကိုဖတ္လိုက္ရပါတယ္။ ဘယ္လိုမဲမ်ဳိးဟာ ပယ္မဲျဖစ္တယ္ ဆိုတာကို ရွင္းျပထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

(၁) ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း တဦးထက္ပိုၿပီး သူတို႕ရဲ႕အမည္နဲ႕ သေကၤတနေဘးက အကြက္ ထဲမွာ အမွန္သေကၤတ ကိုျခစ္တာပဲျဖစ္ျဖစ္ အမွားသေကၤတ Χ ကိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ျခစ္လိုက္ရင္ ပယ္မဲ တဲ့။

(၂) လံုး၀ ဆႏၵျပဳ မထားပဲ ဗလာျဖစ္ေနရင္လည္း ပယ္မဲ တဲ့။

(၃) တေယာက္တည္းကို ဆႏၵျပဳထားေပမဲ့ အမွန္လိုလို အမွားလိုလို သေကၤတျဖစ္ေနရင္လည္း ပယ္မဲ တဲ့။

ႏို၀င္ဘာ ၇ ရက္မွာျပဳလုပ္မယ့္ေရြးေကာက္ပြဲဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ဒီမိုကေရစီအေရျခံဳ ထားတဲ့စနစ္ကို ထူေထာင္ဖို႔ ျပဳလုပ္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္တာမို႕ အဲဒီစနစ္ ေပၚထြန္းမလာေစဖို႔ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသားတိုင္းမွာ တာ၀န္ရွိပါတယ္။

စစ္တပ္က နိုင္ငံေရးမွာ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ခြင့္ကို အာမခံခ်က္ေပးထားတဲ့ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္အေျခခံဥပေဒကို အသက္သြင္းဖို႕ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပတာျဖစ္တဲ့အတြက္ မဲဆႏၵေပးပိုင္ခြင့္ရွိတဲ့ ျပည္သူေတြ အေနနဲ႕ မဲမေပးပဲ ေနလို႔ရပါကေနပါ။ မဲမေပးပဲေနလို႕မရရင္ မဲသြားေပးပါ။ ေပးလို႕ရွိရင္ ပယ္မဲ ျဖစ္ေအာင္လုပ္ပါ။ နအဖေျပာတဲ့အတိုင္း ပယ္မဲျဖစ္ေစတဲ့အခ်က္ သံုးခ်က္နဲ႕ ကိုက္ေအာင္ လုပ္လိုက္ပါ။

မဲေပးတဲ့သူအေရအတြက္ Turn out နည္းလို႕ရွိရင္ ဒါမွမဟုတ္ ခိုင္လံုတဲ့မဲနည္းၿပီး ပယ္မဲမ်ားလို႕ရွိရင္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဘယ္သူပဲႏိုင္ႏိုင္၊ ႏိုင္တဲ့သူဟာ လူနည္းစုရဲ႕ေထာက္ခံမႈကိုသာ ရတဲ့သူ ျဖစ္တယ္၊ လူအမ်ားစုရဲ႕ သေဘာထားကို ထင္ဟပ္တဲ့သူ၊ ကိုယ္စားျပဳတဲ့သူ မဟုတ္ဘူးဆိုတာ ေပၚလြင္ေနပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ကိုယ့္ရဲ႕ေရွ႕ေရး၊ ကိုယ္သားသမီးေရွ႕ေရး၊ မေမြးဖြားေသးတဲ့ ကိုယ့္ရဲ႕ေသြးမ်ဳိးဆက္ေတြကိုရဲ႕ အနာဂတ္ေတြကိုပါ စဥ္းစားၾကည့္လိုက္ပါ။ ဒါဆိုရင္ ဘာလုပ္ရမလဲဆိုတာ အေျဖေပၚလာလိမ့္မွာပါ။

 

ေက်ာ္ေက်ာ္စိုး

sayarkway@gmail.com

ႏို၀င္ဘာ ၄ ရက္၊ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္

Download pdf – here

…………………….

၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲအား ဆန္႔က်င္သည့္ ခ်ီ တက္ဆႏၵျပပြဲ(တိုက်ိဳ)

Source – http://www.pnsjapan.org/

၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲအား ဆန္႔က်င္သည့္ ခ်ီ တက္ဆႏၵျပပြဲ(တိုက်ိဳ)

၂၀၁၀ ေအာက္တိုဘာလ (၂၇)ရက္။ 

စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို တရားဝင္ အသက္သြင္းမည့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအား ဆန္႔က်င္သည့္ ခ်ီတက္ဆႏၵျပပြဲကို ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႔က်င္ေရး ေကာ္မတီ (ဂ်ပန္)မွ ဦးစီး၍ ဂ်ပန္ေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ႏွင့္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အေရးကို ေထာက္ခံ အားေပးေနသည့္ ဂ်ပန္ ဂ်ပန္အလုပ္သမားသမဂၢအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (RENGO) ၊ ျမန္မာ့ေရးရာ ျပည္သူ႔အဖြဲ႔ (PFB) ၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔ (ဂ်ပန္)ႏွင့္ ၊ Human Rights Watch ၊ Human Rights Now ၊ NGO အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကလည္း ပူးေပါင္းပါဝင္ ခဲ့ၾကပါသည္။

တရားမွ်တမူမရွိသည့္ အတုအေယာင္၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား တို႔မွ လက္မခံသည့္အေၾကာင္းကို ဂ်ပန္အစိုးရ တာ၀န္ရွိသူမ်ားတို႔မွ ပိုမိုသိရွိလာေစရန္ ရည္ရြယ္၍ တိုက်ိဳၿမဳိ႕ Roppongi ဘူတာအနီး၊ Mikawadai ပန္းၿခံမွ ဂ်ပန္အစိုးရရုံးမ်ား တည္ရွိရာ Kasumigaseki ၿမိဳ႔နယ္ဧရိယာကို ျဖတ္ေလ်ွာက္၍ Hibiya ပန္းၿခံတြင္ အဆုံးသတ္သည့္ ခ်ီတက္ဆႏၵျပပြဲကို က်င္းပျပဳလုပ္ရေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

Roppongi ဘူတာအနီး၊ Mikawadai ပန္းၿခံကေန ၂း၃၀ တြင္ စတင္ခ်ီတက္ခဲ့ၾကၿပီး ခ်ီတက္သြားရာ လမ္း တေလွ်ာက္တြင္လည္း နအဖ စစ္အုပ္စု၏ တရားမွ်တမူမရွိသည့္ အတုအေယာင္၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ လက္မခံ ဆန္က်င္ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား အားလုံတို႔ကို ခ်က္ျခင္း လြတ္ေပးရန္း ၊ ဂ်ပန္အစိုးရမွ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အေရးမွာ ထိေရာက္သည့္ အကူညီမ်ား ကူညီေပးရန္ ေတာင္းဆို ခ်ီတက္လာခဲ့ၾကၿပီး Hibiya ပန္းၿခံတြင္ အဆုံးသတ္ခဲ့ပါသည္။

ဂ်ပန္ေရာက္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ားမွ လက္ရွိ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ဂ်ပန္အစိုးရမွ ပိုမိုထိေရာက္စြာ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ေပးေစလိုသည့္ တိုက္တြန္း ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို ျမန္မာ့အေရးကို အားေပးကူညီသည့္ ဂ်ပန္လြတ္ေတာ္ အမတ္မ်ားသမဂၢ ကေနတဆင့္ ဂ်ပန္အစိုးရ တာ၀န္ရွိသူမ်ားထံသို႔ သြားေရာက္ ေပးပို႔ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္္။ ခ်ီတက္ဆႏၵျပပြဲတြင္ ဂ်ပန္ေရာက္ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ား(၃၀၀) ခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

More pics – http://picasaweb.google.com/t2sumleo/BoycottNov7ShamElection#

More pics – http://picasaweb.google.com/maikyawoo/ZawzawAung033?feat=flashalbum#

YouTube Video

 

သတင္းမွတ္တမ္း ။ Ko Mai Kyaw Oo
မွတ္တမ္းဓါတ္ပုံ ။ Zaw Zaw Aung /Lian Khan Sum(CNC-Japan)
ဗီဒီယိုမွတ္တမ္း။ ။TBS news, ျမန္မာေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား

…..

ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား

ဒီမိုကေရစီ သင္ခန္းစာမ်ား (Lessons in Democracy) ဘာသာျပန္မွ ထုတ္ႏႈတ္ေဖာ္ျပပါသည္။ အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပေတာ့မည့္ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဒီမိုကေရစီ စံႏႈန္းမ်ားျဖင့္ မည္သို႔မည္ပံု ကြာျခားေနသည္ကို ဗဟုသုတ အလို႔ငွာ၊ ႏိုင္ငံေရး အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ လႈပ္ရွားမႈ အလို႔ငွာ ျပန္လည္ေဖာ္ျပလိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာဘာသာျပန္သူ – လြင္ေအာင္စိုး

၃၁-၁ဝ-၂ဝ၁ဝ

………………………………..

အပိုင္း (၁၅)  ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား

ကိုယ္စားျပဳ ဒီမိုကေရစီစနစ္ (Representative Democracy) ဟာ ေရြးေကာက္ပြဲေတြအေပၚ အေျခခံရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေတြဟာ လြတ္လပ္ရပါမယ္၊ သမာသမတ္ ရွိရပါမယ္။ လြတ္လပ္ၿပီး သမာသမတ္ရွိတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ဳိး ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္မယ့္ အေျခခံအခ်က္ေတြလည္း ရွိေနရပါမယ္။ ဒါေတြအျပင္ လက္ရွိ အစိုးရ ကိုယ္တိုင္က အစိုးရအရာရွိေတြအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေပးတတ္တယ္ ဆိုတဲ့အခ်က္ကိုလည္း ပိုၿပီး အေလးအနက္ ဂရုစိုက္ဖို႔လိုပါတယ္။ ဆိုလိုတာက လက္ရွိအစိုးရ အရာရွိႀကီးေတြက သူတို႔ရာထူးဆက္ျမဲဖို႔၊ တနည္းအားျဖင့္ဆိုရင္ သူတို႔ရဲ႕ႏိုင္ငံေရးပါတီက အာဏာဆက္ရေနဖို႔ ေရြးေကာက္ပြဲ ေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္လႊမ္းမိုးႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေလ့ရွိၾကပါတယ္။

အဲဒီလိုလုပ္လာႏိုင္ဖို႔ ရွိေနတာေတြအားလံုးကို တားဆီးပိတ္ပင္ရပါမယ္။ အစိုးရဝန္ထမ္းေတြကို ေနာက္ထပ္ အာဏာကန္႔သတ္ ထိန္းခ်ဳပ္တဲ့ နည္းလမ္းနဲ႔ တားဆီးပိတ္ပင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ဗဟို အစိုးရဝန္ထမ္းေတြက ေရြးေကာက္ပြဲ လႈပ္ရွားမႈမွာ မပါဝင္ရေအာင္ တားျမစ္ထားရတာကို နမူနာယူၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။

ေရြးေကာက္ပြဲေတြက ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ ျဖစ္ခ်င္တဲ့ဆႏၵကို ရွင္းလင္းသဲကြဲေအာင္ ေဖာ္ျပပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈ ေတြက အမွန္တကယ္ လြတ္လပ္ၿပီး သမာသမတ္ရွိတယ္ဆိုရင္ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ဆႏၵကို ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ စည္းစနစ္က်နေအာင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံသားေတြမွာ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ ရွိပါတယ္။ မဲေပးႏိုင္ခြင့္ (ဒါမွမဟုတ္) ကိုယ္တိုင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ အေရြးခံႏိုင္ခြင့္ ရွိပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္မၿပိဳင္ဘူးဆိုရင္ ေရြးေကာက္ပြဲတာဝန္ေတြကို ယူႏိုင္ခြင့္ ရွိပါတယ္။ မဲေပးသူနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ၿပိဳင္သူ ေတြဟာ ႏိုင္ငံေတာ္က အကာအကြယ္ ေပးတာကို ရယူပိုင္ခြင့္ ရွိပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ကေပးတဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈေတြကို လက္ခံရယူခြင့္ ရွိပါတယ္။ နစ္နာဆံုးရွံဳးတာေတြအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ကို တရားဝင္တိုင္တန္းခြင့္ ရွိပါတယ္။

ႏိုင္ငံသားျဖစ္တယ္ ဆိုတဲ့အခ်က္က တန္းတူညီမွ်တဲ့သေဘာကို ေဆာင္ပါတယ္။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးစနစ္တခုခုမွာ တန္းတူ ညီတူ ပါဝင္ႏိုင္ခြင့္ရွိတာကို ေဖာ္ျပပါတယ္။ ဥပမာ- ႏိုင္ငံေရးပါတီကို ထူေထာင္ႏိုင္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ အေရြးခံႏိုင္ပါတယ္။

ေရြးေကာက္ပြဲ ဆိုတာက ႏိုင္ငံေရးမွာ တရားဝင္ ပါဝင္ႏိုင္ခြင့္ရွိတဲ့သေဘာကို ေဆာင္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲေတြကို သမားရိုးက် အတိုင္း ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း လုပ္ေဆာင္ရပါတယ္။ လွ်ဳိ႕ဝွက္လုပ္ေဆာင္လို႔ မရပါဘူး။ စည္းစနစ္က်နရပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ သေဘာမတူ ဆန္႔က်င္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ ပုန္ကန္ထႂကြတာလည္း မဟုတ္ပါဘူး။

အစိုးရအေတာ္မ်ားမ်ားက ႏိုင္ငံသားတခ်ဳိ႕ကို မဲမေပးႏိုင္ေအာင္၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္မၿပိဳင္ႏိုင္ေအာင္ နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ကန္႔သတ္ တားျမစ္ေလ့ရွိပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ သူတို႔မလိုလားတဲ့ အခ်ဳိ႕အဖဲြ႔ေတြက အႏိုင္ရရွိသြားမွာကို မလိုလားလို႔ ႏိုင္ငံေရးအရ စိန္ေခၚ ယွဥ္ၿပိဳင္လာတာေတြကို အစိုးရေတြက တားဆီးေလ့ရွိတာဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာသာေရးနဲ႔ လူမ်ဳိးစုေရးရာကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး  ႏိုင္ငံေရးမလုပ္ဖို႔လည္း ကမာၻတလႊား အစိုးရေတြက ကန္႔သတ္ထားတတ္ပါတယ္။

လူအခ်ဳိ႕ကို ပံုမွန္လည္ပတ္ေနတဲ့ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းကေန ခဏျဖစ္ျဖစ္ ဖယ္ရွားထားရတဲ့ မူတခု ရွိပါတယ္။ ဥပမာ- ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္ထားသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုမ်ဳိး ဖယ္ရွားခံေနရသူေတြဟာ မဲေပးခြင့္ မရပါဘူး။ အစိုးရက  ကန္႔သတ္ထားရပါ တယ္။ မဲေပးႏိုင္တဲ့ အနိမ့္ဆံုးအသက္ကို သတ္မွတ္ၿပီး ကန္႔သတ္ရပါတယ္။ အသက္ (၁၈)ႏွစ္ျပည့္သူကို အနိမ့္ဆံုးအသက္ ျဖစ္တယ္လို႔ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံအမ်ားစုက အမ်ားအားျဖင့္ သတ္မွတ္တတ္ၾကပါတယ္။ အမွန္တကယ္ မဲေပးခြင့္ ရွိရံုနဲ႔ မဲေပးႏိုင္တယ္လို႔ အျပတ္မေျပာႏိုင္ပါဘူး။ ဥပမာ- မဲေပးခြင့္ရွိတဲ့ ႏိုင္ငံသားတဦး ျဖစ္ေပမယ့္လည္း မဲေပးဖို႔ မွတ္ပံုတင္ခ်ိန္မွာ စိတ္ေဖာက္ျပန္ ရူးသြပ္ေန တယ္လို႔ ေဆးစစ္ခံရရင္ မဲေပးႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။

ဒီမိုကေရစီကို က်င့္သံုးတယ္ဆိုရင္ ဒီမိုကေရစီအေရး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြ၊ မဲေပးသူေတြ ျဖစ္ႏိုင္သမွ် အမ်ားဆံုး ရွိေနေစရ ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ ထိထိေရာက္ေရာက္နဲ႔ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေစဖို႔ မဲေပးသူေတြမွာ လိုအပ္တာေတြကို ေျပာပါမယ္။

1.         ပညာေရးအေျခခံနဲ႔ အေထြေထြဗဟုသုတရွိရပါမယ္။ တဆက္တည္းမွာဘဲ လူ႔ဘဝမွာ ၾကံဳေတြ႔ရတတ္တဲ့ အရႈပ္အေထြးေတြကို နားလည္ႏိုင္စြမ္းရွိေနၿပီး လူမႈအသင္းအဖြဲ႔ေတြမွာ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္စြာ၊ တရားမွ်တစြာ၊ က်င့္ဝတ္ညီစြာ ပါဝင္ႏိုင္စြမ္း ရွိေန ရပါမယ္။

2.         လူမႈေရးမွာ မလိုလားအပ္တာေတြက ၾသဇာလႊမ္းမိုးတတ္လို႔ အဲဒါေတြကို ဖယ္ရွားႏိုင္ရပါမယ္။ လူမႈေရးထိခိုက္မွာကို ငဲ့ကြက္ၿပီး အားနာေနလို႔ မရပါဘူး။

3.         အစိုးရက ဘာေတြ ရည္ရြယ္ထားသလဲ ဆိုတာ သိရမယ့္အျပင္ အဖြဲ႔အစည္းဌာနေတြ၊ ဘယ္လို စီမံ လုပ္ေဆာင္ေနၾကသလဲ ဆိုတာေတြကိုလည္း သိထားရပါမယ္။

4.         အစိုးရ ထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြထဲမွာ ေလာေလာဆယ္ အေရးႀကီးေနတာေတြကို သိထားရပါမယ္။

5.         မဲေပးသူရဲ႕ဂုဏ္သိကၡာ၊ အဂၤါရပ္ေတြနဲ႔တကြ ဘယ္လိုတာဝန္ရွိေနတယ္ ဆိုတာကို သိထားရင္း စည္းစနစ္က်န လြတ္လပ္စြာ မဲေပးႏိုင္ရပါမယ္။

အမွန္တကယ္မွာေတာ့ ဘယ္လိုလူ႔အဖြဲ႔အစည္းမဆို ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို ဆံုးျဖတ္ေပးႏိုင္ေလာက္တဲ့ မဲေပးသူတိုင္းမွာ အခု ေျပာတဲ့ လိုအပ္ခ်က္အားလံုးကို အဆင့္မီမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါဆိုရင္ ဘာလုပ္ေပးသင့္သလဲလို႔ု ေမးစရာျဖစ္လာပါတယ္။ အဆင့္ မမီရံုနဲ႔ မဲမေပးႏိုင္ေတာ့ဘူးလို႔ မဆိုလိုပါဘူး။ မဲေပးႏိုင္ခြင့္ကို အဆံုးရွံဳးခံလို႔ေတာ့ မရပါဘူး။ ဒ့ါျပင္ အဆင့္မီ-မမီဆိုတာကို ယုတၱိရွိရွိ၊ မွ်မွ်တတ ဘယ္လိုတိုင္းတာမလဲ။ ဒါမ်ဳိးေတြကို တခါမွလည္း မစဥ္းစားမိခဲ့ပါဘူး။

လုပ္ေပးႏိုင္တာ တခုဘဲ ရွိပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ “လူထုပညာေပးေရး” ပါဘဲ။ လူထုပညာေပးေရးပံုစံနဲ႔ မဲေပးရမယ့္သူေတြကို ေရြးေကာက္ပြဲမွာ လိုအပ္တဲ့ ဗဟုသုတေတြကို ေဝမွ်ေပးတာျဖစ္ပါတယ္။ မဲေပးတဲ့ကိစၥအျပင္ ဆက္ႏြယ္ေနတဲ့ အျခားကိစၥေတြအေပၚ လူထုက စိတ္ဝင္စားတဲ့အဆင့္၊ နားလည္သေဘာေပါက္တဲ့အဆင့့္၊ ပါဝင္ လုပ္ေဆာင္လာတဲ့အဆင့္ဆိုၿပီး ရွိတာျဖစ္လို႔ အခ်ိန္ယူၿပီး အသိပညာေပးရပါလိမ့္မယ္။

ႏိုင္ငံေရးကို တရားဝင္ ဦးေဆာင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ၿပိဳင္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲႏိုင္တဲ့အခါ ႏိုင္ငံကေထာက္ပံ့ ထားတဲ့ ရံုးခန္း၊ လႊတ္ေတာ္ အစရွိတာေတြ သံုးၿပီး အစိုးရရဲ႕စီမံခန္႔ခြဲေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးေတြကို လူသိရွင္ၾကား လုပ္ရပါတယ္။

ႏိုင္ငံအဆင့္အေနနဲ႔ အထူးအေရးႀကီးတဲ့ မလုပ္မျဖစ္ ဂရုစိုက္စရာကိစၥေတြအေပၚ လူထုက လက္ခံက်င့္သံုးလိုသလား ဆိုတာကို အစိုးရေတြက သိဖို႔လိုပါတယ္။ ဒီအခါ လူထုဆႏၵ ခံယူပြဲကို က်င္းပေပးရပါတယ္။ ႏိုင္ငံသားေတြက မဲေပးၿပီး သူတို႔ဆႏၵကို ထုတ္ေဖာ္ၾကပါတယ္။ လူထုဆႏၵခံယူပြဲဟာ ပံုမွန္ေရြးေကာက္ပြဲေတြနဲ႔ တၿပိဳင္တည္းက်င္းပတာလည္း ရွိတတ္ပါတယ္။ သီးျခားစီ က်င္းပတာ လည္း ရွိပါတယ္။

ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရသူေတြက ရာထူးသက္တမ္းတခုအတြင္းမွာ ႏိုင္ငံေရးကို ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္ေပးရပါတယ္။ ပံုမွန္ရာထူး သက္တမ္းဟာ ၄ ႏွစ္ (ဒါမွမဟုတ္) ၅ ႏွစ္ ၾကာပါတယ္။ ေယဘူယ်အားျဖင့္ ရာထူးသက္တမ္း ပိုၿပီးတိုရင္ အေကာင္းဆံုးပါဘဲ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ရာထူးလက္ကိုင္ရွိသူကို ရာထူးသက္တမ္းအတြင္းမွာ ဖယ္ရွားဖို႔ ခက္တာေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္သူတေယာက္က ဦးေဆာင္ႏိုင္စြမ္း ညံ့ဖ်င္းေနတတ္တာဟာ မဆန္းပါဘူး။ ဒီေခတ္္မွာ ပိုၿပီးေတာင္ ေတြ႔ျမင္ေနၾကရပါတယ္။ အရည္အခ်င္းညံ့ဖ်င္းတဲ့ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ကို ေနာက္ထပ္သက္တမ္းတခုအတြက္ ဆက္လက္ မေရြးခ်ယ္မိဖို႔ လိုပါတယ္။ အရည္အခ်င္းညံ့ဖ်င္းတဲ့သူက ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္က႑မွာ ပါဝင္လာမွာကို တားဆီးႏိုင္ဖို႔ အာဏာကန္႔သတ္ထားရပါတယ္။ မဲေပးမယ့္ လူထုကလည္း ေျပာခဲ့တဲ့အတိုင္း အဆင့္မီမီ မဲေပးေရြးခ်ယ္ႏိုင္ဖို႔ လိုပါတယ္။

သမတဦးေဆာင္တဲ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ သမတနဲ႔တကြ အျခား ဥပေဒျပဳအမတ္ေတြအတြက္ သူတို႔ ရာထူးသက္တမ္း ကုန္ခ်ိန္ေလာက္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပပါတယ္။ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာလည္း ဒီအတိုင္းဘဲရွိေပမယ့္ ကြာျခားသြားတာကေတာ့ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနတခ်ဳိ႕မွာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္သူဟာ ေရြးေကာက္ပြဲကို ပံုမွန္သက္တမ္းထက္ ေစာၿပီး ေခၚယူက်င္းပႏိုင္ခြင့္ ရွိတာဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲကို သက္တမ္းေစာၿပီး က်င္းပတာေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီ နည္းလမ္းမက်ပဲ ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္  ဒီလိုလုပ္တာဟာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔တကြ သူ႔ရဲ႕ အာဏာရႏိုင္ငံေရးပါတီအေနနဲ႔ အခြင့္သာေအာင္ ဖန္တီးေပးတာဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရတဲ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီက အစိုးရဖြဲ႔ခြင့္ ရပါတယ္။ အစိုးရျဖစ္လာေပမယ့္လည္း အစိုးရရဲ႕ အရည္အခ်င္း ညံ့ဖ်င္းရင္ အစိုးရအေပၚ အယံုအၾကည္ မရွိေၾကာင္း အဆိုတင္သြင္းၿပီး မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္တခု (No confidence vote) ရွိပါတယ္။ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံထားရသူေတြကို ရာထူးသက္တမ္း မကုန္မီမွာေတာင္ ဖယ္ရွားႏိုင္ဖို႔ စီမံထား တာပါ။ တကယ္လို႔ အယံုအၾကည္မရွိ မဲခြဲရာမွာ အစိုးရဘက္ကႏိုင္သြားရင္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ေစာၿပီး က်င္းပပါေတာ့တယ္။ အတိုက္အခံဘက္မွာ ႏိုင္ေျခမရွိေတာ့လို႔ အာဏာရပါတီဟာ ေနာက္ထပ္သက္တမ္းတခုကို စိတ္ခ်လက္ခ် စတင္ႏိုင္လို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ၿပိဳင္ႏိုင္တဲ့ အရည္အခ်င္းေတြဟာ အမ်ားအားျဖင့္ အသက္၊ ႏိုင္ငံတြင္း ေနထိုင္မႈအဆင့္၊ ႏိုင္ငံသားျဖစ္တဲ့ အခ်ိန္ ကာလတို႔နဲ႔ ပတ္သက္ပါတယ္။ ဒီထက္ပိုၿပီး အရည္အခ်င္းျပည့္မီဖို႔ မလိုအပ္ေတာ့ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕မွာေတာ့ ေနာက္ထပ္ ကန္႔သတ္ထားတာေတြ ရွိတတ္ပါတယ္။ ဥပမာ-တကၠသိုလ္ပညာေရး ရွိရမယ္ စတဲ့ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြမ်ဳိးပါ။ ဒီလို ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ဳိး ရွိတယ္ဆိုရင္ အဲဒီႏိုင္ငံေတြမွာ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္မယ့္သူေတြဟာ ပိုက္ဆံရွိ ပညာတတ္ ျဖစ္ေနရပါေတာ့မယ္။ ဒါဆိုရင္ ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးလို႔ အထက္တန္းပညာ မသင္ႏိုင္ခဲ့ရသူေတြအတြက္ ႏိုင္ငံေရးမွာ ေနရာမရွိေတာ့သလို ျဖစ္ေနပါေတာ့တယ္။ ဒါဟာ ေငြေၾကး ဓနကို အေမြဆက္ခံၿပီး ႏိုင္ငံေရးအျမတ္ထုတ္တာပါဘဲ။ လူအားလံုး တန္းတူညီတူျဖစ္ရမယ့္ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္နဲ႔  လံုးဝဆန္႔က်င္ ေနပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီကို အစစ္အမွန္က်င့္သံုးရင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္မယ့္သူဟာ ႏိုင္ငံေရး အရည္အေသြး ရွိေနတဲ့အေပၚမွာဘဲ မူတည္သင့္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီကို အစစ္အမွန္ ျဖစ္ထြန္းေစလိုရင္ ဘယ္သူမဆို ေရြးေကာက္ပဲြ ဝင္ႏိုင္ခြင့္ ရွိေနရပါမယ္။

ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမွာ မဲေပးသူတို႔ေတြဟာ စိတ္ႀကိဳက္မဲေပး ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ခြင့္ ရပါတယ္။ ဒီလိုျဖစ္ေနေအာင္လည္း မဲရံုေတြမွာ မဲပံုးပံုစံ၊ အထားအသိုကအစ အစစအရာရာ စီစဥ္ကာကြယ္ေပးထားရပါတယ္။ မဲေပးသူေတြကို ၿခိမ္းေျခာက္ေသြးေဆာင္ၿပီး ေရြးခ်ယ္ မဲထည့္ ခိုင္းတာမ်ဳိး မရွိေစရပါဘူး။ လိုအပ္တဲ့အခါ မဲရံုေတြမွာ လက္နက္ကိုင္အေစာင့္ေတြကို ခ်ထားေပးရပါတယ္။ International Monitor လို႔ေခၚတဲ့ ႏိုင္ငံတကာ မဲရံုေစာင့္ၾကည့္သူေတြကိုလည္း ေနရာခ်ထားေပးရပါတယ္။

မဲအႏိုင္အရွံဳးစာရင္း အတိအက်ရဖို႔ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ မဲရံုေတြမွာ မမွန္မကန္ စာရင္းသြင္းၿပီး လူစားထိုး မဲေပးခိုင္းတတ္ ၾကပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ မဲခိုး၊ မဲလိမ္၊ မဲေဖ်ာက္ စတဲ့ မသမာမႈေတြ မရွိရေအာင္ ကာကြယ္ေပးဖို႔ ႀကိဳတင္စီစဥ္ရပါတယ္။ မဲေပးမယ့္သူ စာရင္းကို အမွန္ဆံုးျဖစ္ေအာင္ အတည္ျပဳထားရပါတယ္။ မဲေပးမယ့္သူေတြအတြက္ သက္ေသခံ အေထာက္အထားေတြကိုလည္း စနစ္တက် ျဖစ္ေစရပါတယ္။ အသက္ႀကီးသူ၊ စာသိပ္မတတ္သူေတြလိုမ်ဳိး မဲေပးသူေတြဟာ ရႈပ္ေထြးတဲ့ မဲေပးစနစ္ကို သိပ္ နားမလည္ၾကလို႔ သူတို႔ကို မသမာသူေတြက ၿခိမ္းေျခာက္ေသြးေဆာင္ၿပီး မဲထည့္ခိုင္းတတ္ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မဲေပးတဲ့ပံုစံဟာ အတတ္ႏိုင္ဆံုး လြယ္ကူရွင္းလင္းေနရပါမယ္။

ကိုယ္စားျပဳဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ မဲေပးသူေတြဟာ သူတို႔သိၿပီးသားသူေတြကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ၾကပါတယ္။ ေရြးခ်ယ္မွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ မဲေပးဖို႔ အၾကံဳးဝင္သူမွန္သမွ် မဲေပးခြင့္ရပါတယ္။ မဲရံုႀကီးၾကပ္သူေတြဟာ ဆႏၵမဲေတြကို မွန္မွန္ကန္ကန္ စာရင္းသြင္းၿပီး အမွားအယြင္းမရွိ ေရတြက္ရပါတယ္။ မဲေရတြက္ရာမွာ လူကိုယ္တိုင္ ေရတြက္ရပါတယ္။ တိုးတက္ေခတ္မီလာတဲ့အခါမွာေတာ့ ေခတ္ေပၚ ကိရိယာအသစ္ေတြ၊ နည္းပညာသစ္ေတြကိုသံုးၿပီး မဲေပးလာၾကပါတယ္။ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ မသမာမႈ မရွိေစဖို႔၊ စက္အမွား -လူအမွား မရွိေစဖို႔ အတတ္ႏိုင္ဆံုးစစ္ေဆးၿပီး တိက်ေအာင္ လုပ္ရပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္အေပၚ အျပင္းအထန္ အျငင္းပြား တာမ်ဳိးလည္း ရွိတတ္ပါတယ္။ ဒီအခါမွာ မဲေတြကို ျပန္ေရတြက္တာရွိသလို ေနာက္တႀကိမ္ မဲျပန္ေပးရတာလည္း ရွိပါတယ္။ ေနာက္ တႀကိမ္ မဲျပန္ေပးတဲ့ပံုစံေတြက အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိႏိုင္ပါတယ္။

လစ္လပ္ေနတဲ့ မဲဆႏၵနယ္ေျမအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပတဲ့ အမ်ဳိးအစားဟာ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ခံထားရသူက ေသဆံုးသြားရင္ (ဒါမွမဟုတ္) အလုပ္ထြက္သြားရင္ (ဒါမွမဟုတ္) ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒနဲ႔ ၿငိစြန္းလို႔ ႏႈတ္ထြက္ေပးရရင္ အဲဒီလူရဲ႕ရာထူးက လစ္လပ္ေနမွာ ျဖစ္လို႔ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကို မျဖစ္မေန က်င္းပရတာပါဘဲ။ စီစဥ္ေနက် ပံုစံမ်ဳိး မဟုတ္တဲ့အျပင္ ပံုမွန္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပခ်ိန္မဟုတ္ပဲ လုပ္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မဲမေပးပဲ ေနလို႔ရ-မရ ဆိုတဲ့ကိစၥဟာ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ေနလို႔ အပိုင္း(၁၆) ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြရဲ႕ အခန္း က႑ေရာက္မွ ေျပာပါေတာ့မယ္။ ႏိုင္ငံတခ်ဳိ႕မွာ ႏိုင္ငံသားေတြဟာ မဲေပးဖို႔ ပ်က္ကြက္ရင္ ေနာက္တႀကိမ္ မဲေပးခြင့္ ဆံုးရွံဳးတတ္ တာမ်ဳိး ရွိပါတယ္။

လိုလားခ်က္တခုခုကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ဖို႔ကိစၥမွာ ေစာဒကတက္စရာ နမူနာတခုကို ေျပာပါမယ္။ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ ခံရသူေတြကို ပိုၿပီးတရားဝင္ျဖစ္ေအာင္ ႏိုင္ငံေတြက အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိးပမ္းၾကပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ လူထုဆႏၵကို ျဖည့္ဆည္းေပးတယ္ ဆိုတဲ့ သမိုင္းမွတ္တမ္းေကာင္းကို လိုခ်င္လို႔ပါဘဲ။ ဒါေပမယ့္ လူထုက မျဖစ္မေန မဲေပးရမယ္ ဆိုတာကေတာ့ အာဏာရွင္ဆန္ပါတယ္။ မဲေပးတာဟာ ႏိုင္ငံသားတဦးအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခြင့္ ရတယ္ ဆိုတဲ့ ဂုဏ္ပုဒ္တခု ပါဘဲ။ ဒါေပမယ့္ မဲေပးတယ္၊ မေပးဘူးလို႔ ဆံုးျဖတ္တာဟာ အဲဒီႏိုင္ငံသားရဲ႕ လြတ္လပ္တဲ့ ဆႏၵအတိုင္းဘဲ ျဖစ္သင့္ပါတယ္။

 

မူရင္း (အဂၤလိပ္ဘာသာ) © Roland O. Watson 2008

ျမန္မာဘာသာျပန္ – လြင္ေအာင္စိုး

………….

တအုပ္လံုး ဘာသာျပန္အတြက္ download  PDF – http://www.lessonsindemocracy.org/LessonsinDemocracyBurmese.pdf

ျမန္မာျပည္သူမ်ားထံ အမွာစကား ပန္ၾကားခ်က္

ျမန္မာျပည္သူမ်ားထံ “ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ (ဒုတိယအႀကိမ္)”မွ

အမွာစကား ပန္ၾကားခ်က္

၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႔က်င္ေရး ေကာ္မတီ (ဂ်ပန္) မွ “ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ (ဒုတိယအႀကိမ္)” ကို ယေန႔ (၃၁-၁ဝ-၂ဝ၁ဝ) Takadanobaba, Tokyo, Japan ၌ နံနက္ ၁ဝ နာရီမွ ၁၁ နာရီခြဲအထိ က်င္းပပါသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ မိုင္ေက်ာ္ဦး(NDF) ၊ အရွင္ထာဝရ (ABMRC)၊ ဦးတင္ဝင္း (FWUBC)၊ ဦးေဇာ္မင္းခိုင္ (ALD-Exile-Japan)၊ ဦးသန္းေဆြ(BDA)၊ ဦးရဲၿငိမ္း(အလင္းအိမ္ မဂၢဇင္း)ႏွင့္ ဦးလြင္ေအာင္စိုး (Save Burma)တို႔၏ ေဆြးေႏြးသံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို ဦးေက်ာ္ေက်ာ္စိုး (LDB) မွ Moderator အျဖစ္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္လာသူမ်ားထဲမွ ဦးဖုန္းလိႈင္ (FWUBC & Peaceful Burma)၊ ေစာမ်ဳိးခိုင္ရွင္း (KNU-Japan)၊ ဦးလွေအးေမာင္ (ALD-Exile-Japan)၊ ဦးေဘာင္လု (KNCD-LA-JP) တို႔က ျပန္လွန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္လာသူ စုစုေပါင္း (၃၄)ဦး ရွိပါသည္။

“ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ (ဒုတိယအႀကိမ္)” ၏ အဓိကဦးတည္ခ်က္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ႏိုဝင္ဘာ (၇)ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပေတာ့မည့္ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာျပည္သူမ်ားထံ အမွာစကား ပန္ၾကားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ယေန႔ေဆြးေႏြးပြဲ၏ ရလဒ္မွ ထြက္ေပၚလာေသာ ျပည္သူသို႔ အမွာစကား ပန္ၾကားခ်က္ (Message) မွာ ေအာက္ပါ အတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ျပည္သူတို႔၏ အနာဂတ္ ကံၾကမၼာ အေကာင္းအဆိုးကို ဖန္တီးမည္ ျဖစ္၍ ျပည္သူတို႔အေနျဖင့္ လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္သည္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ —

 • တရားမွ်တမႈ မရွိေသာ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို အာမခံထားျခင္း မရွိေသာ၊ ဒီမိုကေရစီ စံႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ကိုက္ညီျခင္း မရွိေသာ ၂ဝဝ၈ ႏိုင္ငံဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒကို အသက္သြင္းမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပည္သူတို႔အေနျဖင့္ မဲမေပးပဲ ေနပိုင္ခြင့္ရွိသည့္အတိုင္း မဲမေပးပဲ ေနရန္၊
 • အကယ္၍ မျဖစ္မေန မဲေပးရမည္ဆိုပါက မိမိတို႔ ယံုၾကည္အားကိုး ကိုယ္စားျပဳေပး ႏိုင္မည့္သူမ်ား မရွိလွ်င္  ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ၿပိဳင္သူ မည့္သူကိုမွ် မဲေပးေရြးခ်ယ္ျခင္း မဟုတ္သည့္ ပယ္မဲ ျဖစ္ေစရန္၊
 • “ကေလးၿမိ့ဳ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ေၾကညာစာတမ္း” ကို လူထုအင္အား အလံုးအရင္းျဖင့္ ေထာက္ခံႀကိဳဆို အားေပးၾကရန္
 • ေရြးေကာက္ပြဲလြန္ကာလ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေရး ဆက္လက္လႈပ္ရွားေရးအတြက္ ယခုကတည္းကပင္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားၾကရန္၊ အမွာစကား ပန္ၾကားလိုက္ပါသည္။

ေဆြးေႏြးေျပာဆိုခ်က္ အေသးစိတ္ကို ဗီဒီယိုျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ထားသည္ျဖစ္၍ မၾကာမီ ျဖန္႔ခ်ိေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

ျပန္ၾကားေရး

၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႔က်င္ေရး ေကာ္မတီ (ဂ်ပန္)

မွတ္ခ်က္၊     ဆက္စပ္သတင္းႏွင့္ ဓါတ္ပံုမ်ားကို ေအာက္ပါလင့္ခ္တြင္ ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

http://www.pnsjapan.org/2010/10/blog-post_3746.html

Download PDF – Message from 2nd EBC political discussion 31-10-2010

ဒုတိယ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ လိုအပ္ေနၿပီ

၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ျဖန္႔ခ်ိခဲ့ေသာ ေဆာင္းပါးကို ျပန္လည္ ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

လြင္ေအာင္စိုး

၂၉-၁ဝ-၂ဝ၁ဝ

…….

Design – လူထုအသံ

p1

p31

p21

Download PDF: engagement-is-needed.pdf

……

ကေလးၿမိ့ဳ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ေၾကညာစာတမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႔က်င္ေရး ေကာ္မတီ (ဂ်ပန္) ၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

ကေလးၿမိ့ဳ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ေၾကညာစာတမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍

၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႔က်င္ေရး ေကာ္မတီ (ဂ်ပန္) ၏

ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

၂၅-၁ဝ-၂ဝ၁ဝ

၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၂၄ ရက္တြင္ ျမန္မာ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစု ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ဒီမိုကေရစီရရွိေရး လႈပ္ရွားသူမ်ား လက္မွတ္ေရးထုိး ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည့္ ကေလးၿမိဳ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ေၾကညာစာတမ္းပါ –

 • ဒီမိုကေရစီေရး၊ လူ႕အခြင့္အေရး၊ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး တို႔အတြက္ ရည္မွန္းခ်က္၊
 • ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚ သေဘာထား၊
 • ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ဦးတည္ႀကိဳးပမ္းမႈ

မ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေပၚထြန္းေရးအတြက္ ေကာင္းမြန္ မွန္ကန္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဂ်ပန္ရွိ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားက အျပည့္အဝ ေထာက္ခံေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ ေၾကညာလိုက္သည္။

၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႔က်င္ေရး ေကာ္မတီ (ဂ်ပန္)

ပါဝင္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား

1 National League for Democracy (Liberated Area – Japan Branch) 

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ၊ ဂ်ပန္ဌာနခြဲ

2 League for Democracy in Burma (LDB) 

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အဖြ႔ဲခ်ဳပ္

3 Burma Democratic Action (BDA)
4 Democratic Federation of Burma (DFB)
5 All Burma Federation of Student Unions (Foreign Affairs Committee) (ABFSU-FAC) 

ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္  (ႏိုင္ငံျခားေရးရာ ေကာ္မတီ)

6 Democratic Party for a New Society (DPNS-JPB) 

လူ႔ေဘာင္သစ္ ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီ (ဂ်ပန္ဌာနခြဲ)

7 Burma’s Refugees Serving Association (Japan) 

ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဒုကၡသည္မ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္း

8 Save Burma
9 Peaceful Burma
10 Federation of Workers’ Union of the Burmese Citizen (in Japan) (FWUBC) 

ျမန္မာႏိုင္ငံသား အလုပ္သမားသမဂၢ အဖြဲ႔ခ်ဴပ္ (ဂ်ပန္ျပည္)

11 Self-funding Committee International (SCI)
12 အလင္းအိမ္ မဂၢဇင္း
13 National Democratic Front (Burma) (NDF) Representative for Japan
14 Palaun National Society (PNS)
15 Arakan League for Democracy (Exile-Japan)
16 Chin National Community-Japan (CNC- Japan)
17 Hotel and Restaurant Worker’s Union of Burma (HRWUB) 

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဟာ္တယ္ႏွင့္ စားေသာက္ဆိုင္ အလုပ္သမားမ်ား သမဂၢ၊ ဂ်ပန္

18 Seafarers’ Union of Burma (SUB) 

ျမန္မာႏိုင္ငံ ပင္လယ္ေပ်ာ္မ်ား သမဂၢ၊ ဂ်ပန္

19 အဟာရ စာေစာင္
20 Human Resource Development Program (HRDP)
21 Burma Campaign Japan (BCJP)
22 Karen National Union – Japan (KNU-Japan)
23 Kachin National Organization, Japan (KNO-Japan)
24 Karen National Community (KNC-Japan)
25 Karen National League (KNL-JP)
26 Punnyagari Mon National Society (PMNS)
27 Shan Nationalities for Democracy – Japan (SND-JP)
28 Kachin State National Congress for Democracy (Liberated Area-Japan) (KNCD)
29 FTUB Japan Representative
30 Shan State Nationalities for Democracy – Japan (SSND-JP)

Download PDF – Statement of EBC on Kalay Declaration

ကေလးၿမိ့ဳ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ေၾကညာစာတမ္း (ျမန္မာဘာသာႏွင့္ ဂ်ပန္ ဘာသာျပန္)

……………………………………………………………………

Japanese translation

………………………….