EBC Meeting Report (21-11-2010)

၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႔က်င္ေရး ေကာ္မတီ (ဂ်ပန္)

အစည္းအေဝး ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ မွတ္တမ္း

၂၁-၁၁-၂ဝ၁ဝ

Recycle Center, Takadanobaba, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan

 

1.        ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႔က်င္ေရး ေကာ္မတီ (ဂ်ပန္)၏ သက္တမ္းကို ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္မ်ား အတည္ျပဳႏိုင္သည္အထိ တိုးျမွင့္လိုက္ပါသည္။

2.        ေကာ္မတီအေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႔က်င္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို မူလရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအရ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ေကာ္မတီ၏ ၁၄-၁၁-၂ဝ၁ဝ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခ်က္အတိုင္း ျပည္သူအားလံုး ဒီမိုကေရစီ ပန္းတိုင္သို႔ ေရာက္ရွိႏိုင္ေရးအတြက္

(က)  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဦးေဆာင္လမ္းညႊန္မႈကို ခံယူလ်က္ ပူးေပါင္းပံ့ပိုး လႈပ္ရွားျခင္းႏွင့္

(ခ)   ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေရးအတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ရင္း မတရားဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းခံေနရဆဲ ျဖစ္ေသာ ဦးခြန္ထြန္းဦး၊ မင္းကိုႏိုင္၊ ကိုကိုႀကီး အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အားလံုးကို ခြၽင္းခ်က္မရွိ အျမန္ဆံုး ျပန္လႊတ္ေပးရန္ လႈပ္ရွားျခင္းတို႔ကိုလည္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနမည္ ျဖစ္သည္။

3.        အထက္ေဖာ္ျပပါအေၾကာင္းရင္းမ်ားမွ ထြက္ေပၚလာႏိုင္မည့္ အက်ဳိးတရားေကာင္းမ်ားကို ေမွ်ာ္ကိုးလ်က္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ားအၾကား တဦးႏွင့္တဦး၊ တဖြဲ႔ႏွင့္တဖြဲ႔ အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္မႈ၊ ေလးစားမႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တန္းတူညီမွ်မႈ၊ တာဝန္ခံႏိုင္မႈႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ဆိုင္ရာ လြတ္လပ္မႈ အစရွိသည့္ ဒီမိုကေရစီ အေျခခံစံႏႈန္းမ်ားအတိုင္း ပိုမို ညီညြတ္စြာ ပူးေပါင္းလႈပ္ရွားရန္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္လာပါသည္။

4.        သို႔ပါ၍ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႔က်င္ေရး ေကာ္မတီ(ဂ်ပန္)၏ အဓိက လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖစ္ေသာ  အစည္းအေဝးႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာအသိုင္းအဝိုင္းမွ လူပုဂၢိဳလ္ တဦးခ်င္းအား၎၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား၎ ယေန႔မွစ၍ အနာဂတ္ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား၌  ညီေနာင္သားရင္းမ်ားသဖြယ္ ျပန္လည္ ပါဝင္ပူးေပါင္းၾကပါရန္ ေႏြးေထြးလိႈက္လွဲစြာ ဖိတ္ေခၚလိုက္ ပါသည္။

5.        လာမည့္ တနဂၤေႏြေန႔ (၂၈-၁၁-၂ဝ၁ဝ) တြင္ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႔က်င္ေရး ေကာ္မတီ (ဂ်ပန္)၏ အစည္းအေဝး က်င္းပမည္ ျဖစ္ပါသည္။ (အစည္းအေဝး အေၾကာင္းၾကားစာကို သီးျခားေပးပို႔ပါမည္)။ ထို႔ျပင္ အခါအားေလ်ာ္စြာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို က်င္းပရန္လည္း ဆံုးျဖတ္ပါသည္။

6.        ၂၃-၁၁-၂ဝ၁ဝ ေန႔တြင္ လႈပ္ရွားမည့္ “လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ႀကိဳဆို ေထာက္ခံပြဲ” တြင္ ေအာက္ပါအစီအစဥ္မ်ားကို ဆံုးျဖတ္အတည္ျပဳပါသည္။

  • အခမ္းအနားမႉးမ်ားအျဖစ္ ဦးေဇာ္မင္းထြန္းႏွင့္ ေဒၚက်င္ေဟာက္လြန္
  • ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား အျပည့္အဝ ေထာက္ခံေၾကာင္း ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အေရး လႈပ္ရွားေနၾကေသာ အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးမွ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား ဖတ္ၾကား၍ လက္မွတ္ ေရးထိုးၾကပါမည္။ (ဖတ္ၾကားေသာ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကို စာအုပ္အျဖစ္ စုစည္းမည္ ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ မိတၱဴတေစာင္စီ ေပးပါရန္။)
  • ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံ အေရာက္ပို႔မည့္ “လူထုအသံ” ေအာ္တို (Auto) စာအုပ္တြင္ မည္သူမဆို၊ မည္သည့္ ႏိုင္ငံသားမဆို မိမိတို႔ တဦးခ်င္းအေနျဖင့္ ေျပာဆိုမွာၾကား အၾကံေပးလို သည္မ်ားကို ေရးသားၾကပါမည္။
  • ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္တကြ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအားလံုးအျပင္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္း ကပါ ၾကည့္ရႈႏိုင္မည့္ ဗီဒီယိုႏွင့္ ဓါတ္ပံုမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ ရိုက္ကူးပါမည္။
  • ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ႀကိဳဆိုေထာက္ခံပြဲတြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားမွ ျမန္မာ အာဏာပိုင္မ်ား၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊  ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား၊ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္တကြ ျမန္မာျပည္သူတရပ္လံုးသို႔ ပန္ၾကားလႊာ တေစာင္ စုစည္း ထုတ္ျပန္ပါမည္။ (ဖတ္ၾကားမည့္သူ – ဦးလြင္ေအာင္စိုး)
  • ႀကိဳဆိုေထာက္ခံပြဲသို႔ မိမိတို႔အစီအစဥ္ျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဓါတ္ပံုမ်ားကို ယူေဆာင္ လာၾကပါရန္ အေၾကာင္းၾကားအပ္ပါသည္။
  • ႀကိဳဆိုေထာက္ခံပြဲတြင္ We stand with Daw Aung San Suu Kyi စာတမ္းႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ရုပ္ပံုပါရွိေသာ T-shirt မ်ားကို ဝတ္ဆင္ႏိုင္ေရးအတြက္ စီစဥ္ထား ပါမည္။

 

ျပန္ၾကားေရး

၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႔က်င္ေရး ေကာ္မတီ

 

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္ – 090-4964-9718, 090-9813-7192, 080-4005-7098, 080, 090-2525-1966, 080-5404-6600, 090-6031-4394, 080-5070-0080, 090-6040-8282, 090-5318-5054, 080-5888-3925.

………………..

Download PDF – Meeting Report _21-11-2010_

ဓါတ္ပံုႏွင့္ ဆက္စပ္သတင္း – http://www.pnsjapan.org/2010/11/blog-post_21.html

About 2010 Election Boycott Committee (Japan)
၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႔က်င္ေရး ေကာ္မတီ (ဂ်ပန္)ကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ားက ၂၉-၈-၂ဝ၁ဝ ေန႔မွာ တရားဝင္ စတင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါတယ္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ စစ္အာဏာရွင္ နအဖက လုပ္ေနတဲ့ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲကို လူထုစြမ္းအားနဲ႔ ဆန္႔က်င္ရာမွာ ဂ်ပန္ကေန ပံ့ပိုးကူညီေပးဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေကာ္မတီ သက္တမ္းဟာ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ၿပီးတဲ့အထိ ျဖစ္ပါတယ္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: