ဒီမိုကရက္တစ္ အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူ႔အက်ဳိးျပဳ အေျခခံဥပေဒ

ဒီမိုကရက္တစ္ အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူ႔အက်ဳိးျပဳ အေျခခံဥပေဒ

ေက်ာ္ေက်ာ္စိုး

စက္တင္ဘာ ၃ ၊ ၂ဝ၁ဝ

၁။  ႏိုင္ငံအား ဒီမိုကေရစီအေျချပဳ ႏိုင္ငံေရးစနစ္သို႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရာတြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား  ျပဳလုပ္ၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။

ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံတြင္ ျပည္သူမ်ားက အစိုးရတရပ္ကို ဒီမိုကရက္တစ္ အစိုးရတရပ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲသင့္ၿပီ ဟုဆိုလွ်င္ ပထမဦးဆံုး ေပၚေပါက္လာေလ့ရွိသည္မွာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း ၁၉၉၀ ခုႏွစ္က ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီ အေထြေထြ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပခဲ့သည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံုက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီ (မဆလ) ၏  တပါတီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မွ ဒီမိုကေရစီအေျချပဳ ႏိုင္ငံေရးစနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲရန္ အာဏာသိမ္း စစ္အစိုးရက ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ယခုတဖန္ ထိုစစ္အာဏာရွင္မ်ားကပင္ ဒီမိုကေရစီသို႔ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲရန္ ဟုဆိုကာ ေရြးေကာက္ပြဲ ျပဳလုပ္မည္ဟု ဆိုျပန္သည္။

အစိုးရအဖြဲ႔၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား၊ အစိုးရအဖြဲ႔၏ ဖြဲ႔စည္းပံုမ်ား အပါအ၀င္ ျပည္သူျပည္သားအားလံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ကိစၥအ၀၀ကို အတိအက် ေရးသားေဖာ္ျပထားသည့္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မက်င္းပမီ အရင္ဦးစြာ ေရးဆြဲ သတ္မွတ္ၾကသည္မ်ားလည္း ရွိသည္။ ထိုကဲ့သို႔ အေျခခံ ဥပေဒ ေရးဆြဲ သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပျခင္းမ်ားသည္ ျပည္သူလူထု ကိုယ္စားျပဳေသာ အစိုးရတရပ္ ေပၚထြန္းလာေရးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။

ဤေနရာတြင္ ႀကီးစြာသတိထားရန္ လိုအပ္သည္မွာ အာဏာရွင္မ်ားသည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ျပည္သူ လူထုအေပၚ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ ခ်ယ္လွယ္ႏိုင္ေရးအတြက္ နည္းလမ္းတခုအျဖစ္ အသံုးျပဳသည္၊ ၄င္းတို႔  အုပ္ခ်ဳပ္မႈသည္ တရားမွ်တ မွန္ကန္မႈ ရွိသည္ကို ေ႐ြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ အႀကိဳကာလအတြင္း ၀ါဒျဖန္႔ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ရန္ လုပ္ကိုင္ေလ့ရွိသည္ ဆိုသည္ပင္ျဖစ္သည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုကာမူ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတရပ္သည္ ဒီမိုကေရစီသို႔ ဦးတည္ေလွ်ာက္လွမ္းေရးအတြက္ ပထမ ဦးဆံုးေသာ ေျခလွမ္းတလွမ္း ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီသို႔ ဦးတည္သည္ ဆိုရံုျဖင့္ အလြယ္တကူ မယံုၾကည္သင့္ေပ။ ထိုေျခလွမ္းကို လက္ရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေနသူမ်ားက မွန္ကန္စြာ ေလွ်ာက္လွမ္းျခင္း ရွိ-မရွိ ဆိုသည္ကို လတ္တေလာ အေျခအေနမ်ား သို႔မဟုတ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ အခ်က္မ်ားျဖင့္ ခ်ိန္ထိုး ဆန္းစစ္ရန္ လိုအပ္သည္။

၂။  ေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ပထမေျခလွမ္းဟုဆိုလွ်င္ ထိုအဆင့္ ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ မည္သည့္အခ်က္သည္ အေရးႀကီးသနည္း။

ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို ေဆာင္႐ြက္သည့္အခါ ေအာင္ျမင္မႈရလိုပါက ပထမဦးဆံုးအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္ေနသည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဒီမိုကေရစီတြင္ မည္သုိ႔ေသာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ား ပါ၀င္ေနသည္၊ ရွိေနသည္ကို ေလ့လာ သိရွိ သေဘာေပါက္ လက္ခံေရးႏွင့္ ထိုအတြက္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္ လက္ရွိ တည္ဆဲအေျခအေနမ်ားကို ညွိႏႈိင္းေျပာင္းလဲမွ ျဖစ္မည္။ ထိုသို႔မဟုတ္ပဲ ေလ့လာမႈ မျပဳပါက ဒီမိုကေရစီအေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားသည္ ဖ်က္ဆီးခံရျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ႀကိဳးပမ္း လႈပ္ရွားသူမ်ားကို အာဏာခ်ဳပ္ကိုင္ထားသူမ်ားက ဖယ္ရွားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေသာ အေျခဆိုက္လာပါက အမည္ခံ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈသာ ျဖစ္ေပၚလာလိမ့္မည္။

၃။  ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မွတဆင့္ ဖြဲ႕စည္းျဖစ္ေပၚလာေသာ အစိုးရသည္ ဒီမိုကရက္တစ္္အစိုးရဟု ေခၚဆိုႏိုင္သလား။

ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ ဆိုသည့္ စကားရပ္ ပါလာသည့္အတြက္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ အနည္းငယ္ ရွင္းလိုပါသည္။ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ေရးဆြဲေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံတြင္းရွိ ျပည္သူအားလံုး၏ အလႊာအသီးသီး၊ အုပ္စုအသီးသီးကို ကိုယ္စားျပဳသည့္သူမ်ား ပါ၀င္ရန္ လိုအပ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ အေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲမည့္သူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံအစိုးရက အုပ္ခ်ဳပ္ေရး လုပ္ငန္း တာ၀န္မ်ားကို အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးကို အားျဖစ္ေစေရးအတြက္ ဦးတည္ ေရးဆြဲႏိုင္ေရးကို အေလးထားရမည္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒက အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္မ်ား သို႔မဟုတ္ တဦးတေယာက္က အာဏာထိန္းခ်ဳပ္ေရးကို အာမခံခ်က္ေပးထားသည့္  တပါတီ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ကို က်င့္သံုးရာေရာက္ေနပါက ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ကန္႔သတ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္း ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ အဆိုပါႏိုင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီ ထြန္းကားေသာႏိုင္ငံ ျဖစ္လာမည္ မဟုတ္ေပ။ အဆိုပါအခ်က္မ်ားကို ဖယ္ရွားျပဳျပင္ၿပီး ျပည္သူက ထိန္းခ်ဳပ္ကြပ္ကဲေသာ အစိုးရတရပ္ ေပၚေပါက္လာေရးကို အာမခံမွသာလွ်င္ အဆိုပါႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီ ထြန္းကားမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီကုိ “ျပည္သူမ်ားအတြက္ ျပည္သူမ်ားက အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးစနစ္တရပ္” ျဖစ္သည္ဟု ေခၚဆိုၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူ လူထုက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္လိုက္ေသာ အစိုးရ ျဖစ္တိုင္း၊ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္တိုင္း ဒီမိုကရက္တစ္ အစိုးရျဖစ္သည္ဟု မဆိုႏိုင္ေပ။

ေက်ာ္ေက်ာ္စိုး

sayarkway@gmail.com

Dwonload file – Democratic Govt and Constitution for People

…………

About 2010 Election Boycott Committee (Japan)
၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႔က်င္ေရး ေကာ္မတီ (ဂ်ပန္)ကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ားက ၂၉-၈-၂ဝ၁ဝ ေန႔မွာ တရားဝင္ စတင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါတယ္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ စစ္အာဏာရွင္ နအဖက လုပ္ေနတဲ့ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲကို လူထုစြမ္းအားနဲ႔ ဆန္႔က်င္ရာမွာ ဂ်ပန္ကေန ပံ့ပိုးကူညီေပးဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေကာ္မတီ သက္တမ္းဟာ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ၿပီးတဲ့အထိ ျဖစ္ပါတယ္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: