အာဏာရွင္စနစ္ကို ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းေပးမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ

အာဏာရွင္စနစ္ကို ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းေပးမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ

ေက်ာ္ေက်ာ္စိုး

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စစ္အစိုးရက အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲကို စီစဥ္ထားသည့္အတိုင္း က်င္းပမည္ဟု သံႏၷိဌာန္ ခ်ထားသည္။ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ အာဏာရွင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားက အာဏာ ဆက္လက္ ခ်ဳပ္ကိုင္ ႏိုင္ေရးအတြက္ အာမခံခ်က္ ေပးႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ထားေသာေၾကာင့္တည္း။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေျခခံဥပေဒျဖင့္သာ ဒီမိုကေရစီရႏိုင္မည္ဟု ၀ါဒျဖန္႔ ေရးသားေဖာ္ျပေနသည္။ ထိုအေျခခံ ဥပေဒကို လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ေရြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပရန္ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ႀကိဳးပမ္းၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲျဖစ္မွသာ ေပၚေပါက္လာမည့္ လႊတ္ေတာ္အဆင့္ဆင့္ႏွင့္ အစိုးရ တို႔က ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအတိုင္း ႏိုင္ငံ့အေရးအရာအားလံုးကို စီမံခန္႕ခြဲမည္ျဖစ္သည္။ ထိုအေျခခံ ဥပေဒက စစ္တပ္အား ႏိုင္ငံေရးတြင္ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ခြင့္ ကို အာမခံခ်က္ေပးထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ အာဏာကို ဆက္လက္ ခ်ဳပ္ကိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ နအဖ စစ္အာဏာရွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားအတြက္ ေသေရးရွင္ေရးတမွ် အေရးႀကီးရျခင္းျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပလိုေသာ၊ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္လိုေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ႏိုင္ငံေရး သမားမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုသည္မွာ မျဖစ္မေန ျဖတ္သန္းရမည့္ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ တရပ္အျဖစ္ တဘက္သပ္ ႐ႈျမင္ကာ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုၾကသည္။ ထိုသို႔ေသာအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္လာရသည္ဟု ဆိုရေပလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ ဒီမိုကေရစီေတာ့ အစစ္အမွန္  ရလိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည္သူတို႔ကိုယ္စား လက္ေတြ႔လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အဆိုပါ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ လူထုကို ကုိယ္စားျပဳေသာသူမ်ား ျဖစ္သည္။ တရားဝင္ ကိုယ္စားျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ၿပိဳင္ကာ ျပည္သူတို႔၏ အဆံုးအျဖတ္ကို ခံယူရသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ က်င္းပသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ လြတ္လပ္ရမည္၊ တရားမွ်တရမည္၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ စနစ္တက်ရွိၿပီး သမာသမတ္က်ရမည္ ျဖစ္သည္။

ဒီမိုကေရစီကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္း တည္ေထာင္ေရးအတြက္ အေရးအႀကီးဆံုးႏွင့္ အေျခခံ အက်ဆံုးေသာ လိုအပ္ခ်က္မွာ တရားစီရင္ေရးသည္ သီးျခားလြတ္လပ္မႈရွိေရး (Judicial Independence) ၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး (Rule of Law) ႏွင့္ အေျခခံ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္မႈ (Fundamental Rights and Freedoms) ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ထိုအေျခအေနမ်ား မရွိေပ။ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ မရွိ၊ တရားစီရင္ေရးတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ေနသည္။ ဥပေဒ အထက္တြင္ အမိန္႔က ႀကီးစိုးေနသည္။ ျပည္သူလူထုတြင္ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ဆံုး႐ႈံးေနသည္။  လြတ္လပ္ခြင့္မ်ား မဲ့ေနသည္။ အာဏာရွင္မ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ စစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ဤသို႔ေသာ အျဖစ္မ်ား အျမဲျဖစ္ပ်က္ေနသည္။ ထိုသူမ်ားက က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ လြတ္လပ္ေသာ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ အေၾကာင္းမူကား ၄င္းတို႔သည္ ဒီမိုကေရစီကို မယံုၾကည္ၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာစစ္အာဏာရွင္မ်ားသည္ ျပည္သူလူထုအား လြတ္လပ္စြာေတြးေတာခြင့္ Freedom of Thought ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျပသခြင့္ (Freedom of Expression) ကို လက္ေတြ႔က်င့္သံုးခြင့္ မရေစရန္ ဖိႏွိပ္ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားျဖင့္ ပိတ္ပင္ထားသည္။ ဥပေဒေရးရာတြင္ ျပည္သူျပည္သားအားလံုး တန္းတူခံစားခြင့္ မရွိေပ။ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိသူမ်ားက အာဏာကို ကိုယ္က်ဳိးအတြက္ ထင္တိုင္းသံုးေနသည္၊ ထို႔အျပင္ ျပည္သူလူထုကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ အမတ္မ်ား ျဖစ္လာေစရန္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္သူ မ်ားကိုလည္း ကန္႔သတ္ခ်က္ အေၾကာင္းျပခ်က္အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ တားျမစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားသည္။ ျပည္သူ လူထု၏အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားကို ဥပေဒမ်ားျပဌာန္းခ်က္မ်ားျဖင့္ အကာအကြယ္ေပးရမည္မွာ အစိုးရ တရပ္၏ တာဝန္ျဖစ္သည္။ နအဖစစ္အာဏာရွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ သီးျခား လြတ္လပ္ေသာ တရားစီရင္ေရး မရွိ၊ အာဏာႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ား၏ ဥပေဒ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ လက္ရွိ အေျခအေနတြင္ ဒီမိုကေရစီက်ေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေပၚထြန္းေရး ဆိုသည္မွာ မည္သို႔မွ် ေတြးေတာ၍မရေပ။

ျပည္သူမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵေဖာ္ခြင့္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အသင္းအဖြဲ႔မ်ား၏ စည္း႐ံုးလႈပ္ရွားပိုင္ခြင့္ မ်ားကို အႀကီးအက်ယ္ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ထားၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ရန္ ပူပူေႏြးေႏြး ယူနီေဖာင္းခၽြတ္ကာ အရပ္သားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲထားေသာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားက ျပည္သူပိုင္ ေငြေၾကး ပစၥည္းဥစၥာမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္း ထားေသာ လူမႈေရးအသင္း ၾကံ့ဖြံ႕ကို ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းလဲၿပီး ထိုေငြေၾကး ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို သံုးကာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အျခားပါတီမ်ား ၿပိဳင္ဘက္မ်ားထက္ အသာစီးရယူထားသည္။ ယင္းကိုလည္း စစ္အာဏာရွင္မ်ားက တဘက္သပ္ ခန္႔အပ္ထားသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ခပ္မဆိပ္ေနျခင္းသည္ မွ်တမႈမရွိ၊ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္ေနသည္ ဆိုသည့္အခ်က္ကို ေပၚလြင္ေနေစသည္။

ထိုမွ်မကေသး၊ လက္ရွိ အာဏာခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည့္ စစ္အာဏာရွင္မ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၄င္းတို႔ မုခ် အႏိုင္ရမည္ဟု တြက္ဆထားသည္ကို နအဖအႀကီးအကဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေ႐ႊ တ႐ုတ္ျပည္တြင္ ေျပာဆို ခဲသည့္ စကားက ေဖာ္ျပေနသည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲၿပီးစီးသည့္ေနာက္ ေပၚေပါက္လာမည့္ အစိုးရသည္လည္း ယခု လက္ရွိအတိုင္း ဆက္ဆံသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းက ႏို၀င္ဘာ ၇ ရက္ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးသည့္ေနာက္တြင္လည္း ၄င္းတို႔သာ ဆက္လက္ အုပ္ခ်ဳပ္သြားျဖစ္ေၾကာင္းကို တ႐ုတ္အား အာမခံခ်က္ေပးလိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ စစ္အာဏာရွင္နအဖက က်င္းပမည့္ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အာဏာရွင္စနစ္ ဆက္လက္ ထြန္းကားေရးအတြက္ ထိန္းသိမ္းေပးမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲသာ ျဖစ္ေပသည္။ ထိုေရြးေကာက္ပြဲကို ဝင္ၿပိဳင္မည့္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက ႏိုင္ငံတကာအျဖစ္အပ်က္မ်ား၊ အေတြ႔အၾကံဳမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ သေဘာတရားမ်ား၊ အယူအဆမ်ားကို မ႑ိဳင္ျပဳကာ ေရွာင္လႊဲမရေသာ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္တရပ္ အျဖစ္ျဖင့္ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ အၿပီးသတ္ ျပင္ဆင္ေနၾကၿပီ ျဖစ္သည္။ ၄င္းတို႔သည္ မည္သည့္ႏိုင္ငံ၊ အေျခအေန၊ သေဘာသဘာဝ၊ အမူအက်င့္စ႐ိုက္တို႔ႏွင့္ လံုးဝ မတူျခားနားေနသည့္ ျမန္မာျပည္အေျခအေန၊ ျမန္မာစစ္အာဏာရွင္မ်ား၊ ျမန္မာလူထုတို႔၏ အေနအထားကို မွန္ကန္စြာ တြက္ဆႏိုင္ျခင္း မရွိပဲ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၀င္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ စစ္အာဏာရွင္ နအဖတို႔သည္ အာဏာဆက္လက္ခ်ဳပ္ကိုင္ေရးအတြက္ မည္သည့္အရာကိုမဆို လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္၊ လုပ္ကိုင္ေနသည္၊ လုပ္ကိုင္လိမ့္မည္ဆိုသည္ကို ထိုႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားက တြက္ဆႏိုင္ျခင္း မရွိပဲ နအဖစစ္အာဏာရွင္မ်ား ခ်ေပးသည့္ လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ေလွ်ာက္လွမ္းေနၾကသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲကို ဝင္ၿပိဳင္မည့္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက ၎တို႔အႏိုင္ရရွိပါက  လႊတ္ေတာ္ အတြင္း တရားဝင္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသည္။  ထိုအေျခအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဒီမိုကေရစီ ထြန္းကားသည့္ ႏိုင္ငံအျဖစ္ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေျပာင္းလဲယူႏိုင္လိမ့္မည္ ဆိုသည့္ အိမ္မက္ပင္ ျဖစ္သည္။ ထိုအိပ္မက္သည္ လက္ေတြ႔ ျဖစ္လာမည္ေလာ။

ေက်ာ္ေက်ာ္စိုး

ေအာက္တိုဘာ ၁ ၊ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္

sayarkway@gmail.com

Download: Election for legitimate dictatorship

………..

About 2010 Election Boycott Committee (Japan)
၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႔က်င္ေရး ေကာ္မတီ (ဂ်ပန္)ကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ားက ၂၉-၈-၂ဝ၁ဝ ေန႔မွာ တရားဝင္ စတင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါတယ္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ စစ္အာဏာရွင္ နအဖက လုပ္ေနတဲ့ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲကို လူထုစြမ္းအားနဲ႔ ဆန္႔က်င္ရာမွာ ဂ်ပန္ကေန ပံ့ပိုးကူညီေပးဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေကာ္မတီ သက္တမ္းဟာ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ၿပီးတဲ့အထိ ျဖစ္ပါတယ္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: