၂၉-၈-၂ဝ၁ဝ အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ား၏ အဖြဲ႔ေပါင္းစံု ဒုတိယအႀကိမ္ ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲ

၂၉-၈-၂ဝ၁ဝ၊ မနက္ ၉ နာရီမွ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီထိ

Recycle Center, Takadanobaba, Shinjuku-ku, Tokyo

အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ေပါင္းစံုမွ ၂၉-၈-၂ဝ၁ဝ ေန႔က Recycle Center တြင္ က်င္းပေသာ အစည္းအေဝး၌ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြး ဆံုးျဖတ္ အတည္ျပဳခဲ့ၾကပါသည္။

  1. “၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဆန္႔က်င္ေရး” ဟူေသာ တိက်သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ကို အဆိုပါ ေရြးေကာက္ပြဲ ၿပီးသည့္အခ်ိန္ထိ အခ်ိန္အကန္႔အသတ္ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ လႈပ္ရွားရန္ အတြက္ “၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႔က်င္ေရး ေကာ္မတီ (ဂ်ပန္)”၊ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ 2010 Election Boycott Committee (Japan) ကို ေအာက္ပါ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖင့္ စတင္ ဖြဲ႔စည္း လိုက္သည္။

၁၊  အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ၊ ဂ်ပန္ဌာနခြဲ (NLD-LA – JB)

၂၊  ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အဖြ႔ဲခ်ဳပ္ (LDB)

၃၊  Burma Democratic Action (BDA)

၄၊  Democratic Federation of Burma (DFB)

၅၊  ဗမာနုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား အဖြဲ ့ခ်ဳပ္  (နုိင္ငံၿခားေရးရာေကာ္မတီ) (ABFSU)

၆၊  လူ႔ေဘာင္သစ္ ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီ၊ ဂ်ပန္ဌာနခြဲ (DPNS)

၇၊  BRSA

၈၊  Save Burma

၉၊  Peaceful Burma

၁ဝ၊  ျမန္မာႏိုင္ငံသား အလုပ္သမားသမဂၢ အဖြဲ႔ခ်ဴပ္ (ဂ်ပန္ျပည္) (FWUBC)

၁၁၊  SCI

၁၂၊  အလင္းအိမ္

၁၃၊  National Democratic Front (Burma) NDF (B) Representative for Japan

၁၄၊  Palaun National Society (PNS)

၁၅၊  Arakan League for Democracy (Exile-Japan)

၁၆၊  Chin National Community-Japan (CNC-Japan)

၁၇၊  ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဟာ္တယ္ႏွင့္ စားေသာက္ဆိုင္ အလုပ္သမားမ်ား သမဂၢ၊ ဂ်ပန္ (HRWUB)

၁၈၊  ျမန္မာႏိုင္ငံ ပင္လယ္ေပ်ာ္မ်ား သမဂၢ၊ ဂ်ပန္

၁၉၊  အဟာရစာေစာင္၊ ဂ်ပန္

၂ဝ၊  Human Resource Development Program (HRDP)

၂၁၊  Punnyagari Mon National Society (PMNS)

မွတ္ခ်က္၊ ပူးေပါင္းပါဝင္လာမည့္ ေနာက္ထပ္ အဖြဲ႔မ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

  1. ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႔က်င္ေရး ေကာ္မတီ (ဂ်ပန္)၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဆြးေႏြး ညိွႏိႈင္းခဲ့ၿပီး ယင္းတို႔အနက္ ေလာေလာဆယ္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အသိပညာေပး လုပ္ငန္းမ်ား (Electoral public education) ကို ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။ အနာဂတ္ ကံၾကမၼာ ဆံုးျဖတ္ခံရမည့္ ျမန္မာျပည္သူ တရပ္လံုးအား ေရြးေကာက္ပြဲ၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမ်ား၊ ဆႏၵမဲ၊ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားႏိုင္ခြင့္ အေျခအေန စသည္တို႔၏ အေျခခံအခ်က္မ်ား၊ တန္ဖိုးမ်ားႏွင့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္ပံုမ်ားဆိုင္ရာ အသိပညာေပး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္သည္။
  2. လူထုအား ႏိႈးေဆာ္ေရး (Public awareness campaign) အတြက္ ပထမအႀကိမ္ အစည္းအေဝး၌  ဆံုးျဖတ္ထားသည့္ Global Action Campaign အစီအစဥ္ကို ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။  ၁၈-၉-၂ဝ၁ဝ ေန႔တြင္ တိုက်ဳိၿမိ့ဳေတာ္၌ ေန႔လည္ ၂ နာရီ လူစုကာ အခမ္းအနား စတင္ၿပီးေနာက္ ေန႔လည္ ၃ နာရီမွ စတင္ထြက္ခြာ ခ်ီတက္ဆႏၵျပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္အတည္ျပဳခဲ့ပါသည္။ (တရားဝင္ ဖိတ္ေခၚစာကို မၾကာမီ ထုတ္ျပန္ပါမည္။) ထို႔ျပင္ Global Action Campaign ကို ပိုမို က်ယ္ျပန္႔ထိေရာက္စြာ လႈပ္ရွားႏိုင္ေရးအတြက္ မိမိတို႔ လက္လွမ္းမီရာ ႏိုင္ငံတကာ ျမန္မာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံ လက္ဆင့္ကမ္း အေၾကာင္းၾကားေပးၾကရန္ အတည္ျပဳသည္။
  3. ေနာက္တပါတ္အၾကာ လာမည့္ တနဂၤေႏြေန႔ (၅-၉-၂ဝ၁ဝ) ေန႔လည္ (၁) နာရီမွ ညေန (၄) နာရီထိ AUN ရံုးခန္းတြင္ အဖြဲ႔ေပါင္းစံု တတိယအႀကိမ္ အစည္းအေဝး က်င္းပရန္ ဆံုးျဖတ္သည္။
  4. ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႔က်င္ေရး ေကာ္မတီ (ဂ်ပန္)၏ ျပန္ၾကားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေလာေလာဆယ္တြင္ ကိုရဲၿငိမ္း (အလင္းအိမ္) (ဖုန္း- 080-5070-0080) မွ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ေပးေနမည္ ျဖစ္သည္။

………………………

အစည္းအေဝး တက္ေရာက္သူမ်ား စာရင္း

About 2010 Election Boycott Committee (Japan)
၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႔က်င္ေရး ေကာ္မတီ (ဂ်ပန္)ကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ားက ၂၉-၈-၂ဝ၁ဝ ေန႔မွာ တရားဝင္ စတင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါတယ္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ စစ္အာဏာရွင္ နအဖက လုပ္ေနတဲ့ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲကို လူထုစြမ္းအားနဲ႔ ဆန္႔က်င္ရာမွာ ဂ်ပန္ကေန ပံ့ပိုးကူညီေပးဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေကာ္မတီ သက္တမ္းဟာ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ၿပီးတဲ့အထိ ျဖစ္ပါတယ္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: