ေကာ္မတီ အႏွစ္ခ်ဳပ္ မွတ္တမ္း (၂၉-၈-၂ဝ၁ဝ မွ ၂၁-၁၁-၂ဝ၁ဝ ထိ)

၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႔က်င္ေရး ေကာ္မတီ (ဂ်ပန္)

အႏွစ္ခ်ဳပ္ မွတ္တမ္း

၂၉-၈-၂ဝ၁ဝ မွ ၂၁-၁၁-၂ဝ၁ဝ ထိ

 

စတင္ဖြဲ႔စည္းျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပေသာ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ စစ္အာဏာရွင္ အစိုးရတို႔က ၎တို႔ တဖက္သပ္ စိတ္ႀကိဳက္ေရးဆြဲထားသည့္ တရားမွ်တမႈႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ စံႏႈန္းမ်ား မပါဝင္ေသာ ၂ဝဝ၈ ႏိုင္ငံဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒကို အဓမၼနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ တရားဝင္ အတည္ျပဳရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္း ျဖစ္ၿပီး၊ တဖန္ အဆိုပါ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေရးအတြက္ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမ်ားကလည္း တရားမွ်တမႈႏွင့္ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းမ်ား မပါဝင္ပဲ ျဖစ္ေနျပန္သည္။

သို႔ျဖစ္၍ ”၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႔က်င္ေရး” ဟူေသာ တိက်သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို အဆိုပါ ေရြးေကာက္ပြဲ ၿပီးသည့္အခ်ိန္ထိ အခ်ိန္အကန္႔အသတ္ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ လႈပ္ရွားရန္အတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားက အသင္းအဖြဲ႔မ်ား စုစည္းလုပ္ေဆာင္သည့္ပံုစံျဖင့္ “၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႔က်င္ေရး ေကာ္မတီ (ဂ်ပန္)”၊ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ 2010 Election Boycott Committee (Japan) အတိုေကာက္အားျဖင့္ EBC ကို  ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ တိုက်ဳိၿမိ့ဳေတာ္ရွိ Shinjunku, Takadanobaba, Recycle Center 4 (F) တြင္ က်င္းပေသာ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၉ရက္ (တနဂၤေႏြေန႔) အစည္းအေဝး၌ တညီတညြတ္တည္း ဆံုးျဖတ္ကာ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။

စတင္ဖြဲ႔စည္းစဥ္က အဖြဲ႔အစည္း (၁၃)ဖြဲ႔ျဖင့္ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းေနာက္ပိုင္းတြင္ အဖြဲ႔ေပါင္း (၃ဝ) ထိ မ်ားျပားလာကာ ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္တြင္ (၂၈)ဖြဲ႔ျဖင့္ စုေပါင္းရပ္တည္လ်က္ လႈပ္ရွားလ်က္ ရွိေနသည္။

……………………………..

ပါဝင္ေသာ အဖြဲ႔အစည္း စုစုေပါင္း စာရင္း

1 National League for Democracy (Liberated Area – Japan Branch)

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ၊ ဂ်ပန္ဌာနခြဲ

2 League for Democracy in Burma (LDB)

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အဖြ႔ဲခ်ဳပ္

3 Burma Democratic Action (BDA)
4 Democratic Federation of Burma (DFB)
5 All Burma Federation of Student Unions (Foreign Affairs Committee) (ABFSU-FAC)

ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္  (ႏိုင္ငံျခားေရးရာ ေကာ္မတီ)

6 Democratic Party for a New Society (DPNS-JPB)

လူ႔ေဘာင္သစ္ ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီ (ဂ်ပန္ဌာနခြဲ)

7 Burma’s Refugees Serving Association (Japan)

ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဒုကၡသည္မ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္း

8 Save Burma
9 Peaceful Burma
10 Federation of Workers’ Union of the Burmese Citizen (in Japan) (FWUBC)

ျမန္မာႏိုင္ငံသား အလုပ္သမားသမဂၢ အဖြဲ႔ခ်ဴပ္ (ဂ်ပန္ျပည္)

11 Self-funding Committee International (SCI)
12 Aalinneain Magazine

အလင္းအိမ္ မဂၢဇင္း

13 National Democratic Front (Burma) (NDF) Representative for Japan
14 Palaun National Society (PNS)
15 Arakan League for Democracy (Exile-Japan)
16 Chin National Community-Japan (CNC- Japan)
17 Hotel and Restaurant Worker’s Union of Burma (HRWUB)

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဟာ္တယ္ႏွင့္ စားေသာက္ဆိုင္ အလုပ္သမားမ်ား သမဂၢ၊ ဂ်ပန္

18 Seafarers’ Union of Burma (SUB)

ျမန္မာႏိုင္ငံ ပင္လယ္ေပ်ာ္မ်ား သမဂၢ၊ ဂ်ပန္

19 Aahara Journal

အဟာရ စာေစာင္

20 Human Resource Development Program (HRDP)
21 Burma Campaign Japan (BCJP)
22 Karen National Union – Japan (KNU-Japan)
23 Kachin National Organization, Japan (KNO-Japan)
24 Karen National Community (KNC-Japan)
25 Karen National League (KNL-JP)
26 Punnyagari Mon National Society (PMNS)
27 Shan Nationalities for Democracy – Japan (SND-JP)
28 Kachin State National Congress for Democracy (Liberated Area-Japan) (KNCD)
29 FTUB Japan Representative
30 Shan State Nationalities for Democracy – Japan (SSND-JP)

မွတ္ခ်က္၊    Karen National Community (KNC-Japan) ႏွင့္ Shan Nationalities for Democracy – Japan (SND-JP) တို႔မွ ႏႈတ္ထြက္ေၾကာင္း ၂ဝ၁ဝ ေအာက္တိုဘာ ၃၁ ရက္ အစည္းအေဝး၌ အတည္ျပဳသည္။

…………………….

လုပ္ငန္းေကာ္မတီ

၅-၁၁-၂ဝ၁ဝ ေန႔ အစည္းအေဝး ဆံုးျဖတ္ အတည္ျပဳခ်က္အရ လုပ္ငန္းေကာ္မတီကို ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းလုပ္ေဆာင္သည္။

 

  Working Committee Information Election Watch
1 ကိုမိုင္ေက်ာ္ဦး ကိုရဲၿငိမ္း ကိုေသာင္းျမင့္ဦး
2 ကိုသန္းေဆြ ကိုဖုန္းလိႈင္ ကိုရဲၿငိမ္း
3 ကိုေသာင္းျမင့္ဦး ကိုလွေအးေမာင္ ေဒၚမရစ္ဆိုင္းဘူ
4 ကိုေက်ာ္ေက်ာ္စိုး ကိုလိႈင္ေအး ဦးနန္လ်န္းထန္
5 ကုိေဇာ္မင္းခိုင္ ေဒၚမရစ္ဆိုင္းဘူ ကိုေဇာ္မင္းခိုင္
6 ကိုဖုန္းလိႈင္ NLD မွ တဦး ကိုေက်ာ္ေက်ာ္စိုး
7 ကိုဘုန္းျမင့္ထြန္း CNC မွ တဦး ကိုသန္းေဆြ
8 ေဒၚမရစ္ဆိုင္းဘူ BDA မွတဦး ကိုဖုန္းလိႈင္
9 ဦးဂြၽန္မ်ဳိးေအာင္ ကိုလြင္ေအာင္စိုး ကိုလြင္ေအာင္စိုး
10 ကိုေမာင္ေမာင္ဦး    
11 ကိုျမတ္သူ    
12 ဦးနန္လ်န္းထန္    
13 ကိုျမင့္ေဆြ    
14 ကိုလြင္ေအာင္စိုး    

l         ဤေကာ္မတီ၏ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအတြင္း လႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ ဘ႑ာေရးမႉးအျဖစ္ မေလးေလးမွ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္္သည္။

…………………………..

ေကာ္မတီ၏လႈပ္ရွားမႈမ်ား

၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႔က်င္ေရး ေကာ္မတီ (ဂ်ပန္)တြင္ အဓိက လုပ္ငန္းစဥ္ ၄ မ်ဳိး ရွိသည္။

1.        လူထုပညာေပး (Public education)

2.        လူထုအား ႏိႈးေဆာ္ေရး (Public awareness campaign)

3.        ေရြးေကာက္ပြဲ မသမာမႈ ေစာင့္ၾကည့္ေရး (Election watch)

4.        ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ လူထုလႈပ္ရွားမႈကို ေထာက္ပ့ံျခင္း (Logistics)

 

ဤလုပ္ငန္းစဥ္ ၄ မ်ဳိးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ စတင္ဖြဲ႔စည္းသည့္ ၂၉-၈-၂ဝ၁ဝ ေန႔မွ ၂၁-၁၁-၂ဝ၁ဝ ေန႔ထိ ၂၆-၉-၂ဝ၁ဝ ေန႔မွလြဲ၍ အပါတ္စဥ္ တနဂၤေႏြေန႔တိုင္း ေကာ္မတီ အစည္းအေဝးကို က်င္းပခဲ့သည္။

အစည္းအေဝး က်င္းပသည့္ ေနရာမ်ားမွာ ပံုမွန္အားျဖင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ တိုက်ဳိၿမိ့ဳေတာ္၏ Shinjunku, Takadanobaba ရွိ Recycle Center 4 (F) ႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ားအဖြဲ႔ (AUN) ၏ ရံုးခန္းတို႔ ျဖစ္သည္။

၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႔က်င္ေရး ေကာ္မတီ (ဂ်ပန္)၏ အေကာင္အထည္ေဖာ္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားမွာ ေန႔စြဲအလိုက္ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္။

1.        ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႔က်င္ေရး ေကာ္မတီ (ဂ်ပန္) Blog

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူ ျမန္မာျပည္သူတိုင္းအျပင္ မဲေပးႏိုင္ခြင့္ မရွိသူ (သို႔) မရွိေသးသူ၊ တနည္းအားျဖင့္ အဆိုပါေရြးေကာက္ပြဲေၾကာင့္ အနာဂတ္ကံၾကမၼာ ဆံုးျဖတ္ခံရမည့္ ျပည္သူတရပ္လံုး အား ေရြးေကာက္ပြဲ၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမ်ား၊ ဆႏၵမဲ၊ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားႏိုင္ခြင့္ အေျခအေန စသည္တို႔၏ အေျခခံ အခ်က္မ်ား၊ တန္ဖိုးမ်ားႏွင့္ အက်ဳိး သက္ေရာက္ပံုမ်ားဆိုင္ရာ အသိပညာေပး စာ၊ ဓါတ္ပံုႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားကို ၃ဝ-ဂ-၂ဝ၁ဝ ရက္မွစတင္၍ ေရးသားစုစည္းေဖာ္ျပသည္။

Blog link – https://2010ebc.wordpress.com/ )

2.        နအဖ စစ္အာဏာရွင္ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ၏  စက္တင္ဘာလ ၇ ရက္မွ ၁၁ ရက္အထိ တရုတ္ႏိုင္ငံသို႔ တရားဝင္အလည္အပတ္ခရီးအတြက္ တိုက်ဳိရွိ တရုတ္သံရံုးေရွ႕တြင္ ၂ဝ၁ဝ စက္တင္ဘာ ၇ ရက္ႏွင့္ ၈ ရက္ ႏွစ္ရက္ဆက္တိုက္္ မြန္းလြဲ ၃ နာရီမွ ၄ နာရီထိ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ျပၿပီး တရုတ္ႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီးမွတဆင့္ တရုတ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ထံ စာေပးအပ္ခဲ့သည္။

3.        ပဲခူးၿမိ့ဳမွ လက္နက္မဲ့ အျပစ္မဲ့ျပည္သူ လူငယ္ ၂ ဦး ပြဲခ်င္းၿပီး ေသဆံုးရေလာက္ေအာင္ ျမန္မာစစ္တပ္မွ မူးယစ္ရမ္းကားသည့္ တပ္မေတာ္သားတခ်ဳိ႕က စစ္ေျမျပင္သံုး လူသတ္လက္နက္မ်ားျဖင့္ လူေနရပ္ကြက္ အတြင္း ဥပေဒမဲ့ ရက္စက္စြာ သတ္ျဖတ္ျခင္းအတြက္ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပပြဲကို ၁ဝ-၉-၂ဝ၁ဝ (ေသာၾကာေန႔) တြင္ တိုက်ဳိရွိ ျမန္မာသံရံုးေရွ႕၌ ညေန ၃ နာရီမွ ၄ နာရီ က်င္းပၿပီး အဆိုပါကိစၥအတြက္ တာဝန္ရွိေသာ စစ္အစိုးရေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊထံ တရားဥပေဒအရ တိက်စြာ အေရးယူရန္ ေတာင္းဆို ထားသည့္ အိတ္ဖြင့္ေပးစာကို ေပးအပ္ခဲ့သည္။

အထက္ပါ ေန႔ရက္၊ အခ်ိန္ႏွင့္ ေနရာမွာပင္ မတရားဖမ္းဆီး အက်ဥ္းခ်ခံထားရသည့္ အမ်ဳိးသား ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ အပတ္စဥ္ ေတာင္းဆိုဆႏၵျပပြဲကိုလည္း တဆက္တည္း ပူးေပါင္းလႈပ္ရွားခဲ့ၾကသည္။

4.        Global Action Campaign ခ်ီတက္ဆႏၵျပပြဲအျဖစ္ ၁၈-၉-၂ဝ၁ဝ (စေနေန႔) မြန္းလြဲ ၂ နာရီမွစ၍ အခမ္းအနား စတင္ၿပီး မြန္းလြဲ ၃ နာရီတြင္ တိုက်ဳိရွိ Ebisu ပန္းျခံမွ Setagaya ပန္းျခံထိ ခ်ီတက္ ဆႏၵျပသည္။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို တရားဝင္ အသက္သြင္းမည့္ ေရြးေကာက္ပဲြကို ဒီမိုကေရစီ လိုလားသည့္ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတို႔က ကမာၻအႏွံ႔ ဆန္႔က်င္ ဆႏၵျပၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ တရားမွ်တမႈ မရွိ၊ ႏိုင္ငံတကာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာစံႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ကိုက္ညီျခင္းလည္း မရွိေသာ အဆိုပါ ေရြးေကာက္ပြဲအေၾကာင္းကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသားမ်ား ပိုမိုသိလာၾကေစရန္ ႏိႈးေဆာ္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

5.        ဦးဟန္ေညာင္ေဝႏွင့္ Victor Biak Lian တို႔၏ ၂ဝ၁ဝ စက္တင္ဘာ (၁) ရက္ ဂ်ပန္ခရီးစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႔က်င္ေရး ေကာ္မတီ (ဂ်ပန္)မွ စက္တင္ဘာ ၂၅-၉-၂ဝ၁ဝ ေန႔ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

6.        “ဘာေၾကာင့္ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲကို လက္မခံရသလဲ (စာတမ္း)”ကို ျမန္မာ၊ အဂၤလိပ္၊ ဂ်ပန္ သံုးဘာသာျဖင့္ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႔က်င္ေရး ေကာ္မတီ (ဂ်ပန္)မွ ေရးသားျပဳစုခဲ့သည္။

7.        ဂ်ပန္အစိုးရ၏ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ျခင္းခံရေသာ Mr. Seiji Maehara ထံ ဝမ္းေျမာက္ ေၾကာင္း သဝဏ္လႊာကို ၈-၁ဝ-၂ဝ၁ဝ ေန႔တြင္ ေပးပို႔ၿပီး လက္ရွိ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္းတြင္ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ကို အသိအမွတ္ မျပဳရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

8.        ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႔က်င္ေရး ေကာ္မတီ (ဂ်ပန္) အဖြဲ႔ဝင္မ်ားက ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ (၁၃)ရက္တြင္ တိုက်ိဳၿမိဳ႕ Kasumikaseki ရွိ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနသို႔ သြားေရာက္ၿပီး ဒုတိယ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Yamahana Ikuo ႏွင့္ ေတြဆုံကာ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲကိစၥအပါအဝင္  ျမန္မာ့ေရးရာကိစၥမ်ားကို ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

9.        ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႔က်င္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူထုႏိႈးၾကားမႈႏွင့္ ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားကို  အားျဖည့္ ေဆာင္ရြက္သည့္အေနျဖင့္ ၁၇-၁ဝ-၂ဝ၁ဝ (တနဂၤေႏြေန႔)တြင္ Recycle Center 4 F, Takadanobaba, Shinjuku, Tokyo ၌ နံနက္ ၉ နာရီ ၃ဝ မိနစ္မွ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီအထိ “ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ” (ပထမအႀကိမ္)ကို က်င္းပခဲ့သည္။ ေဆြးေႏြးပံု အေသးစိတ္ကို ဗီဒီယိုျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ကာ YouTube, Internet TV အစရွိသည့္ ဆက္သြယ္ေရး နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္တြင္းသို႔၎၊ အျခားႏိုင္ငံအရပ္ရပ္သို႔၎ ျဖန္႔ခ်ိေပးခဲ့သည္။

10.    ဒုတိယပင္လံုညီလာခံ ေခၚယူေရးအတြက္ “ကေလးၿမိ့ဳ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ေၾကညာစာတမ္း” အေပၚ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႔က်င္ေရး ေကာ္မတီ (ဂ်ပန္)မွ ေထာက္ခံေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ကို ၂၅-၁ဝ-၂ဝ၁ဝ ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္သည္။

11.    ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲအား ဆန္႔က်င္သည့္ ခ်ီတက္ဆႏၵျပပြဲကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ တိုက်ိဳၿမိ့ဳေတာ္တြင္ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ (၂၇)ရက္ေန႔တြင္ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႔က်င္ေရး ေကာ္မတီ (ဂ်ပန္)မွ ဦးစီး၍ က်င္းပလႈပ္ရွားသည္။ ဂ်ပန္ေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအျပင္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေရးကို ေထာက္ခံ အားေပးေနသည့္ ဂ်ပန္ အလုပ္သမားသမဂၢအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (RENGO) ၊ ျမန္မာ့ေရးရာ ျပည္သူ႔အဖြဲ႔ (PFB) ၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔ (ဂ်ပန္)ႏွင့္ Human Rights Watch ၊ Human Rights Now စသည့္ NGO အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကလည္း ပူးေပါင္းပါဝင္ လႈပ္ရွားခဲ့ၾကသည္။

12.    ၃၁-၁ဝ-၂ဝ၁ဝ (တနဂၤေႏြေန႔)တြင္ Recycle Center 4 F, Takadanobaba, Shinjuku, Tokyo ၌ နံနက္ ၉ နာရီ ၃ဝ မိနစ္မွ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီအထိ “ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ” (ဒုတိယအႀကိမ္)ကို က်င္းပ ခဲ့သည္။ အဓိကဦးတည္ခ်က္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုဝင္ဘာ (၇)ရက္ေန႔၌ က်င္းပေတာ့မည့္ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာျပည္သူမ်ားထံ အမွာစကား ပန္ၾကားျခင္း ျဖစ္သည္။

13.    ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းစဥ္တခုျဖစ္သည့္ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ လူထုလႈပ္ရွားမႈကို ေထာက္ပ့ံျခင္း (Logistics) အတြက္ အဖြဲ႔ဝင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံမွ ရံပံုေငြ ေကာက္ခံရာ ဂ်ပန္ယန္းေငြ ၅ဝဝ,ဝဝဝ (ငါးသိန္း)  ရရွိၿပီး ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၅,၅ဝဝ,ဝဝဝ  (ငါးသန္းငါးသိန္း) ကူညီပံ့ပိုးေပးခဲ့သည္။ (မွတ္ခ်က္- လက္က်န္ေငြ အနည္းငယ္ကို တရားဝင္ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားဆဲ ျဖစ္သည္။)

14.    ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဆန္႔က်င္ရသည့္ အဓိက အေၾကာင္းရင္းမ်ား ရွင္းလင္းေရးသားထားသည့္စာကို တိုက်ဳိရွိ ဥေရာပသမဂၢ၊ ျပင္သစ္၊ ၿဗိတိန္ႏွင့္ အေမရိကန္ သံရံုးမ်ားမွ သံရံုးတာဝန္ခံမ်ားထံ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ ေပးပို႔ခဲ့သည္။

15.    ဂ်ပန္ေရာက္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ားမွ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍ သေဘာထား တင္ျပသည့္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ အခမ္းအနားကို ဂ်ပန္အလုပ္သမား သမဂၢအဖြဲ႔ခ်ုဳပ္မ်ား ဌာနခ်ဳပ္ (JTUC-RENGO)ႏွင့္ ျမန္မာ့ေရးရာရုံး BOJ တို႔မွ ဦးစီး၍ တိုက်ိဳၿမိဳ႔ရွိ ဂ်ပန္ အလုပ္သမား သမဂၢအဖြဲ႔ခ်ုဳပ္မ်ား ဌာနခ်ဳပ္ (RENGO)ရုံးတြင္ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ (၄)ရက္က က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႔က်င္ေရး ေကာ္မတီဝင္မ်ား တက္ေရာက္၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

16.    ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ(၅)ရက္တြင္ တိုက်ိဳၿမိ့ဳ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယနိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး မစၥတာ ယုတက ဘန္ႏို ႏွင့္ JTUC-RENGO ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊  ဂ်ပန္နိုင္ငံအေျခစိုက္ ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီေရး အင္အားစုမ်ားမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရြးေကာက္ပဲြနွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးၾကရာ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႔က်င္ေရး ေကာ္မတီဝင္မ်ား တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

17.    ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီေန႔ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေန႔ျဖစ္ေသာ ႏိုဝင္ဘာ ၆ ရက္ႏွင့္ ၇ ရက္မ်ားတြင္ တိုက်ဳိရွိ ျမန္မာသံရံုးေရွ႕၌ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ အႀကီးအက်ယ္ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပသည္။

18.    အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏိုဘဲလ္ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းခံေနရာမွ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္ရေတာ့မည့္ ၁၃-၁၁-၂ဝ၁ဝ (စေနေန႔)တြင္ မြန္းလြဲ ၂ နာရီမွ ၄ နာရီထိ တိုက်ဳိရွိ ျမန္မာသံရံုးေရွ႕၌ ဆႏၵျပသည္။

19.    ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ ထိန္းသိမ္းခံေနရာမွ ၁၃-၁၁-၂ဝ၁ဝ (စေနေန႔)တြင္ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္ လာေသာ ျမန္မာလူထုေခါင္းေဆာင္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏိုဘဲလ္ဆုရွင္၊ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ႀကိဳဆိုေၾကာင္း သဝဏ္လႊာကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

20.    ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႔က်င္ေရး ေကာ္မတီ (ဂ်ပန္)၏ သေဘာထား ရပ္တည္ခ်က္ကို ၁၄-၁၁-၂ဝ၁ဝ ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့သည္။

21.    ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏိုဘဲလ္ဆုရွင္မ်ား၏ ႏွစ္စဥ္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္စား ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႔က်င္ေရး ေကာ္မတီ (ဂ်ပန္)မွ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္စိုးက ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၂ ရက္မွ ၁၄ ရက္ထိ ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

22.    ၂၁-၁၁-၂ဝ၁ဝ EBC အစည္းအေဝးတြင္ အမ်ားသေဘာတူ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႔က်င္ေရး ေကာ္မတီ (ဂ်ပန္)၏ သက္တမ္းကို ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္မ်ား အတည္ျပဳႏိုင္သည္အထိ တိုးျမွင့္လိုက္သည္။

……………………………………..

၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႔က်င္ေရး ေကာ္မတီ (ဂ်ပန္)၏ ဘ႑ာေရး မွတ္တမ္း

၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပဲြသပိတ္ေမွာက္ဆန္႕က်င္ေရးေကာ္မတီ ေငြစာရင္းရွင္းတမ္း

ဝင္ေငြစာရင္း

စဥ္ အဖဲြ႔အမည္ ထည့္ဝင္ေငြ (ပ) ထည့္ဝင္ေငြ (ဒု)
1 B.D.A Group 1,000 ယန္း 2,000 ယန္း
2 N.L.D- LA (JB) 1,000 2,000
3 L.D.B 1,000 2,000
4 အလင္းအိမ္ 1,000 2,000
5 K.N.O 1,000 2,000
6 K.N.U (Jp) 1,000 2,000
7 A.B.F.S.U 1,000 2,000
8 K.N.L 1,000 2,000
9 P.B 1,000 2,000
10 F.W.U.B.C 1,000 2,000
11 P.N.S/ N.D.F 1,000 2,000
12 C.N.C 1,000 NIL
13 B.R.S.A 1,000 2,000
14 A.L.D 1,000 2,000
15 B.C.J.P 1,000 NIL
16 H.R.D.P 1,000 2,000
17 K.N.C 1,000 NIL
18 S.C.I 1,000 2,000
19 D.F.B 1,000 2,000
20 D.P.N.S 1,000 NIL
21 S.N.D 1,000 NIL
22 P.M.N.S 1,000 2,000
23 H.R.W.U.B 1,000 NIL
စုစုေပါင္းဝင္ေငြ 57,000 (၅ ေသာင္း ၇ ေထာင္) ယန္း

 

ထြက္ေငြစာရင္း

ရက္စဲြ အေၾကာင္းအရာ ကုန္က်ေငြ
၂၄.၈.၂ဝ၁ဝ ဆႏၵျပပဲြ ပန္းျခံငွားခ ၈၄ဝဝ
၁၆.၉. ၂ဝ၁ဝ ဆႏၵျပပဲြ ပိတ္စ၀ယ္ ၂၅ဝဝ
၁၆.၉. ၂ဝ၁ဝ ယန္း(၁ဝဝ) ဆိုင္ေစ်း၀ယ္ ၅၁၄၅
၁၆.၉. ၂ဝ၁ဝ ေကာ္ပီကူးခ ၁၈၉ဝ
  ေရြ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးေန႕အထိမ္းအမွတ္ ဆြမ္းကပ္ သံုးေငြ (BDA) ၂၅၅ဝ၇
  ၂၇ ရက္ေန႔ ဆႏၵျပပဲြ ပန္းျခံငွါးခ (ကိုဘုန္းလႈိင္) ၇၂ဝဝ
  ၉ လပိုင္း မွ ၁၂ လပိုင္းအထိ အစည္းအေဝးအခန္း ငွား (BDA) ၉၈ဝဝ
စုစုေပါင္းကုန္က်ေငြ ၆ဝ၄၄၂ ယန္း
 
လက္က်န္ေငြ (၅၇ဝဝဝ- ၆ဝ၄၄၂)             ( လိုေငြ) (-) ၃၄၄၂ ယန္း
မွတ္ခ်က္။   ။ အထက္ပါလိုေငြ ၃၄၄၂ ယန္းအား ဘ႑ာေရးမႉးက စိုက္ထုတ္ေပးထားပါသည္။

 

……………………………..

 

၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႔က်င္ေရး ေကာ္မတီ (ဂ်ပန္)

၂၁-၁၁-၂ဝ၁ဝ

 

………………

Download PDF – here

About 2010 Election Boycott Committee (Japan)
၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႔က်င္ေရး ေကာ္မတီ (ဂ်ပန္)ကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ားက ၂၉-၈-၂ဝ၁ဝ ေန႔မွာ တရားဝင္ စတင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါတယ္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ စစ္အာဏာရွင္ နအဖက လုပ္ေနတဲ့ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲကို လူထုစြမ္းအားနဲ႔ ဆန္႔က်င္ရာမွာ ဂ်ပန္ကေန ပံ့ပိုးကူညီေပးဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေကာ္မတီ သက္တမ္းဟာ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ၿပီးတဲ့အထိ ျဖစ္ပါတယ္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: