၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ကမာၻအႏွံ႔ ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပ ခ်ီတက္ပြဲ (ဂ်ပန္) – ဓါတ္ပံုႏွင့္ ဗီဒီယို

၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ကမာၻအႏွံ႔ ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပ ခ်ီတက္ပြဲ (ဂ်ပန္) – ဓါတ္ပံုႏွင့္ ဗီဒီယို

၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ကမာၻအႏွံ႔ ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပ ခ်ီတက္ပြဲ (ဂ်ပန္) – ဓါတ္ပံုႏွင့္ ဗီဒီယို

From PNS

From Lanpya Kye

From NLD-LA-JB

From Soe Aung (Picasa)

လက္လွမ္းမီသမွ် စုေဆာင္းရရွိသည္မ်ားကို ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။ မွတ္တမ္းတင္ ရိုက္ကူးသူမ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႔က်င္ေရး ေကာ္မတီမွ အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။

၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ကမာၻအႏွံ႔ ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပ ခ်ီတက္ပြဲ (ဂ်ပန္) – ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ား၏

၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ကမာၻအႏွံ႔ ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပ ခ်ီတက္ပြဲ

၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႔က်င္ေရး ေကာ္မတီမွ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

၁၈-၉-၂ဝ၁ဝ

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေရး လႈပ္ရွားေနၾကေသာ အဖြဲ႔အစည္းေပါင္းစံုမွ တာဝန္ရွိ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားက အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ CRPP တို႔၏ သေဘာထားရပ္တည္ခ်က္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသား တိုင္းရင္းသား ျပည္သူလူထုတရပ္လံုး၏ သေဘာဆႏၵကို ထင္ဟပ္ေစေသာ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ သပိတ္ေမွာက္ေရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ ၂၂- ၈ – ၂ဝ၁ဝ ေန႔တြင္ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ ေဆြးေႏြး တိုင္ပင္၍ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႔က်င္ေရးေကာ္မတီတရပ္ကို ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ၿပီး အပတ္စဥ္ တနဂၤေႏြေန႔တိုင္း လက္ရွိ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားကို ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ေရးႏွင့္ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ႏိုင္ငံတကာ သပိတ္ေမွာက္ ဆႏၵျပလႈပ္ရွားမႈ တရပ္ကို ၁၈-၉ -၂ဝ၁ဝ ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ား၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္သည္ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမွ တဆင့္ တင္ေျမွာက္ျခင္းခံရေသာ ႁပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တရပ္ ျဖစ္သည္ဟု ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႔က်င္ေရး ေကာ္မတီက ယံုၾကည္သည္။

သို႔ေသာ္ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲသည္

1.        ျမန္မာႏိုင္ငံသားတို႔ႏွင့္ ကုလသမဂၢအပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းက အစဥ္တစိုက္ ေတာင္းဆို ထားသည့္ လြတ္လပ္၍ သမာသမတ္ ရွိခဲ့ေသာ ၁၉၉ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ၏ ရလဒ္အား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရးကို လစ္လ်ဴရႈလ်က္ အဆိုပါရလဒ္ကို ပ်က္ျပယ္ေစရန္ ရည္ရြယ္ကာ ျပည္သူလူထုႏွင့္ အတိုက္အခံ ႏိုင္ငံေရးသမားတို႔အား ျပင္းထန္စြာ ဖိႏွိပ္လ်က္ တဘက္သပ္ လုပ္ေဆာင္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္ေနျခင္း၊

2.        အနာဂတ္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအား စစ္တပ္မွ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ႏိုင္ရန္ အာမခံခ်က္ ေပးထားသည့္ လက္ရွိ စစ္အာဏာရွင္မ်ားက တဘက္သပ္ ေရးဆြဲထားေသာ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို အေျချပဳမည့္ လႊတ္ေတာ္အဆင့္ဆင့္ ေပၚေပါက္ေရးအတြက္ ျဖစ္ေနျခင္း၊

3.        အဆိုပါ အေျခခံဥပေဒသည္ ဒီမိုကေရစီ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီျခင္း၊

4.        ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ သက္ဆိုးရွည္ေရးအတြက္ ရည္ရြယ္၍ အရပ္သား အသြင္သ႑ာန္ ရုပ္ေသးအစိုးရတရပ္ ေပၚထြန္းေရးကိုသာ ဦးတည္ေနျခင္း၊

5.        စစ္အာဏာရွင္တို႔ကိုယ္တိုင္က ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ကို စိတ္ႀကိဳက္ ဖြဲ႔စည္းျခင္းသည္၎၊ အဆိုပါ ေကာ္မရွင္မွ ထုတ္ျပန္ေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွတ္ပံုတင္ျခင္း ဥပေဒ အပါအဝင္ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ားသည္၎၊ တရားမမွ်တသည့္အျပင္ ႏိုင္ငံတကာ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆိုင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားျဖင့္လည္း မကိုက္ညီပဲ ျဖစ္ေနျခင္း၊

6.        ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္သင့္ ပါဝင္ထိုက္သူ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပဳိင္ျခင္း မျပဳႏိုင္ေအာင္ ရည္ရြယ္၍ ကန္႔သတ္ တားဆီး ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားျခင္း၊

7.        ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒမ်ားအျပင္ အတိုက္အခံ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုအား ကန္႔သတ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္သည့္ ဥပေဒမ်ားအား စစ္အာဏာပိုင္တို႔မွ ထုတ္ျပန္ထားသည့္တိုင္ေအာင္ စစ္တပ္မွ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳ ၾကံ့ဖြတ္ပါတီ (USDP) အႏိုင္ရေရးအတြက္ ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ကပင္ ဥပေဒ မ်ားအား ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္၍ တရားဥပေဒမဲ့ (ဝါ) မင္းမဲ့စရိုက္မ်ားကို ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ျပဳမူေနျခင္း၊

တို႔သည္ လြတ္လပ္၍တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲတရပ္ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ထင္ရွားေနသည့္အတြက္ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႔က်င္ေရးေကာ္မတီက ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲအား လံုးဝ(လံုးဝ) ဆန္႔က်င္ပါသည္။ သပိတ္ေမွာက္ပါသည္။ ကန္႔ကြက္ပါသည္။

၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႔က်င္ေရး ေကာ္မတီသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ ေပၚေပါက္ေရးအတြက္ အမၽိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ အဆိုျပဳထားေသာ ေရႊဂံုတိုင္ေၾကညာစာတမ္းပါ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခတည္၍ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးတရပ္ ျပဳလုပ္ေပးပါရန္ စစ္အာဏာပိုင္မ်ားထံ ေတာင္းဆို ဆႏၵျပဳအပ္ပါသည္။ အဆိုပါ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံတကာမိသားစုမ်ားမွလည္း ဝိုင္းဝန္းအကူအညီေပးရန္ ေမတၲာရပ္ခံအပ္ပါေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာအပ္ပါသည္။

၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႔က်င္ေရး ေကာ္မတီ (ဂ်ပန္)

၁၈-၉-၂ဝ၁ဝ

Download – here

၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ကမာၻအႏွံ႔ ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပ ခ်ီတက္ပြဲ (ဂ်ပန္) – ဗီဒီယို

၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ကမာၻအႏွံ႔ ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပ ခ်ီတက္ပြဲ (ဂ်ပန္) – ဗီဒီယို

Source – maungwto