အစည္းအေဝးမွတ္တမ္း (၃-၁ဝ-၂ဝ၁ဝ)

အစည္းအေဝးမွတ္တမ္း

၃-၁ဝ-၂ဝ၁ဝ

၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႔က်င္ေရး ေကာ္မတီ (ဂ်ပန္)

AUN Office တြင္ ယေန႔ က်င္းပေသာ အစည္းအေဝး၌ ေအာက္ပါ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ရန္ အမ်ားသေဘာတူ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကပါသည္။

1.        နအဖ ၏ အတုအေယာင္ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲအား ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ရသည့္ အေၾကာင္းမ်ားကို အေျခခံၿပီး  ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာ့အေရးလႈပ္ရွားေနၾကသည့္ ျမန္မာႏွင့္ ဂ်ပန္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ေပါင္းစည္းလ်က္ ဂ်ပန္အစိုးရ အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ တိုင္းျပည္မ်ားသို႔ ခ်ဥ္းကပ္တိုက္တြန္းရန္။

2.        ေအာက္တုိဘာလအတြင္း ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ႏွစ္ႀကိမ္က်င္းပရန္၊

ျပန္ၾကားေရး

၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႔က်င္ေရး ေကာ္မတီ (ဂ်ပန္)

………………..