ဒုတိယ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ လိုအပ္ေနၿပီ

၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ျဖန္႔ခ်ိခဲ့ေသာ ေဆာင္းပါးကို ျပန္လည္ ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

လြင္ေအာင္စိုး

၂၉-၁ဝ-၂ဝ၁ဝ

…….

Design – လူထုအသံ

p1

p31

p21

Download PDF: engagement-is-needed.pdf

……

ႏိုင္ငံေရးအရ ရွင္သန္မႈ

Download PDF – Political Survival

Contact – sayarkway@gmail.com

အာဏာရွင္စနစ္ကို ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းေပးမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ

အာဏာရွင္စနစ္ကို ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းေပးမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ

ေက်ာ္ေက်ာ္စိုး

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စစ္အစိုးရက အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲကို စီစဥ္ထားသည့္အတိုင္း က်င္းပမည္ဟု သံႏၷိဌာန္ ခ်ထားသည္။ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ အာဏာရွင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားက အာဏာ ဆက္လက္ ခ်ဳပ္ကိုင္ ႏိုင္ေရးအတြက္ အာမခံခ်က္ ေပးႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ထားေသာေၾကာင့္တည္း။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေျခခံဥပေဒျဖင့္သာ ဒီမိုကေရစီရႏိုင္မည္ဟု ၀ါဒျဖန္႔ ေရးသားေဖာ္ျပေနသည္။ ထိုအေျခခံ ဥပေဒကို လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ေရြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပရန္ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ႀကိဳးပမ္းၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲျဖစ္မွသာ ေပၚေပါက္လာမည့္ လႊတ္ေတာ္အဆင့္ဆင့္ႏွင့္ အစိုးရ တို႔က ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအတိုင္း ႏိုင္ငံ့အေရးအရာအားလံုးကို စီမံခန္႕ခြဲမည္ျဖစ္သည္။ ထိုအေျခခံ ဥပေဒက စစ္တပ္အား ႏိုင္ငံေရးတြင္ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ခြင့္ ကို အာမခံခ်က္ေပးထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ အာဏာကို ဆက္လက္ ခ်ဳပ္ကိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ နအဖ စစ္အာဏာရွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားအတြက္ ေသေရးရွင္ေရးတမွ် အေရးႀကီးရျခင္းျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပလိုေသာ၊ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္လိုေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ႏိုင္ငံေရး သမားမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုသည္မွာ မျဖစ္မေန ျဖတ္သန္းရမည့္ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ တရပ္အျဖစ္ တဘက္သပ္ ႐ႈျမင္ကာ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုၾကသည္။ ထိုသို႔ေသာအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္လာရသည္ဟု ဆိုရေပလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ ဒီမိုကေရစီေတာ့ အစစ္အမွန္  ရလိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည္သူတို႔ကိုယ္စား လက္ေတြ႔လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အဆိုပါ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ လူထုကို ကုိယ္စားျပဳေသာသူမ်ား ျဖစ္သည္။ တရားဝင္ ကိုယ္စားျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ၿပိဳင္ကာ ျပည္သူတို႔၏ အဆံုးအျဖတ္ကို ခံယူရသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ က်င္းပသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ လြတ္လပ္ရမည္၊ တရားမွ်တရမည္၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ စနစ္တက်ရွိၿပီး သမာသမတ္က်ရမည္ ျဖစ္သည္။

ဒီမိုကေရစီကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္း တည္ေထာင္ေရးအတြက္ အေရးအႀကီးဆံုးႏွင့္ အေျခခံ အက်ဆံုးေသာ လိုအပ္ခ်က္မွာ တရားစီရင္ေရးသည္ သီးျခားလြတ္လပ္မႈရွိေရး (Judicial Independence) ၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး (Rule of Law) ႏွင့္ အေျခခံ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္မႈ (Fundamental Rights and Freedoms) ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ထိုအေျခအေနမ်ား မရွိေပ။ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ မရွိ၊ တရားစီရင္ေရးတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ေနသည္။ ဥပေဒ အထက္တြင္ အမိန္႔က ႀကီးစိုးေနသည္။ ျပည္သူလူထုတြင္ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ဆံုး႐ႈံးေနသည္။  လြတ္လပ္ခြင့္မ်ား မဲ့ေနသည္။ အာဏာရွင္မ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ စစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ဤသို႔ေသာ အျဖစ္မ်ား အျမဲျဖစ္ပ်က္ေနသည္။ ထိုသူမ်ားက က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ လြတ္လပ္ေသာ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ အေၾကာင္းမူကား ၄င္းတို႔သည္ ဒီမိုကေရစီကို မယံုၾကည္ၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာစစ္အာဏာရွင္မ်ားသည္ ျပည္သူလူထုအား လြတ္လပ္စြာေတြးေတာခြင့္ Freedom of Thought ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျပသခြင့္ (Freedom of Expression) ကို လက္ေတြ႔က်င့္သံုးခြင့္ မရေစရန္ ဖိႏွိပ္ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားျဖင့္ ပိတ္ပင္ထားသည္။ ဥပေဒေရးရာတြင္ ျပည္သူျပည္သားအားလံုး တန္းတူခံစားခြင့္ မရွိေပ။ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိသူမ်ားက အာဏာကို ကိုယ္က်ဳိးအတြက္ ထင္တိုင္းသံုးေနသည္၊ ထို႔အျပင္ ျပည္သူလူထုကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ အမတ္မ်ား ျဖစ္လာေစရန္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္သူ မ်ားကိုလည္း ကန္႔သတ္ခ်က္ အေၾကာင္းျပခ်က္အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ တားျမစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားသည္။ ျပည္သူ လူထု၏အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားကို ဥပေဒမ်ားျပဌာန္းခ်က္မ်ားျဖင့္ အကာအကြယ္ေပးရမည္မွာ အစိုးရ တရပ္၏ တာဝန္ျဖစ္သည္။ နအဖစစ္အာဏာရွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ သီးျခား လြတ္လပ္ေသာ တရားစီရင္ေရး မရွိ၊ အာဏာႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ား၏ ဥပေဒ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ လက္ရွိ အေျခအေနတြင္ ဒီမိုကေရစီက်ေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေပၚထြန္းေရး ဆိုသည္မွာ မည္သို႔မွ် ေတြးေတာ၍မရေပ။

ျပည္သူမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵေဖာ္ခြင့္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အသင္းအဖြဲ႔မ်ား၏ စည္း႐ံုးလႈပ္ရွားပိုင္ခြင့္ မ်ားကို အႀကီးအက်ယ္ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ထားၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ရန္ ပူပူေႏြးေႏြး ယူနီေဖာင္းခၽြတ္ကာ အရပ္သားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲထားေသာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားက ျပည္သူပိုင္ ေငြေၾကး ပစၥည္းဥစၥာမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္း ထားေသာ လူမႈေရးအသင္း ၾကံ့ဖြံ႕ကို ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းလဲၿပီး ထိုေငြေၾကး ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို သံုးကာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အျခားပါတီမ်ား ၿပိဳင္ဘက္မ်ားထက္ အသာစီးရယူထားသည္။ ယင္းကိုလည္း စစ္အာဏာရွင္မ်ားက တဘက္သပ္ ခန္႔အပ္ထားသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ခပ္မဆိပ္ေနျခင္းသည္ မွ်တမႈမရွိ၊ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္ေနသည္ ဆိုသည့္အခ်က္ကို ေပၚလြင္ေနေစသည္။

ထိုမွ်မကေသး၊ လက္ရွိ အာဏာခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည့္ စစ္အာဏာရွင္မ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၄င္းတို႔ မုခ် အႏိုင္ရမည္ဟု တြက္ဆထားသည္ကို နအဖအႀကီးအကဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေ႐ႊ တ႐ုတ္ျပည္တြင္ ေျပာဆို ခဲသည့္ စကားက ေဖာ္ျပေနသည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲၿပီးစီးသည့္ေနာက္ ေပၚေပါက္လာမည့္ အစိုးရသည္လည္း ယခု လက္ရွိအတိုင္း ဆက္ဆံသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းက ႏို၀င္ဘာ ၇ ရက္ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးသည့္ေနာက္တြင္လည္း ၄င္းတို႔သာ ဆက္လက္ အုပ္ခ်ဳပ္သြားျဖစ္ေၾကာင္းကို တ႐ုတ္အား အာမခံခ်က္ေပးလိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ စစ္အာဏာရွင္နအဖက က်င္းပမည့္ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အာဏာရွင္စနစ္ ဆက္လက္ ထြန္းကားေရးအတြက္ ထိန္းသိမ္းေပးမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲသာ ျဖစ္ေပသည္။ ထိုေရြးေကာက္ပြဲကို ဝင္ၿပိဳင္မည့္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက ႏိုင္ငံတကာအျဖစ္အပ်က္မ်ား၊ အေတြ႔အၾကံဳမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ သေဘာတရားမ်ား၊ အယူအဆမ်ားကို မ႑ိဳင္ျပဳကာ ေရွာင္လႊဲမရေသာ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္တရပ္ အျဖစ္ျဖင့္ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ အၿပီးသတ္ ျပင္ဆင္ေနၾကၿပီ ျဖစ္သည္။ ၄င္းတို႔သည္ မည္သည့္ႏိုင္ငံ၊ အေျခအေန၊ သေဘာသဘာဝ၊ အမူအက်င့္စ႐ိုက္တို႔ႏွင့္ လံုးဝ မတူျခားနားေနသည့္ ျမန္မာျပည္အေျခအေန၊ ျမန္မာစစ္အာဏာရွင္မ်ား၊ ျမန္မာလူထုတို႔၏ အေနအထားကို မွန္ကန္စြာ တြက္ဆႏိုင္ျခင္း မရွိပဲ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၀င္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ စစ္အာဏာရွင္ နအဖတို႔သည္ အာဏာဆက္လက္ခ်ဳပ္ကိုင္ေရးအတြက္ မည္သည့္အရာကိုမဆို လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္၊ လုပ္ကိုင္ေနသည္၊ လုပ္ကိုင္လိမ့္မည္ဆိုသည္ကို ထိုႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားက တြက္ဆႏိုင္ျခင္း မရွိပဲ နအဖစစ္အာဏာရွင္မ်ား ခ်ေပးသည့္ လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ေလွ်ာက္လွမ္းေနၾကသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲကို ဝင္ၿပိဳင္မည့္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက ၎တို႔အႏိုင္ရရွိပါက  လႊတ္ေတာ္ အတြင္း တရားဝင္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသည္။  ထိုအေျခအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဒီမိုကေရစီ ထြန္းကားသည့္ ႏိုင္ငံအျဖစ္ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေျပာင္းလဲယူႏိုင္လိမ့္မည္ ဆိုသည့္ အိမ္မက္ပင္ ျဖစ္သည္။ ထိုအိပ္မက္သည္ လက္ေတြ႔ ျဖစ္လာမည္ေလာ။

ေက်ာ္ေက်ာ္စိုး

ေအာက္တိုဘာ ၁ ၊ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္

sayarkway@gmail.com

Download: Election for legitimate dictatorship

………..

အယ္ဒီတာေတြေျပာတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ

အယ္ဒီတာေတြေျပာတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အႏွစ္ (၂၀) ေက်ာ္အတြင္း ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ႏိုဝင္ဘာလ (၇) ရက္ေန႔မွာ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေပး မယ္လို႔ စစ္အစိုးရက ေၾကညာထားပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အလားအလာ၊ လက္ရွိအေျခအေန၊ ဂယက္ ရိုက္ခိုက္မႈေတြကို ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ သတင္းအယ္ဒီတာေတြ ဘယ္လိုျမင္ၾကပါသလဲ။ “အယ္ဒီတာေတြေျပာတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ”ဆိုင္ရာမ်ားကို စုစည္းတင္ျပေပးထားပါတယ္။ (ဗီြအုိေအ)

မထူးတဲ့ျပဇာတ္

By ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္ အယ္ဒီတာတဦး                                                      ၾကာသပေတး, 30 စက္တင္ဘာ 2010

လာမယ့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး က်ေနာ္ယံုႀကည္မႈ မရွိပါ။ ေရြးေကာက္ပြဲ အေျခခံဥပေဒမွာ ပါတဲ့  လြတ္ေတာ္(၇)ရပ္မွာပါတဲ့အမတ္ေလာင္းေတြကလည္း  လက္ရွိစစ္အစိုးရကလူေတြကိုပဲ အေရာင္ ေျပာင္းလိုက္ျခင္းသာ  ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္၊ လက္ရွိအေနအထားမွာလည္း   စစ္အစိုးရ အရာရွိေတြ အက်ႌလဲ ေနႀကဆဲပါ။  ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္မယ့္ ပါတီေတြကလည္း အိမ္ျဖည့္ကစားေနႀကသလို ခံစားရ ပါတယ္။

ဘာေႀကာင့္လဲဆိုေတာ့ မတူကြဲျပားျခင္းနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း ပါတီကအတြင္းေရးမႈဴး   ကိုေနမ်ိဴးေ၀ နဲ႔  သူတို႔ ပါတီလုပ္ငန္းစဥ္ကို ေဆြးေႏြးႀကည့္တဲအခါ ႏိုင္ငံေရးကို ကေလးေတြ ေဆာ့သလို ေပ့ါတီးေပါ့ပ်က္ တာ၀န္ မယူတဲ့ စကားေတြေျပာေနတယ္။  ပါတီတိုင္းကလည္း သူတို႔လုပ္ေဆာင္မယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကိုပဲ ေျပာ ေနႀကတယ္။

စည္းရံုးေရးဆင္းေနႀကၿပီ၊ ဘယ္လိုစည္းရံုးလို႔ရၿပီလဲ၊ ရပ္ကြက္ထဲကိုလည္း ေမးႀကည္႔ပါအံုး၊  ပါတီဘယ္ ႏွစ္ခုရွိသလဲ၊ ဘယ္ပါတီေတြလည္းဆိုတာ ျပည္သူေတြက မသိႀကဘူး၊ premier league ေဘာ္လံုးပြဲ ေလာက္ေတာင္  စိတ္မ၀င္စားႀကဘူး။  ဒါကလည္း စစ္အစိုးရက ျပည္သူေတြကို ႏိုင္ငံေရး စိတ္၀င္စားမႈ အရွိန္ကို ဖိႏွိပ္ထားတာ၊ က်ေနာ္တို႔လို ေရြးေကာက္ပြဲကို တခါမွ မႀကံဳဘူးသူေတြဆိုရင္ စာမဖတ္တဲ့ အုပ္စု ေတြကေတာ့ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ဘာမွမသိႀကဘူး။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လူႈဦးေရ သန္း(၆၀)ရွိတဲ့အထဲ အသက္(၁၈)ႏွစ္ကေန (၃၅)ႏွစ္တြင္း လူဦးေရက အမ်ား ဆံုးပဲလို႔ စစ္တမ္းေတြက ေဖာ္ျပပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲကို တကယ္ မဲေပးဘူးသူေတြဟာ  အသက္ (၄၀) ဝန္က်င္ေတြပါ၊ ဒါ့ေႀကာင့္ တႏိုင္ငံလံုး မွာ  လူဦးေရမ်ားတဲ့ အသက္အပိုင္း အျခားလူေတြက ေရြးေကာက္ ပြဲကို မျဖတ္သန္းဖူးသူေတြ၊ နားမလည္တဲ့ သူေတြမ်ားေနတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ဘူးတဲ့သူ၊ စည္းရံုးဖူး တဲ့ သူေတြကို  ေထာင္ထဲထည္႔တာလုပ္ေနတယ္။ လူငယ္ေတြ ေႀကာက္ရြံေနေအာင္ စစ္အစိုးရက လုပ္ေနတယ္။

ဒါ့ေႀကာင့္ ကိုယ္ကမႀကိဳက္တာကို မႀကိဳက္တဲ့အတိုင္း ဆန္႔က်င္ပိုင္ခြင့္ရွိရမယ္။  ကိုယ္ႀကိဳက္တာကို ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ ရွိရမယ္။ အခုလက္ရွိမွာ ႀကိဳက္ရင္လည္းဒါပဲ၊ မႀကိဳက္ရင္လည္းဒါပဲ ျဖစ္ေနတယ္။

က်ေနာ္နယ္ကို ျပန္သြားတဲ့တေခါက္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို ေထာက္ခံဖို႔ ရပ္ကြက္လူႀကီးက လာေျပာ တယ္။ ေန႔လည္ ၁၂ နာရီထက္မေက်ာ္ရဘူးေပါ့၊   က်ေနာ္က ေန႔လည္ ၁၂နာရီထိုးဖို႔ (၅)မိနစ္ ေလာက္အလို ေရာက္သြားေတာ့  ရပ္ကြက္လူႀကီးက ရၿပီ ေပးစရာမလိုေတာ့ဘူး။ ျပည္႔သြားၿပီလို႔ေျပာ တယ္။  ေျပာလိုက္ပံုက ေတာ္ေတာ္ ရီစရာေကာင္းတယ္၊ တကယ္တရားမွ်တတာဆိုရင္ ဒီလိုမ်ိဴးေတြ လုပ္စရာမွမလိုတာ၊ အခု ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို ျပန္ဆက္ရမယ္ဆိုရင္ လက္ရွိ ပါတီေထာင္ထားတဲ့သူ ေတြ စည္ပင္ပိုင္နယ္ေျမထဲမွာ စည္းရံုးမယ္ဆုိရင္ စည္ပင္ခြင့္ျပဳခ်က္ရွိမွ ေဟာေျပာပိုင္ခြင့္ရွိတယ္။  ဒါဟာ တရားမွ်တယ္လို႔ ေျပာမလား၊ ပါတီေထာင္တဲ့ သူေတြကေရာ ဒီလပိုင္းတြင္း တႏိုင္ငံလံုးမွာ ရံုးခြဲေတြဖြင့္ျပီး စည္းရံုးႏိုင္တဲ့ အင္အားရွိလို႔လား၊ ဘ႑ာေရးေကာ ေတာင့္တင္းသလား၊ တခုမွ မရွိဘူး။ ႀကံဖြံ႕ပါတီက တႏိူင္ငံလံုးမွာ ရံုးခြဲေတြရွိတယ္၊ အဲဒီလို ရွိေအာင္လည္း အႏွစ္(၂၀)စီမံကိန္းနဲ႔ လုပ္ခဲ့ေတာ့ သူတို႔ပဲ လာမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ တဖက္သတ္ အႏိုင္ယူသြားမယ္လုိ႔ က်ေနာ္ျမင္မိပါတယ္။

နားဆင္ရန္

ေရြးေကာက္ပြဲဟာ အေျဖလား

By ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္ အယ္ဒီတာတဦး                                              ေသာၾကာ, 03 စက္တင္ဘာ 2010

လာမယ့္ နိုဝင္ဘာလ(၇)ရက္ေန႔မွာ ေရြးေကာက္ပဲြ က်င္းပမယ္လို႔ စစ္အစိုးရက ေၾကညာထားပါတယ္၊ အနွစ္ နွစ္ဆယ္အတြင္း က်င္းပတဲ့ ပထမဆံုး ေရြးေကာက္ပဲြျဖစ္လို႔ ႀကိဳဆိုၾကသူေတြလည္းရိွပါတယ္၊ ထို႔အတူပါပဲ  တခ်ဳိ ႔ကလည္း ရသေလာက္ယူၾကမယ္၊ ပါလီမန္ထဲ ေျခခ်နိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၿပီး ပါလီမန္ တြင္း တိုက္ပဲြဝင္ရမယ္ဆိုတဲ့ အယူအဆေတြလည္း ရိွၾကပါတယ္။

အေကာင္းျမင္လြန္းတဲ့ အယူအဆေတြပါ၊ အဲ့ဒီ အယူအဆေတြဟာ အခုခ်ိန္မွာေတာ့ တျဖည္းျဖည္း ေမွးမိွန္စ ျပဳလာေနပါၿပီ။ နိုဝင္ဘာ(၇)ရက္လို႔ ေရြးေကာက္ပဲြ သတ္မွတ္လိုက္တယ္။ အဲဒီလို သတ္မွတ္ လိုက္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ထြက္ေပၚလာတဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္ ေတြဟာ ဖုတ္ပူမီးတိုက္ပါပဲ။

တည္ေထာင္စ ပါတီေတြ ကေသာင္းကႏွင္းနဲ႔ အၾကပ္ျဖစ္ေနၾကကုန္ေတာ့တာပါပဲ၊ အဲ့ဒီအခိ်န္မွာ အာဏာ လက္ရိွဝန္ႀကီးေတြဦးေဆာင္တဲ့ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီကေတာ့ မဲဆြယ္စည္းရံုးေရး လုပ္ငန္းေတြကို အရိွန္ႃမႇင့္ ၿပီး ေဆာင္ရြက္ေနတာကို ေတြ႔ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရိွ အာဏာပါဝါကို အသံုးျပၿပီး ေဆာင္ရြက္ေန တာ အားလံုးအသိပါ။ လက္ရိွ အာဏာပါဝါကို အသံုးျပဳၿပီး မဲရရိွေရး၊ ေရြးေကာက္ပဲြ အနိုင္ရေရး ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီရဲ ႔ လုပ္ရပ္ေတြကိုၾကည့္ရင္ လာမယ့္ နိုဝင္ဘာ(၇)ရက္ ေရြးေကာက္ပဲြ ဟာ ဘယ္လိုမွ တရားမွ်တမႈ ရိွမွာမဟုတ္သလို။ လြတ္လပ္တဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြလည္း ျဖစ္မွာမဟုတ္ဘူး။

တခါ ေရြးေကာက္ပဲြက်င္းပမယ့္ရက္ကလည္း သိပ္မလိုေတာ့ပါဘူး၊ ဒါေပမဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြ တခုရဲ ႔  အခင္း အက်င္း။ ေရြးေကာက္ပဲြရဲ ႔ အဂၤါရပ္ေတြကေတာ့ မေတြ႕ရသေလာက္ပါဘဲ။ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူလူထု ကိုယ္ တိုင္က ေရြးေကာက္ပဲြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စိတ္ပါဝင္စားမရွိ၊ တက္ႂကြမႈေတြ ေပ်ာက္ဆံုးေနသလို ခံစားေန ၾကရပါတယ္။

နိုဝင္ဘာ(၇)ရက္ေန႔ ေရြးေကာက္ပဲြနဲ႔ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူလူထုနဲ႔က ကင္းကြာၿပီး တသီးတျခားစီ ျဖစ္ေနတဲ့ အေျခအေနမ်ဳိးပါ။ ဒါကလည္းသိပ္ေတာ့ မဆန္းၾကယ္ပါဘူး၊ ဘာ့ေၾကာင့္လဲဆို ေရြးေကာက္ပဲြ မက်င္းပ ခင္က အေျဖကထြက္ ၿပီးသားျဖစ္ေနလို႔ပါ၊ တရားမွ်တၿပီး လြတ္လပ္တဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြ ျဖစ္တာမျဖစ္တာ အေရးမႀကီးပါဘူး။ ထို႔အတူ နိုင္ငံ တကာက အသိအမွတ္ျပဳျခင္း မျပဳျခင္းဟာလည္း အေရးမႀကီးလွပါ ဘူး၊ အေရးႀကီးတာက ေရြးေကာက္ပဲြမွာ ႀကံ့ခိုင္ေရး ပါတီနိုင္ဖို႔ပါ။

ဘယ္လိုနည္းနဲ႔ျဖစ္ျဖစ္ နိုင္တယ္ဆိုတဲ့ အေျဖကိုရေအာင္လုပ္မွာပါ။ သူတို႔စစ္ဗိုလ္၊ စစ္သားေတြေျပာ ေလ့ရိွတဲ့ စကားအတိုင္းပါပဲ ေရဘူးေပါက္တာ မလိုခ်င္ဘူး ေရပါတာပဲလိုခ်င္တယ္ ဆိုတဲ့ စကားအတိုင္း ပါ။ ေရြး ေကာက္ပဲြမွာ နိုင္ကိုနိုင္ရမယ္ဆိုတာပါ။

ဒါေၾကာင့္ ေစာေစာက အေကာင္းျမင္ အယူအဆရိွသူေတြ၊ ဒီမိုကေရစီ လိုလားတဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြဝင္မယ့္ ပါတီေတြဟာ ျပန္လည္ သံုးသပ္ၿပီး လက္ေတြ႕က်က် လုပ္ေဆာင္ၾကဖို႔ လိုပါလိမ့္မယ္။

မိမိတို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့အတိုင္း ျဖစ္လာနိုင္ မျဖစ္လာနိုင္ေပါ့၊ နိုင္ငံေရးသမားေတြ၊ နိုင္ငံေရး အင္အားစု ေတြနဲ႔ စစ္တပ္အာဏာပိုင္တို႔ ထိပ္တိုက္ေတြ႔ အားၿပိဳင္ လာၾကတာ နွစ္ေတြမနည္းေတာ့ပါဘူး။ အနွစ္ နွစ္ဆယ္ မဟုတ္ပါဘူး၊ နွစ္ေပါင္း ၅ဝ နီးပါးရိွေနပါၿပီ။ ျမန္မာစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြရဲ ႔ သေဘာသဘာဝ၊ လုပ္ရပ္ နဲ႔ အေတြးအေခၚေတြကို အကဲျဖတ္နိုင္ၾကဖို႔ ေကာင္းပါၿပီ။ ဆိုလိုတာက နိုဝင္ဘာ (၇) ရက္ ေရြးေကာက္ပဲြ ဟာ ျမန္႔မာနိုင္ငံေရး ျပႆနာရဲ ႔ အေျဖမဟုတ္ဘူး ဆိုတာပါပဲ။ ထို႔အတူ ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္ဖို႔အတြက္ က်င္းပျပဳလုပ္တာ မဟုတ္ဘူး ဆိုတာကိုလည္း သတိျပဳသင့္လွပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပဲြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႀကီးႀကီး မထားသင့္ပါဘူး။ ထို႔အတူ ေရြးေကာက္ပဲြ ဟာ အေျပာင္းအလဲမရွိ တစံုတရာကို ျဖစ္ေပၚေစမွာ မဟုတ္သလို ေရြးေကာက္ပဲြဟာ အေျဖတခုလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ ေရြးေကာက္ပြဲ ၿပီးကာလဟာ ပိုမိုရႈပ္ေထြးမႈေတြနဲ႔ ျပည့္နွက္ေနမယ္ ဆိုတာပါ။

အဲ့ဒါေတြကေတာ့ တိုင္းရင္းသားျပႆနာ၊ စီးပြားေရး က်ပ္တည္းမႈ၊ နိုင္ငံတကာ အသိအမွတ္မျပဳမႈ နဲ႔ ႏ်ဴကလီးယား ျပႆနာေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

နားဆင္ရန္

မစပ္မယ့္ လယ္ပဲြ ေစာေစာကျဖဳတ္

By ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္ အယ္ဒီတာတဦး ဗုဒၶဟူး, 25 ၾသဂုတ္ 2010

အခုရက္ပိုင္းအတြင္း ေရြးေကာက္ပဲြဝင္ၾကမယ့္ နိုင္ငံေရးပါတီေတြရဲ႕  ညည္းညူသံေတြ ပိုၿပီး က်ယ္က်ယ္ ေလာင္ေလာင္ ၾကားလာရတယ္၊ ပထမေတာ့ စစ္အစိုးရက ၂ဝ၁ဝ ထဲမွာ ေရြးေကာက္ပဲြ က်င္းပမယ္လို႔ သာ ေျပာထားတာ။ တကယ္ေရာ က်င္းပနိုင္ပါ့မလားဆိုတဲ့ သံသယစိတ္ေတြနဲ႔ ေစာင့္ၾကည့္ေနခဲ့ၾက တယ္။ တကယ္လည္း သံသယျဖစ္စရာပါပဲ။ ၁၉၉ဝ ေရြးေကာက္ပဲြ အနိုင္ရပါတီျဖစ္တဲ့ NLD နဲ႔လည္း ေဆြးေႏြးၫႇိႏိႈင္း အေျဖမရွာဘူး၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုလည္း ဆက္ဖမ္းထားတယ္၊ နယ္ျခားေစာင့္ တပ္ဖဲြ႔ေရးအတြက္ တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးတာလည္း အႀကိမ္ႀကိမ္ရိွၿပီး မေျပလည္ေသးဘူး။ ဒါ့အျပင္ နိုင္ငံေရးသမားေတြကိုလည္း ရာနဲ႔ခီ်ေထာင္ထဲထည့္ထားဆဲ၊ ဒီလိိုအေျခအေနမွာ ေရြးေကာက္ပဲြ တခုက်င္းပဖို႔ ဘယ္လို႔မွမသင့္ေတာ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ျမန္မာစစ္အစိုးရက အဲ့ဒီအေျခအေနေတြကို လံုးဝ တြက္ပံုမရဘူး။ ေရြးေကာက္ပဲြြရက္ကို ဆိုင္းမဆင့္ ဗံုမဆင့္ ေၾကညာလိုက္တယ္ နိုဝင္ဘာလ (၇) ရက္ေန႔ တဲ့၊

ေရြးေကာက္ပဲြ က်င္းပမယ့္ရက္ သတ္မွတ္ေၾကညာလိုက္ေတာ့ ေရြးေကာက္ပဲြ ဝင္ခ်င္သူေတြ၊ ေရြး ေကာက္ပဲြဟာ ထြက္ေပါက္ပဲလို႔ ယူဆထားသူေတြဟာ အေတာ္ကေလး စိတ္သက္သာရာ ရသြားပံု ေပၚပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဆက္လက္ထြက္ေပၚလာတဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကေတာ့ အစီအစဥ္ မက်၊ ဥပေဒနဲ႔လည္းမညီ၊ အေတာ့ကို ကေမာက္ကမ နိုင္လွတာကို ေတြ႔ရတယ္၊ ပါတီေတြမွတ္ပံုတင္တာ မၿပီးေသးဘူး ပါတီဝင္အင္အား တင္ျပေနၾကဆဲ။ အဲ့ဒီလိို အေျခအေနမွာ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ ၾကမယ့္ ပါတီအသီးသီးရဲ ႔ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အမည္စာရင္းေတြကို တင္သြင္းခိုင္းတယ္။ အခိ်န္က ႏွစ္ပတ္သာသာ ၁၆ ရက္ပဲ ရၾကတယ္။ ဘယ္လိုလုပ္ၾကမလဲ။ ပါတီေခါင္းေဆာင္ေတြ ေခါင္းခ်င္းဆိုင္ၾက ေဆြးေႏြးၾကနဲ႔ မ်က္ျဖဴဆိုက္ကုန္ၿပီ။

မ်က္ျဖဴဆိုက္ေလ ဆရာႀကိဳက္ေလ ဆိုသလိုပါပဲ။ နိုင္ငံေရးပါတီေတြ အၾကပ္ရိုက္ေနခ်ိန္မွာ လက္ရိွ အာဏာရ ဝန္ႀကီးေတြ ဦးေဆာင္တဲ့ ၾကံ့ခိုင္ေရးပါတီကေတာ့ နိုင္ငံနွင့္အဝွမ္း စည္းရံုးေရးလုပ္ငန္းေတြကို ၿခိမ္းတခါ ေျခာက္တလွည့္။ ေခ်ာ့တခါ ျမွဴတလွည့္နဲ႔ အားသြန္ခြန္စိုက္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကတယ္။

အစိုးရစရိတ္နဲ႔သြား အစိုးရအာဏာကို အသံုးျပဳ၊ အစိုးရရဲ ႔ သတင္းစာ ေရဒီယို ရုပ္သံေတြကို အသံုးျပဳ ဝါဒျဖန္႔ေနလိုက္ၾကပံုမ်ား တကယ့္ကို တရားက်ေလာက္ပါရဲ႕။ ကမာၻေပၚမွာ သူတို႔ေလာက္ ျပည္သူကို ေလးစား တန္ဘိုးထား သူ မရိွဘူးဆိုတဲ့ စတိုင္ေတြနဲ႔ ဒီေနရာမွာ ႀကံဳလို႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ ႔ေတာ္ဝန္ႀကီးရဲ ႔ စကား ကို တင္ျပပါရေစ။

ၾကံ့ခိုင္ေရးပါတီ ကိုယ္စားျပဳ ယွဥ္ၿပိဳင္မယ့္ အလံုၿမိဳ ႔နယ္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တဦးကို ၿမိဳ႕ ေတာ္ဝန္ႀကီးက
“အမတ္မင္း ဘာမွမပူနဲ႔ ခင္ဗ်ားနိုင္ေအာင္ အားလံုး စီစဥ္ထားၿပီးၿပီ၊ ေရြးေကာက္ပဲြေန႔မွာ မဲ ငါးေထာင္ပဲရ၊ ခင္ဗ်ားနိုင္ၿပီ၊ အမတ္ျဖစ္ၿပီ” တဲ့ဗ်ာ၊ ဘယ္ေလာက္ ပိုင္သလဲ၊ ေရြးေကာက္ပဲြမၿပီးခင္ အမတ္ျဖစ္ေနၿပီ။

အဲဒီလိို အေျခအေနမ်ဳိးမွာ တည္ေထာင္စ ပါတီေတြ၊ ဒီမိုကေရစီ လိုလားတဲ့ အင္အားစုေတြ ဘယ္လို ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမွာလဲ။ စဥ္းစားၾကပါ၊ နိုင္ငံေရးဆိုတာ လက္ေတြ႔က်ဖို႔လိုပါတယ္။ အခုအခိ်န္မွာ လက္ေတြ႕အ က်ဆံုးနဲ႔ ဂုဏ္သိကၡာ အရိွဆံုးလုပ္ရပ္ကေတာ့ တရားမွ်တမႈမရိွ၊ လြတ္လပ္မႈ မရိွတဲ့ နိုဝင္ဘာ (၇) ရက္ ေရြးေကာက္ပဲြကို ေက်ာခိုင္းလိုက္ၾကဖို႔ပါပဲ။ ၾကံ့ခိုင္ေရးပါတီ တစ္ေကာင္တည္းေျပးၿပီး ပထမ ပန္းဝင္သြား ပါေစ။ အဲ့ဒါ ပဲြၿပီးသြားတာ မဟုတ္သလို အေျဖလည္းမဟုတ္ပါဘူး၊ ပါတီစံု ဝင္ၿပိဳင္တယ္။ အလႊာစံုပါတယ္၊ အင္အားစုေတြ အားလံုုးပါဝင္တယ္လို႔ စစ္အစိုးရက အာဆီယံ အပါအဝင္ နိုင္ငံတကာကို ျပနိုင္ဖို႔အတြက္ အသံုုးခ် မခံရေရးက ပိုအေရးႀကီးပါတယ္၊ ဒီေနရာမွာ လယ္သမားေတြ သံုုးေလ့ေျပာေလ့ ရိွတဲ့ စကား ေလးတခု ဥပမာ ေပးပါရေစ “မစပ္မယ့္လယ္ပဲြ ေစာေစာျဖဳတ္ကြာ” တဲ့၊ ဆိုလိုတာကေတာ့ ဒီေန႔ ထယ္ထိုး လို႔ လယ္ထြန္လို႔ မၿပီးမယ့္ အတူတူ ေနျမင့္ေအာင္ အခိ်န္လင့္ေအာင္ အပင္ပန္း မခံေတာ့ဘဲ ထယ္ရွဥ္းကို ေစာေစာျဖဳတ္မယ္ဆိုတဲ့ သေဘာပါ။

ဒါ့ေၾကာင့္ စစ္အစိုးရ ေထာင္ေျခာက္ထဲက ရုန္းထြက္ၾကပါ။ ေရြးေကာက္ပဲြကို စြန္႔ခြာၾကပါ၊ ေရြးေကာက္ပဲြ ၿပီးတာဟာ ပဲြၿပီးသြားတာ မဟုတ္ပါဘူး၊ ပဲြစတာသာျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

နားဆင္ရန္

သူ႔ဘက္က ၾကည့္ေတာ့လည္း အမွန္သား

By ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္ အယ္ဒီတာတဦး တနဂၤေႏြ, 29 ၾသဂုတ္ 2010

ေရြးေကာက္ပဲြ ဆိုတာနဲ႔ အေတာ္ႀကီးကို စိမ္းေနခဲ့ၿပီျဖစ္တဲ့ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ အနွစ္ ၂ဝ အတြင္း ပထမဆံုး ေရြးေကာက္ပဲြအျဖစ္ ၂ဝ၁ဝ ခု နိုဝင္ဘာလ (၇) ရက္ေန႔မွာ ပါတီမစံု႔တစံု ေရြးေကာက္ပဲြႀကီးကို က်င္းပ ေတာ့မယ္တဲ့။

ဒီေန႔ ၾသဂုတ္လ(၂၅)ရက္ေန႔ကစၿပီး ေရတြက္ရင္ လပိုင္းပဲ လိုပါေတာ့တယ္၊ ဒါေၾကာင့္ အဲဒီေရြးေကာက္ပဲြ ဟာ ျမန္မာနိုင္ငံသူနိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ႀကံဳေတာင့္ႀကံဳခဲမို႔ စိတ္လႈပ္ရွား တက္ႂကြရင္ခုန္စရာ အလြန္ ေကာင္းေနလိမ့္မယ္လို႔ ထင္စရာေတာ့ရိွေလရဲ႕။ ဒါေပမဲ့ နွစ္ဖက္ မိဘကလည္း သေဘာမတူ အရပ္က လည္း မၾကည္ျဖဴတဲ့ လိင္တူခ်င္း လက္ထပ္ေတာ့မယ့္ပဲြလို မတင့္မတယ္မို႔ ေအးတိေအးစက္ပါပဲ။

ဘာေတြမ်ား ျဖစ္လာမလဲလို႔ စိတ္ဝင္စားသူ ရိွေကာင္းရိွနိုင္ေပမဲ့ ပါဝင္ပတ္သက္ခ်င္သူကေတာ့ ခပ္ရွား ရွားပဲဆိုတာ ၾကားေနျမင္ေနရပါတယ္။

တခ်ဳိ ႔ကေတာ့လည္း ေျပာၾကတယ္ ဒီပဲြက မရႈမလွနဲ႔ ဘဝကူးသြားခဲ့ရေလသူ ဟိုဘက္ တေခတ္က စစ္ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း ကေန ဦးေနဝင္း လက္ထဲ ၁၉၇၄ ဖဲြ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒနဲ႔ အာဏာေျပာင္းေပးတဲ့ပဲြလို အတူတူနဲ႔ အႏူႏူပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ တကယ္တမ္းၾကည့္ရင္ ဒီနွစ္ခုက ဆင္သာဆင္ ထပ္တူမက်ပါဘူး။

ျမန္မာနိုင္ငံရဲ ႔ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒေတြကို ျပန္ၾကည့္ရင္ ၁၉၄၇ ဖဲြ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုဥပေဒ၊ ၁၉၇၄ ဖဲြ႔စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပံုဥပေဒ နဲ႔ ၂ဝဝဂ ဖဲြ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု ဥပေဒေတြဟာ တခုနဲ႔တခု မတူၾကပါဘူး။ သီးျခား ေခတ္ တခုစီကို ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ ဖဲြ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

၁၉၄၇ ခုနွစ္တုန္းက ေရးဆဲြခဲ့တဲ့ နိုင္ငံေတာ္ ဖဲြ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု ဥပေဒဟာ ျပည္သူေတြကေန ဒီမိုကေရစီ နည္းက် မဲေပးၿပီး ေရြးေကာက္ တင္ေျမာက္ေပးခဲ့တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတို႔လို အမ်ဳိးသား ေခါင္းေဆာင္ ႀကီးေတြ အပါအဝင္ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္စစ္စစ္ေတြက ေရးဆဲြေပးခဲ့တဲ့ ျပည္သူ႔ဆႏၵ အစစ္အမွန္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒ ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ ၁၉၇၄ ဥပေဒ ဒီ ဥပေဒကေတာ့ ကမာၻႀကီးေပၚမွာ လက္ဝဲေလေတြ ထန္ေနတုန္း အဲဒီ ေလထဲမွာ ခိုစီးလိုက္တဲ့ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းရဲ႕ လက္ျဖစ္ အညမည ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုဥပေဒပါပဲ။ စစ္အာဏာရွင္ စံနစ္ကို ဆိုရွယ္လစ္ အေရၿခံဳဖု႔ိ လုပ္ခဲ့တဲ့ဥပေဒပါ။ ျပည္လံုးကြ်တ္ ဆႏၵခံယူပဲြနဲ႔ အတည္ျပဳခဲ့တာျခင္း မွာေတာ့ ၂ဝဝ၈ နဲ႔ တူပါတယ္၊ ဒါေပမဲ့ ၇၄ တုန္းက ဦးေနဝင္းဟာ ျပည္သူေတြကို ပိပိယိယိနဲ႔ လိမ္လည္ လွည့္ဖ်ား နိုင္ခဲ့ပါေသးတယ္။

သိမ္သိမ္ေမြ႔ေမြ႔နဲ႔ ေကာက္က်စ္မႈလို႔ ဆိုရမွာေပါ့။ ဥပေဒ မူၾကမ္းကို ျပည္သူေတြၾကားထဲ ႀကိဳႀကိဳတင္တင္ ခ်ျပ၊ အႀကံျပဳခ်က္၊ ေဝဖန္ျပင္ဆင္ခ်က္ေတြကိုေတာင္မွ ျပင္ေပးတာမေပးတာ အပထား မင္ေသေသနဲ႔ ရေအာင္ ယူခဲ့ေသးတာပါ။ အဲ့ဒီ ဥပေဒမွာ ျပည္သူေတြ ပါဝင္ပတ္သက္ခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ သေဘာပါပဲ။

အခု ၂ဝဝ၈ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊရဲ ႔ ဥပေဒကက်ေတာ့ စစ္ဧကရာဇ္ရဲ ႔ အစြယ္ကို ဒီမိုကေရစီ ပဝါနဲ႔ ဖံုးဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့တဲ့ အဓမၼ ဖဲြ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု ဥပေဒျဖစ္သြားပါၿပီ။ ဥပေဒ တခုလံုး စစ္အာဏာရွင္အတြက္ ျဖစ္နိုင္ ဖို႔ လက္ညိႇးေထာင္ေခါင္းညိတ္ ပုတ္သင္ညိဳေတြကို ေညာင္နွစ္ပင္ေလွာင္အိမ္ထဲ ေမာင္းသြင္းၿပီး တဖက္ သတ္ တိတ္တိတ္ေရးလာခဲ့တဲ့ ဥပေဒပါ၊ ဒီ ဥပေဒကို ျပည္သူေတြကို အသိေပး ရွင္းျပတာမ်ဳိး လံုးဝမလုပ္ ဘဲ နာဂစ္မုန္တိုင္းႀကီးေအာက္မွာ ျမန္မာျပည္သူေတြ စိတ္ဒုကၡေရာက္ေနတုန္း ျပည္လံုးကြ်တ္ ဆႏၵခံယူပဲြ ဆိုတာနဲ႔ လည္ပင္းဖ်စ္ၿပီး အတည္ျပဳခ်က္ လုပ္ယူခဲ့တာပါ။

အခုေတာ့ အဲဒီ ဖဲြ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံ ဥပေဒႀကီးကို အခိုင္အမာ ထပ္ျပဳေပးရမယ့္ ေရြးေကာက္ပဲြႀကီး ဟာ လပိုင္းပဲ လိုပါေတာ့တယ္၊

စစ္အုပ္စုကပဲ ႀကီးစိုးထားတဲ့ စစ္အာဏာရွင္အလိုေတာ္ရိ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဟာ နိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာ၊ နိုင္ငံ ေတာ္အာဏာေတြကိုေဖာေဖာသီသီအသံုးျပဳၿပီး ေရြးေကာက္ပဲြေျပးလမ္းေပၚမွာ တေကာင္တည္းေျပးတဲ့ ျမင္းလို အရိွန္အဟုန္နဲ႔ ေျပးေနပါၿပီ၊ ၿပိဳင္ဘက္ေတြကေတာ့ နာလန္မထူနိုင္ၾကပါဘူး၊ ဒီလိုျဖစ္ေအာင္ လည္း အနဖက ေရြးေကာက္ပဲြဥပေဒအပါအဝင္ အတားအဆီး အခက္အခဲ ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲမႈမ်ဳိးစံုနဲ႔ ေျပးလမ္းမွာ ေျခထိုးခံထားတာပါ၊

ဒါလည္း သူ႔ဘက္ကၾကည့္ေတာ့ အလြန္သဘာဝက်သေလာက္ လုပ္ထိုက္ပါေပတယ္ လို႔ေျပာရမွာပါ၊

ဘာေၾကာင့္ဆို ၁၉၉ဝ ျပည့္နွစ္ ပါတီစံုအေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြတုန္းက သမာသမတ္မၡသေယာင္ေယာင္ အတတ္ ဆန္းခဲ့မိလု႔ိ တပ္မေတာ္အပါအဝင္ ျပည္သူေတြရဲ႕တခဲနက္ေထာက္ခံမႈနဲ႔ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္က ေျမၿပိဳသလို အနိုင္ရ လိုက္ခဲ့တာကို နအဖႀကီး ေသရာပါ ေနာင္က်ဥ္သြားခဲ့ပါၿပီ၊

ဒီတခါေတာ့ တရားတာမတရားတာ။ လြတ္လပ္တာမလြတ္လပ္တာအသာထား စစ္အာဏာ လက္မလြတ္ ရဖို႔ ဥပေဒေတြ မွန္သမွ် တစ္ဖက္သတ္ဆဲြပစ္လိုက္တယ္။ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုတာကိုလည္း အတုအေယာင္ လို႔ ေျပာေျပာ၊ ဟန္ျပလို႔ဆိုဆို၊ မတရားဘူးလို႔ ျမင္ျမင္၊ ကိုယ္တိုင္ အပိုင္ေမြးျမဴးထားတဲ့ ျခေသၤေလး အနိုင္ရမွ ျဖစ္မွာမို႔ ေသခ်ာေအာင္ ၿပိဳင္ဘက္ေတြကို လည္ပင္းနင္းထားေပးရတယ္။ မတရားဘူးလို႔ ဘယ္ အေကာင္က ေျပာေျပာ။ ကမာၻမကလို႔ စႀကာဝဠာႀကီးကပဲ ေျပာေျပာ ႀကံ့ဖြတ္ အႏိုင္ရေအာင္ လုပ္ရမွာပဲ လို႔ စစ္အုပ္စုက ယတိျပတ္ ဆံုးျဖတ္ထားတဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြႀကီးသာ ျဖစ္ေၾကာင္းပါခင္ဗ်ား။

နားဆင္ရန္

ပ်င္းစရာလည္းေကာင္းပါ့ ရယ္စရာလည္းေကာင္းပါ့

By ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္ အယ္ဒီတာတဦး ဗုဒၶဟူး, 08 စက္တင္ဘာ 2010

ႏိုဝင္ဘာမွာ ေရြးေကာက္ပြဲလာမယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ခ်င္ရင္ ပါတီေတြေထာင္ၾကဆိုတာေတာ့ ဟုတ္ပါ ရဲ႕။ ပါတီေထာင္ၾကရတာေပါ့။ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြရွာ၊ ရန္ပံုေငြေတြရွာ၊ ပါတီအင္အားေတြစု၊ ေနရာထိုင္ခင္းေတြ စီစဥ္၊ ဆိုင္ဘုတ္ေတြ တင္၊ စည္းရံုးေရးဆင္း၊ ေဟာေျပာသိမ္းသြင္း – အမေလး ပ်င္းစ ရာေကာင္းလိုက္တာ။

ေစာေစာပိုင္းမွာေတာ့ အားတက္သေရာပဲ။ ဂ်ာနယ္ေတြက သူတို႔ေရာင္းေကာင္းေအာင္ ပါတီေတြကို လိုက္ဗ်ဴး၊ သေဘာထားေတြ ထပ္ဆင့္ေဖာ္ျပ၊ ပါတီရဲ ႔ အဓိကရ ပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ ႔ပံုေတြ ေဝေဝဆာဆာနဲ႔ ထုတ္ေဝ။ ပါတီက သူဘာသာလုပ္ရမွာတာေတြကို ဂ်ာနယ္ေတြက ကိုယ္စားဝင္လုပ္ေပးၾကတာေတြ။ ေရြးေကာက္ပြဲကိစၥကို စိတ္လိုလက္ရ ရွိေနတဲ့ ဂ်ာနယ္အုပ္စုက ဂ်ာနယ္ဆရာတခ်ဳိ ႔ပါ။

ပါတီကိစၥေတြကို ေဖာ္ျပၾက။ ခုႏွစ္ေဆြး ရွစ္ေဆြး ေရွးအတီေတက ႏိုင္ငံေရးႏြယ္တဲ့ သတင္းေဟာင္းေတြ၊ ဓါတ္ပံုေဟာင္းေတြ၊ ေဆာင္းပါးေဟာင္းေတြ ျပန္ေဖာ္ထုတ္ၾကနဲ႔ ေစာင္ေရတက္ေစခ်င္တဲ့ ဂ်ာနယ္တခ်ဳိ ႔ ကပဲ ေရြးေကာက္ပြဲကို စိတ္ဝင္စားၾကတယ္။ ျပည္သူေတြကေတာ့ နကမၸတိ ဘာမွ မျဖစ္သလိုဘဲ ေနၾကတယ္။ တကယ္လည္း ဘာမွျဖစ္လာမွာ မဟုတ္မွန္းသိေနၾကေတာ့ ခပ္ပ်င္းပ်င္းပါပဲ။ ဘယ္သူေတြ မွန္း မသိတဲ့ လူေတြနဲ႔ တည္ေထာင္ထားတဲ့ ပါတီေတြက အမ်ားႀကီး။ လူထုနဲ႔ အလွမ္းေဝးေနတဲ့ ပါတီေတြ က အမ်ားႀကီး။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ကာလေတြမွာ နားရြက္မလႈပ္ဘဲ လံုးဝ အၿငိမ္ေနခဲ့ၾကသူေတြက ခုေတာ့လည္း ပါတီေတြဖြဲ႔လို႔။ ခုမွ ဖဲဝိုင္းမွာ တအိမ္လိုေနလို႔ ဝင္ရိုက္ေပးရသလို ျဖစ္ေနၿပီ။ ကဲ ဘယ္ေလာက္မ်ား ပ်င္းစရာေကာင္းေနသလဲလို႔။

တရားခံဘယ္သူလဲဆိုတာ ႀကိဳသိေနတဲ့ ခပ္ညံ့ညံ့ စံုေထာက္ဝတၳဳတပုဒ္ကို ဖတ္ေနရသလိုပဲ မဟုတ္လား။

ၿပိဳင္ပြဲအတြက္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ၿပိဳင္ပြဲရဲ ႔ ဦးတည္ခ်က္။ ၿပိဳင္ပြဲေတြအတြက္ သတ္မွတ္အရည္အခ်င္း ၿပိဳင္ပြဲဝင္မယ့္ ပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ ႔ လက္ရွိ အေနအထား။ ၿပိဳင္ပြဲအေပၚ ဦးစီးသူရဲ ႔ သေဘာထား ဆုိတာေတြဟာ ဘာတခုမွ အားရေက်နပ္ေလာက္စရာမရွိ။ အဆင္ေျပေစႏိုင္တဲ့ နည္းလမ္းေတြအားလံုးကိုထိန္းခ်ဳပ္ထား။ ၿပိဳင္ခ်င္စရာ မေကာင္းတဲ့ၿပိဳင္ပြဲဆိုတာ ၾကာေလ ထင္ရွားေလ။ ထင္ရွားေလ ပ်င္းစရာေကာင္းေလ။ ရယ္စရာေကာင္းတာကေတာ့ ခ်စ္တီးေခါင္း သန္းရွာလုပ္ေနတာကို ရယ္ခ်င္တာ။ မင္းသားေခါင္း ေဆာင္းထားတာကို ရယ္ခ်င္တာ။ အေပၚယံ ေရႊမႈံႀကဲထားတာကို ရယ္ခ်င္တာ။ ကိုယ္သိၿပီသား လွ်ဳိ ႔ဝွက္ ခ်က္ေတြနဲ႔ ကိုယ့္ကို မ်က္လွည့္လာျပေနတာကို ရယ္ခ်င္တာ။ ေရွာေမြးကို ဗာရာဏသီခ်ဲ ႔ေနတာ ရယ္ခ်င္ တာ။ လူေတြကို နလဗိန္းတံုးေတြလို႔ ထင္ေနတာ ရယ္ခ်င္တာ။ လႊဆြဲတတ္ရံု သံေျဖာင့္ေအာင္ ရိုက္တတ္ ရံု ေရြေဘာ္ထိုးတတ္ရံုနဲ႔ အိမ္ႀကီးအိမ္ေကာင္းတေဆာင္ ေဆာက္ႏိုင္မယ္လို႔ ထင္ေနတာကို ရယ္ခ်င္တာ။ သူခိုးက လူလူဟစ္ေနတာကို ရယ္ခ်င္တာ။ သူမ်ားေယာင္လို႔ ဝင္ေယာင္ၿပီး အေမာင္ ေတာင္မွန္းေျမာက္ မွန္း မသိတာကို ရယ္ခ်င္တာ။ ၿပိဳင္ဘက္မရွိဘဲ တေယာက္တည္း ေျပးေနတာေတာင္ ပထမ မရမွာကို စိုးရိမ္ေနတာကို ရယ္ခ်င္တာ။

အစဥ္အလာ ဆုိတာရွိတယ္။ သီလ သမာဓိ ပညာ ဆိုတာရွိတယ္။ ဒီပုတ္ထဲမွာ ဒီပဲခ်ည္းပဲ ဆိုတာရွိတယ္။ ဓမၼ၊ အဓမၼ ဆိုတာရွိတယ္။ ကိုယ္က်ဳိးစြန္႔တယ္ အနစ္နာခံတယ္ ဆိုတာရွိတယ္။ ကမာၻေက်ေသာ္လည္း ဥဒါန္းမေက်ဘူး ဆိုသူေတြရွိတယ္။ ေတြ႔ပါလိမ့္မယ္ဗ်ာ ႏိုဝင္ဘာလ(၇)ရက္ေန႔က်။

နားဆင္ရန္

ေရြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္ၾကဖို႔

By ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္ အယ္ဒီတာတဦး ေသာၾကာ, 10 စက္တင္ဘာ 2010

ေဆြးခုႏွစ္ဆက္ မ်ဳိးခုႏွစ္ဆက္ စစ္ကြ်န္ျဖစ္ဖို႔ ဦးတည္သြားေနတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲကေတာ့ စစ္တပ္က ဦးစီးၿပီး ႏိုဝင္ဘာ (၇) ရက္ေန႔မွာ က်င္းပေတာ့မယ္။ လူထုက တကယ္ေရာ ဒီ ေရြးေကာက္ပြဲကို စိတ္ဝင္ စားၾကရဲ႕လား။ က်ေနာ္အထင္ေတာ့ သိပ္စိန္မဝင္စားၾကဘူးလို႔ ထင္တယ္။ ဘာလို႔ စိတ္မဝင္စားၾက တာလဲ။ ႏိုင္ငံေရးကို ကိုယ့္ထမင္းလုတ္ေလာက္ အာရံုမထားႏိုင္တာလည္းပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ နအဖ အစိုးရကလည္း  ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ လူထုနဲ႔ ေဝးသထက္ေဝးေအာင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လုပ္ထားတာ။ ႏိုင္ငံေရးကို ေၾကာက္ေအာင္ ေျခာက္လွန္႔ထားတာလည္း ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ လူအမ်ားစုဟာ နအဖလုပ္ေနတဲ့ ကိုယ့္မဲ ကိုယ္မေပးလိုက္ရဘဲ ေထာက္ခံမဲေတြ ျဖစ္သြားတာမ်ဳိး၊ ၿပီးေတာ့ အခုက်င္းပမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ လြတ္လပ္မႈလည္းမရွိ၊ တရားမွ်တမႈလည္း ရွိမွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ လူအမ်ားက သိေနတာရယ္။ ေနာက္ပိုင္း ေတးထားတဲ့ ကုိယ့္ဖဲထုပ္နဲ႔ ကိုယ္လာၿပီး ကိုယ့္ဘာသာ ကုလားဖန္ထိုး ကိုယ့္ဘာသာ ဖဲခ်ဳိး ကိုယ့္ဘာသာ ေဝ။ ၿပီးေတာ့ တဝိုင္းလံုးသိမ္း အႏိုင္ရိုက္ရံုမကဘူး အိမ္ေပါင္ ယာေျပာင္ျဖစ္မယ့္ ကစားဝိုင္းလို႔ လူထုက နားလည္ေနတာေၾကာင့္ ဒီေရြးေကာက္ပြဲကို စိတ္မဝင္စားၾကတာပါ။

ဒီေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲကို စိတ္မဝင္စားရင္ ဒီအတိုင္း ထိုင္ေနၾကမွာလား။ ကိုယ္မႀကိဳက္တဲ့ေရြးေကာက္ပြဲ။ ကိုယ္လက္မခံတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲကို ကုိယ္ဘာလုပ္ႏိုင္သလဲ။  က်ေနာ္ေတာ့ ေျပာလုိ႔ဆိုလို႔ ရမယ္လူေတြ။ က်ေနာ္ကို ဒုကၡမေပးေလာက္ဘူးထင္တဲ့ သူေတြကို ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မဲသြားမထည့္ဖို႔ ေျပာတာေလာက္ ပဲ လုပ္ႏိုင္တာမုိ႔ မဲမေပးခြင့္လည္း ရွိတယ္။ မဲသြားမေပးၾကနဲ႔လို႔ ေျပာရ၊ ေဟာရပါတယ္။  လူအမ်ားစုက ေၾကာက္စိတ္ဝင္ေနၾကတယ္။ မဲမေပးဘဲေနရင္ ရတယ္။ ကိုယ္ႀကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့ အမတ္ေလာင္း မဟုတ္ ရင္ မဲမေပးဘဲ ေနလို႔ရတယ္ဆိုတာ မသိၾကဘူး။ ဒီလိုဆိုရင္ သူတုိ႔က က်ဳပ္တို႔မဲေတြကို သူတို႔ဘာသာ ေကာက္ထည့္သြားမွာေပါ့လို႔  ေျပာသူကလည္း ေျပာၾကေသးတယ္။ ေျပာၾကတဲ့သူေတြလည္း မလြန္ပါ ဘူး။ သူတုိ႔က ဒီစကားကို ယံုယံုၾကည္ၾကည္ ေျပာေနၾကတာေလ။ အထူးသျဖင့္ အစိုးရဝန္ထမ္းေလာက မွာ ဒီလို အေျပာအဆိုမ်ဳိးေတြ ေျပာၾကေလ့ရွိတယ္။ သူတုိ႔ခမ်ာ ဝန္းထမ္းဘဝမွာ ေခါက္ရိုးက်ဳိးေနၾကရွာ တယ္။ က်ဳိးေနတဲ့ ေခါက္ရိုးထဲမွာ အေၾကာက္တရားရယ္၊ ဘယ္အစိုးရတက္တက္ ငါတုိ႔ဘဝ ဒီလုိပဲ ေနမွာ ပါ ဆိုတဲ့ မထူးဇာတ္ကို ကိုယ္တုိင္ပါဝင္ ကျပေနၾကရရွာတယ္။

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကေတာ့ ဒီ ေရြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္မယ္တဲ့ က်ေနာ္က အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ပါတီဝင္တေယာက္ မဟုတ္ေပမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲကို အခုလို လမ္းစဥ္ခ်မွတ္ၿပီး သပိတ္ေမွာက္တာကို ႀကိဳဆိုေထာက္ခံပါတယ္။

ျပည္တြင္း မီဒီယာေတြမွာ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ေတြဖြဲ႔တဲ့ သတင္းေတြ၊ တကၠသိုလ္ျမတ္သူ နဲ႔ ေဒါက္တာ တင္ထြန္းဦး တို႔ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဝင္ေရာက္အားျဖည့္၊ ဦးခ်စ္ခင္ရဲ ႔ ဧဒင္အုပ္စု ကုမၼဏီမွ ဖြင့္မည့္ ျမန္မာ့ ေရွ ႔ေဆာင္ ရန္ကုန္ဘဏ္ခြဲႏွစ္ခု၊ ကယားျပည္နယ္ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ ႔နယ္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းသရုပ္ျပ ရွင္းလင္းပြဲက်င္းပ။ ရခိုင္ျပည္နယ္ အမ္းၿမိဳ႕နယ္ မင္းဘူး၊ အမ္း၊ စစ္ေတြ လမ္းေပၚရွိ သယု (ပဲပဒံု) ႀကိဳးတံ တားဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားက်င္းပ ဆိုတဲ့ သတင္းေတြ ပါရွိေနခ်ိန္မွာ ဒီ ေဆာင္းပါးကို ေရးပါတယ္။

သပိတ္၊ သပိတ္ ေရြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္ၾကဖို႔ ဒီအသံက်ယ္ေစခ်င္တယ္။ တႏိုင္တပိုင္“လက္တို႔”  ေျပာတဲ့ နည္းနည္းျဖစ္ျဖစ္ မီဒီယာမ်ဳိးစံုကပဲ အသံေပးေရးသားလို႔ျဖစ္ျဖစ္ ေၾကာက္စိတ္ေတြေပ်ာက္ကုန္ ေအာင္ သပိတ္သံ နာနာေပးမွ ေတာ္ကာက်လိမ့္မယ္။

ဆရာဦးဝင္တင္ ေျပာခဲ့ဖူးတဲ့စကားကို ကိုးကားၿပီး ဒီ ေဆာင္းပါးကို အဆံုးသတ္ပါမယ္။ “ငရဲ ကူးတုိ႔စီးၿပီး ငရဲ မလိုက္ၾကပါနဲ႔။ တာဝတိ ံသာ သြားခြင့္မရွိရင္ ဘယ္မွ မသြားဘူး။ စစ္ငရဲကို သြားမယ့္ ငရဲကူးတို႔ကို မစီးၾကပါနဲ႔”

နားဆင္ရန္

ဒီေရြးေကာက္ပဲြမွာ မဲမေပးေတာ့ဘူး

By ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္ အယ္ဒီတာတဦး တနလၤာ, 13 စက္တင္ဘာ 2010

ေရြးေကာက္ပဲြဆိုုတာ မဲဆႏၵရွင္ေတြက ကိုုယ့္ကိုုယ္စား တိုုင္းျပည္အတြက္ ဘယ္သူေတြကိုုလုုပ္ဖိုု႔ တာ၀န္ ေပးခ်င္သလဲဆိုုတာကိုု ဆႏၵျပဳၿပီးေတာ့မွ မဲေပးတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ တိုုင္းျပည္ကိုု စီမံခန္႔ခဲြဖိုု႔ ဘယ္သူ႔ကိုုတာ၀န္ ေပးသင့္သလဲ၊ က်ြန္ေတာ္က မဲဆႏၵရွင္တေယာက္ေနနဲ႔ စဥ္းစားၾကည့္ပါတယ္။ ကိုုယ္စားလွယ္ေပါင္း ၁၁၀၀ ေက်ာ္၀င္ၿပိဳင္တဲ့ ႀကံ႕ခိုုင္ေရးပါတီကိုု က်ြန္ေတာ္ မႀကိဳက္ပါဘူး၊ ကိုုယ္စားလွယ္ေပါင္း ၁၀၀၀ ေလာက္၀င္ၿပိဳင္မဲ့ တိုုင္းရင္းသားစည္းလံုုးညီညြတ္ေရးပါတီကိုု လည္း က်ေနာ္မေရြးခ်င္ဘူး ၊  က်န္တဲ့ ပါတီေတြၾကည့္လိုုက္ေတာ့လည္း က်ေနာ္ လက္ခံႏိုုင္တဲ့ ကိုုယ္စား လွယ္ေလာင္း မေတြ႕ရပါဘူး။

ေနာက္တခါ ၿပိဳင္ပဲြကလည္း ကိုုယ္စားလွယ္ေလာင္း အေရအတြက္ေတြ ၾကည့္လိုုက္တဲ့အခါမွာ တကယ့္ ကိုု ဆင္နဲ႔ဆိတ္နဲ႔ေလာက္ကြာေနတာ၊ ဆင္နဲ႔ဆိတ္ေတာင္ မဟုုတ္ဘူး။ ဆင္နဲ႔ပုုရြက္ဆိတ္ေလာက္ကို ကြာ ေနပါတယ္။ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ ၿပိဳင္တဲ့သူနဲ႔ တခ်ိဳ႕ပါတီဆိုု ကိုုးေယာက္တိုု႔ ခုုႏွစ္ေယာက္တိုု႔ ေျခာက္ေယာက္တိုု႔ အဲလိုု ၿပိဳင္တာမ်ိဳးေတြနဲ႔ဆိုုေတာ့ မတရားကိုုကြာလြန္းေနပါတယ္၊ အဲဒီေတာ့ ဒီပဲြက မမွ်တတဲ့ပဲြျဖစ္ေန ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ အားမေပးခ်င္ဘူး။ ေနာက္တခါ ကြ်န္ေတာ့္ကိုုယ္စား လႊဲအပ္ေပးႏိုုင္ေလာက္တဲ့ ကိုုယ္စားလွယ္  မရိွတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္ႀကိဳက္တဲ့ ကိုုယ္စားလွယ္ မပါတဲ့အတြက္ေၾကာင့္မိုု႔ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ ဒီေရြးေကာက္ပဲြမွာ မဲမေပးေတာ့ဘူးလိုု႔ ဆံုုးျဖတ္ထားပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တိုု႔မွာ မဲမေပးခ်င္ရင္ မေပးပဲေနႏိုုင္ခြင့္ ရိွပါတယ္၊  ဒါကိုု လူတိုုင္းလည္း သိဖိုု႔လိုုပါတယ္ ၊ ဒါဟာ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ရဲ႕ အခြင့္အေရးပါပဲ။ ေပးခ်င္ရင္လည္း ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ ေပးသင့္တဲ့ ကိုုယ္စားလွယ္ေလာင္း ရိွရင္ မဲေပးရမယ္ ဒါ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ အခြင့္အေရး၊ မရိွဘူး မေပးခ်င္ဘူးဆိုုရင္လည္း ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ဟာ မေပးပဲေနႏိုုင္တဲ့ အခြင့္အေရးရိွပါတယ္။ အိမ္ေထာင္မႈဘုုရားတည္ ေဆးမွင္ရည္စုုတ္ထိုုး ဆိုုတာထက္ ဒီ တိုုင္းျပည္ကိုု လႊဲအပ္ေပးရမဲ့ကိစၥက ပိုုၿပီးေတာ့အေရးႀကီးပါတယ္၊ ခုုနက အိမ္ေထာင္မႈ ဘုုရားတည္တာ က တဦးတေယာက္ခ်င္းရဲ႕ ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။ ျပင္ရခက္တယ္ဆိုုေပမယ့္။ အစိုုးရအဖဲြ႕တဖဲြ႕ ေရြးေပးဖိုု႔ မဲေပးတာက တႏိုုင္ငံလံုုး ကိစၥျဖစ္ေတာ့ လဲြသြားတယ္၊ မွားသြားတယ္၊ အဲဒီထဲမွာ ကိုုယ္ဟာ တလဲြတမွား ကိုု၀င္ၿပီး လုုပ္မိတယ္ဆိုုရင္ ပိုုၿပီးျပင္ရခက္မယ့္ကိစၥႀကီး ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္မိုု႔လိုု႔ ကြ်န္ေတာ့္အျမင္ကေတာ့ အားနာလိုု႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ ေၾကာက္လိုု႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ ေတာ့ မဲမေပးသင့္ဘူး ထင္ပါတယ္၊ ကိုုယ္တကယ္ ႏွစ္သက္သေဘာက်တဲ့ ကိုုယ္စားလွယ္ေလာင္း ကိုုယ့္အက်ိဳး ကိုုယ့္ႏိုုင္ငံ အက်ိဳးကိုု တကယ္ေဆာင္ရြက္ေပးလိမ့္မယ္လိုု႔ ယံုုၾကည္စိတ္ခ်ရတဲ့ ကိုုယ္စားလွယ္ေလာင္း ရိွမွသာ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ ဆႏၵမဲကိုု မဲေပးသင့္တယ္ထင္ပါတယ္။ ကိုုယ့္ရဲ႕ဆႏၵ ကိုုယ့္ရဲ႕မဲတျပားကိုုေတာ့ တန္ဖိုုးထား သင့္တယ္ ထင္ပါတယ္၊ အလြယ္တကူ ဆံုုးျဖတ္ၿပီးေတာ့ မဲမေပးသင့္ဘူးလိုု႔ လာမယ့္ ေရြးေကာက္ပဲြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ျမင္ပါတယ္။

နားဆင္ရန္

လပိုင္းအလို ျမန္မာျပည္အေရး

By ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္ အယ္ဒီတာတဦး တနလၤာ, 13 စက္တင္ဘာ 2010

ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ နအဖ စစ္အစိုးရ ဦးေဆာင္က်င္းပေပးမည့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲၾကီး က်င္းပရန္ လပိုင္းသာလိုေပေတာ့သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေပးမည့္ရက္ အတိအက်သိရၿပီဆိုကာ ေက်နပ္စြာ ႀကိဳဆိုၾကသူမ်ားရွိသလို၊ စည္းရံုး ေရးကာလနည္းသျဖင့္ မေက်မနပ္ ေျပာဆိုၾကသံမ်ားလည္း ညံစီေနသည္။ တရားတယ္ မတရားဘူး ေျပာမေနဘဲ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ေပးသည့္ ေစတနာကိုပင္ ႀကိဳဆိုရမည္ဟု ႏိုင္ငံေရး ဂုရုဆိုသူႀကီးမ်ားက လည္း ေျပာၾကျပန္သည္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ စင္ျမင့္ကန္႔လန္႔ကာေတာ့ ဖြင့္လိုက္ေပၿပီ။ မေန႔တေန႔ကမွ စဖြဲ႔စည္းၾကရသည့္ အခ်ိဳ႕ပါတီမ်ား ဤေရြးေကာက္ပြဲ စင္ျမင့္ထက္တြင္ မည္သည့္ကႀကိဳးကကြက္ျဖင့္ အသံုးေတာ္ခံ ကျပၾက မည္နည္း။ ျပည္သူပရိသတ္ေရွ႕ထြက္  ကျပအသံုးေတာ္ခံၾကမည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအားလံုးကေတာ့ (ၾကံ႕ဖြံ႔ပါတီမပါ) ကႀကိဳးကကြက္တို႔ အိုးနင္းခြက္နင္း ကသုတ္ကယက္ျဖင့္ ထြက္လာၾကရမည္ကို ျမင္ေန ရေပသည္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အမည္တင္သြင္းရန္ ကန္႔သတ္ရက္ တိုေတာင္းမႈႏွင့္ စည္းရံုးေရးကာလ အခ်ိန္နည္းမႈတို႔က နအဖ၏ သကာေလာင္း စကားကို ယံုစားကာ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္မိ ေလသူတို႔ ေမ်ာက္မီးခဲကိုင္မိသည့္အျဖစ္လို ႀကံဳေနၾကရ၏။

မဲဆႏၵရွင္မ်ားအေနျဖင့္လည္း ကိုယ့္ႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္သူ႔အေရး ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မည့္သူဟု အဘယ္ ႏိုင္ငံေရးသမားကို ယံုမွတ္ပံုအပ္ကာ ေရြးခ်ယ္ၾကရမည္လဲ။ ေသခ်ာဂနစြာ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ဖို႔အခ်ိန္ ကာလ အားျဖင့္ နည္းလွေပသည္။ လႊတ္ေတာ္သံုးရပ္စလံုးအတြက္ ေရြးၾကရမည္ျဖစ္ရာ ပို၍ပင္ အေရြးခက္ကာ အခ်ိန္ရရွိမႈနည္းလွေပ၏။ ဤသို႔ အခက္အခဲ အၾကပ္အတည္းမ်ားၾကားက ပင္စစ္ဘက္အစိုးရမွ အရပ္ ဘက္အစိုးရေပၚလာမည္မို႔ ၾကိဳဆိုၾကရမည္ဆိုသူက ဆိုသည္။ အေျပာင္းအလဲအတြက္ အလင္းေရာင္ ေတြ႔လာၿပီ၊ ေနရာတခုရလာျပန္ၿပီ၊ ရလာသည့္ေနရာ ၀င္ယူရမည္ဆိုသူက ဆိုျပန္၏။

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား ၾကိဳက္ၾကိဳက္ မၾကိဳက္ႀကိဳက္ ႀကိဳဆိုဆို မႀကိဳဆိုဆို တေဇာက္ကန္း စိတ္ဓါတ္ႏွင့္ နအဖကေတာ့ သူျဖစ္ခ်င္တာ စြတ္လုပ္တတ္ေသာ သာဓကမ်ားနည္းတူ ေရြးေကာက္ပြဲၾကီး ျပီးေျမာက္ေအာင္ လုပ္ေပလိမ့္မည္။ ထိုသို႔လုပ္မွလည္း ႏိုင္ငံတကာကို ေျပာထားေသာ (လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲပံုစံ ျဖစ္ခ်င္မွျဖစ္မည္ မွန္ေသာ္လည္း) ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေပးပါမည္ ဆိုသည့္ စကားကိုေတာ့ အေကာင္အထည္ေဖာ္လိုက္ရာ ေရာက္ေပမည္။

မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ၾကမည့္ ပါတီမ်ားအေၾကာင္း၊ မဲဆႏၵရွင္တို႔၏ အခြင့္အ ေရး၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္မ်ားအေၾကာင္း အသိပညာေပးရမည့္၊ ျပည္တြင္းပုဂၢလိက သတင္းမီဒီယာ မ်ားအေနျဖင့္လည္း အၾကပ္အတည္းမ်ားႏွင့္ ၾကံဳၾကရ၏။ ျပည္သူကို ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အသိပညာ ေပးႏိုင္ဖို႔ အခ်ိန္က ဘာမွ်မက်န္ေတာ့၍ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ားျဖင့္ခ်ိန္ပါကလည္း ယခုေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပရန္ ေၾကညာသည့္ရက္သည္ မဲဆႏၵ ရွင္ျပည္သူ၊ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္မည့္ ပါတီမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္တို႔အၾကား ရလဒ္မွန္ ရရွိမႈ  မည္သို႔ရွိလာမည္လဲ ခန္႕မွန္းရခက္လွေပသည္။

ဤသို႔ ႏိုင္ငံေရး အခက္အခဲ အၾကပ္္အတည္းေပါင္းစံုၾကားက ၾကံဳၾကရမည့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနျဖင့္ ဆက္တိုးဝင္သင့္မဝင္သင့္၊ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း တပါတီ တည္းသာ ျပန္လည္ႀကီးစိုးမည့္ အေျခအေနတြင္ မဲေပးသင့္မေပးသင့္ အေလးအနက္စဥ္းစားၾကရန္ႏွင့္ အတုအေယာင္ ေရြးေကာက္ပြဲကို မိမိတတ္ႏိုင္သည့္နည္းျဖင့္ ဆန္႕က်င္ေတာ္လွန္ၾကရန္ တိုက္တြန္း လိုက္ရေပသည္။

နားဆင္ရန္

အတြင္းအႏွစ္သာရ ေျပာင္းလဲမသြား

By ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္ အယ္ဒီတာတဦး ဗုဒၶဟူး, 15 စက္တင္ဘာ 2010

ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ၾကာ စစ္အာဏာရွင္ေတြရဲ႕ တဘက္သက္ အာဏာနဲ႔ အုုပ္ခ်ဳပ္တာခံခဲ့ရတဲ့ ကြ်န္ေတာ္ တိုု႔တိုုင္းျပည္မွာ ေရြးေကာက္ပဲြေတြက်င္းပဖိုု႔ တာစူေနၾကပါၿပီ။

ေရြးေကာက္ပဲြရက္ နီးကပ္လာတာနဲ႔အမွ် ႐ႈေတာင့္ေပါင္းစံုုက အျမင္အမ်ိဳးမ်ိဳးဟာလည္း အက်ယ္ေလာင္ ဆံုုး ေပၚထြက္လာေနၾကပါတယ္။ တခ်ိဳ႕က ေရြးေကာက္ပဲြ သပိတ္ေမွာက္ေရး၊ မဲမေပးေရး၊ တခ်ဳိ႕က ဒီမိုုကေရစီအင္အားစုုေတြကိုု မဲသြားေပးေရး။ မဟုုတ္ရင္ ၾကံ့ခိုုင္ေရးပါတီကိုု အခြင့္အေရးေပးလိုုက္သလိုု ျဖစ္သြားမယ္၊ တခ်ိဳ႔ကေတာ့ အစကတည္းက ေၾကာက္လိုု႔ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ မတတ္သာလိုု႔ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ျပသာနာ မျဖစ္ရင္ၿပီးေရာ စစ္အစိုုးရလိုုခ်င္ေနတဲ့အတိုုင္း ၾက့ံခိုုင္ေရးကိုုပဲ မဲေပးလိုုက္မယ္ ဒီအေရအတြက္ဟာ လည္း ထည့္စဥ္းစားရေလာက္ေအာင္ ၾကီးမားေနႏိုုင္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ ၾကံ႔ခိုုင္ေရးပဲ မဲေပးမယ့္သူ ေတြ၊ အဲဒါကိုု အျမင္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အုုပ္စုုအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အသံအမ်ိဳးမ်ိဳးေပၚထြက္လာေနၾကပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ ၂၀၁၀ ႏိုု၀င္ဘာ ၇ ရက္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုုတာ စစ္အာဏာရွင္ေတြက မန္းမႈတ္လိုုက္လိုု႔ ျဖစ္ေပၚလာတာမဟုုတ္ပါဘူး။ ျပည္သူေတြ တခဲနက္ ေရြးခ်ယ္ေပးလိုုက္တဲ့ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပဲြရလဒ္ကိုု ေခ်ဖ်က္ျပီး စစ္တပ္အုုပ္စိုုးမႈကိုု တရားဝင္ေၾကာင္းျပဖိုု႔ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ လံုုးလံုုး စစ္အာဏာရွင္ေတြ ပံုုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ႀကိဳးပမ္းမွဳရဲ႔ အဆင့္တဆင့္အေနနဲ႔ ျဖစ္ေပၚလာတာပါ။

စစ္မွန္တဲ့ဒီမိုုကေရစီတန္ဖိုုးေတြနဲ႔ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဆိုုတာ ဘယ္လိုုမွ ေရာစပ္လိုု႔မရပါဘူး။ ျပည္သူ႔ ဆႏၵသေဘာထားကိုု အဓိကထားတဲ့ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာဟာ ျပည္သူ႔လက္ထဲမွာရိွတဲ့ ဒီမိုုကေရစီ အႏွစ္သာရနဲ႔ မိမိအလိုုအတုုိင္း ထင္ရာစိုုင္းအုုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကိုု တဦး၊ တစုုလက္ထဲမွာပဲ ထားရိွတဲ့ အာဏာရွင္စနစ္တိုု႔ဟာ ျပဒါးတလမ္း သံတလမ္းပါ။

ဒါေပမဲ့ ဒီေန႔ ကမာၻအေျခအေနအရပ္ရပ္ေၾကာင့္ေကာ ျပည္တြင္းအေျခအေနအရပ္ရပ္တိုု႔ေၾကာင့္ပါ ဒီက ေန႔ ေခတ္စားေနတဲ့ ဒီမိုုကေရစီစကားလံုုးကိုု စစ္အာဏာရွင္ေတြဟာ အသံုုးျပဳခဲ့ရၿပီး ဟန္ျပဒီမိုုကေရစီ စကားေတြထပ္တလဲလဲ ေျပာခဲ့ရပါတယ္။ အမွန္ကေတာ့ ကိုုယ့္ႏႈတ္ထြက္ အမိန္႔အတိုုင္း ေစာဒက တက္ခြင့္မရိွဘဲ တေသြမတိမ္း လိုုက္နာေစလိုုတာမ်ိဳးပါ။ ဒါေပမယ့္အခုုေတာ့ ကိုုယ္လုုပ္ခ်င္တာလုုပ္ဖိုု႔ ဖဲြ႕စည္းပံုုေရြးေကာက္ပဲြ၊ လူထုုဆၵႏမဲ၊ လႊတ္ေတာ္စတာေတြနဲ႕ သိုုင္းဝိုုင္းတည္ေဆာက္ရယူေနရပါတယ္။ ဒါဟာ စစ္အာဏာရွင္ေတြရဲ႕ လုုပ္္ေဆာင္ခ်င္တဲ့ ပင္ကိုုယ္သေဘာထားေတြအေပၚ ျပင္ပကလႊမ္းမိုုးသက္ ေရာက္မႈေတြေၾကာင့္ ပါပဲ၊

ဒါေၾကာင့္ စစ္အာဏာရွင္ေတြဟာ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုုတာနဲ႔ ျပည္သူေတြနဲ႕ ကမာၻရဲ႕ အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံမႈ တနည္းေျပာရရင္ ႏိုုင္ငံေရးအရ တရား၀င္မႈကိုု ရယူဖိုု႔ ၾကိဳးစားေနတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကိုု အကာအကြယ္ေပးထားတဲ့ ဖဲြ႕စည္းပံုုနဲ႔ အားလံုုးပါ၀င္ခြင့္မရေအာင္ အေျခခံရပိုုင္ ခြင့္ေတြကိုု ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္ထားတဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြဥပေဒ စတာေတြနဲ႔ မိမိစစ္တပ္အင္အားစုုပဲ လြတ္ လြတ္ကြ်တ္ကြ်တ္ ယွဥ္ၿပိဳင္အႏိုုင္ရရိွေအာင္ စီမံထားတာပါ။

ဒါေၾကာင့္ ခ်ဳပ္ေျပာရရင္ အခုုက်င္းပမယ့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုုတာ စစ္အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိုု တရား၀င္ျဖစ္ ေအာင္လုုပ္တဲ့ပဲြလိုု႔ယူဆရတယ္ လက္ရိွအခင္းအက်င္းေတြအရလည္း စစ္မွန္တရားမွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ ပဲြလိုု႔ မွတ္ယူစရာမရိွပါဘူး။ ေရြးေကာက္ပဲြ ေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္သြား တဲ့တိုုင္ေအာင္ ႏိုုင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အ ျခာအာဏာနဲ႔ အရင္းအျမစ္ေတြ စီမံသံုုးစဲြတာ၊ ခဲြေဝတာ ဆံုုးျဖတ္တာေတြဟာ စစ္အာဏာရွင္ေတြနရဲ႕ လက္ထဲမွာပဲ ပံုုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ဆက္ရိွေနမွာပါ။

ဒါေၾကာင့္ အတြင္းအႏွစ္သာရဟာ ေျပာင္းလဲမသြားပါဘူး။ ျပည္သူေတြဘက္က ဆံုုးရံွဳးသြားမွာက ေၾကာက္လိုု႔ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ မတတ္သာတဲ့ အေျခအေနေၾကာင့္ပဲျဖစ္ျဖစ္ စစ္အာဏာရွင္ေတြကိုု ဆက္ အုုပ္ခ်ဳပ္ ပါ၊ ေထာက္ခံပါတယ္ဆိုုၿပီး အသိအမွတ္ျပဳ မဲေပးလိုုက္ရင္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ လံုုးလံုုး မရရိွခဲ့တဲ့ စစ္အာဏာရွင္ ေတြ လိုုခ်င္ေနတဲ့ ႏိုုင္ငံေရးအရ တရား၀င္မႈကိုု ကိုုယ္တိုုင္ေပးလိုုက္ရတာပဲျဖစ္မွာပါ။

နားဆင္ရန္

Shared by Dr Mg Mg Hla Kyaing

Download PDF – views of editors-part1

ႏိုဝင္ဘာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကုိ သပိတ္ေမွာက္လုိ႔ ေအာင္ပြဲရ

ႏိုဝင္ဘာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကုိ သပိတ္ေမွာက္လုိ႔ ေအာင္ပြဲရ

ေမာင္ေမာင္လွႀကိဳင္

ဟြန္ဒ်ဴးရပ္စ္ႏိုင္ငံမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ ေတာ္လွန္ေရးလႈပ္ရွားမႈဟာ (၂၀၀၉ ခုႏိုဝင္ဘာ ၂၉) ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို မဲမေပးပဲ ေအာင္ျမင္စြာ သပိတ္ေမွာက္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ “ျပည္သူတုိ႔က မတရားတဲ့အမိန္႔ မနာခံျခင္း စီမံကိန္း” အရ ဟြန္ဒ်ဴးရပ္စ္ ျပည္သူမ်ားစြာက ေရာ္ဘတ္တုိ မစ္ခ်ဲလက္တီရဲ႕ အာဏာသိမ္း အစုိးရကုိ ဆန္႔က်င္တဲ့ အေနနဲ႔ မဲမေပးပဲ ေနခဲ့ၾကပါတယ္။

၂၀၀၉ ခု ဇြန္လ ၂၈ ရက္ေန႔ အာဏာသိမ္းခဲ့ခ်ိန္မွစကာ “ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ေတာ္လွန္ေရး အမ်ဳိးသားတပ္ဦး” ကုိ ဟြန္ဒ်ဴးရပ္စ္ အတုိက္အခံမ်ားက ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါတယ္။ ထုိတပ္ဦးက မတရားအမိန္႔မ်ား မနာခံမႈ နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကုိ သိပိတ္ေမွာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ထုိေ႐ြးေကာက္ပြဲကုိ အေမရိကတုိက္ ႏိုင္ငံမ်ားစြာက အသိအမွတ္ မျပဳၾကပါဘူး။ ထုိေ႐ြးေကာက္ပြဲဟာ  ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိျပဳျပင္ရန္ အမ်ားေတာင္းဆုိထားၾကတဲ့ မဲဆႏၵမ်ားကုိ လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားလ်က္ အာဏာသိမ္း အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားရဲ႕ အရာ႐ွိမ်ားသာ ပါဝင္ေစခဲ့တာပါ။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပစဥ္မွာ လြတ္လပ္တဲ့ တသီးပုဂၢလေလ့လာသူမ်ားက အင္တာနက္မ်ားမွတဆင့္ သတင္းမ်ား မွ်ေဝေပးခဲ့ပါတယ္။

သမၼတ မဲန္ႏ်ဴရယ္ ဖယ္လာယာ က “ယေန႔ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားမွာ မဲလာမေပးသူ ၈၀% အထိ ႐ွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မေအာင္ျမင္ေၾကာင္း” ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ (မဲလာမေပးသူ ပ်မ္းမွ် ၆၀% ႐ိွခဲ့ပါတယ္။) အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနဲ႔ အေမရိကန္ အေျခစုိက္ လႈပ္႐ွားသူ မ်ားက ဟြန္ဒ်ဴးရပ္စ္ႏိုင္ငံ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဟာ မွ်တတဲ့အေျခအေနမ်ား မ႐ွိေၾကာင္း သတိေပးခဲ့ပါတယ္။ ႏိုဝင္ဘာ ၂၉ ရက္ေန႔ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ လြတ္လပ္ မွ်တတဲ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ အေျခခံ လုိအပ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေျခ မ႐ိွေၾကာင္း ကၽြန္မ ေျပာႏိုင္ပါတယ္လုိ႔ ဟြန္ဒ်ဴးရပ္စ္မွ ေလ့လာၿပီးျ ပန္လာတဲ့ လက္တင္အေမရိက ေဆာင္႐ြက္ေရးအဖြဲ႕မွ လစၥာ ေဟာင္းဂတ္ က ဆုိပါတယ္။

ဟြန္ဒ်ဴးရပ္စ္မွာ အာဏာသိမ္းအုပ္ခ်ဳပ္မႈကုိ ေတာ္လွန္ၾကတဲ့ လူငယ္မ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ အႏုပညာ ရွင္မ်ား၊ ေ႐ွ႕ေနမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ကဲန္ပိန္းလႈပ္႐ွားသူမ်ားစတဲ့ အလႊာစုံမွျပည္သူမ်ားက ေကာင္းမြန္တဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားနဲ႔ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကုိသပိတ္ေမွာက္ၾကပါတယ္။

ဟြန္ဒ်ဴးရပ္စ္ ေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္ၾကတဲ့ ဘာသာ အုိလစ္ဗား နဲ႔ အရာမီတာ ပယ္ရဲယီးရားတုိ႔က ေ႐ြးေကာက္ပြဲမတုိင္မီမွာ အေမရိကကုိလာေရာက္ၿပီး အေမရိကန္ကြန္ဂရက္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား ဟြန္ဒ်ဴးရပ္စ္မွ အေျခအေနမ်ားကုိ ႐ွင္းလင္းတင္ျပၾကပါတယ္။ ဟြန္ဒ်ဴးရပ္စ္မွ အာဏာသိမ္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ဝင္မ်ား ဖန္တီးတဲ့ လူသားမ်ားဆိုင္ရာ ပဋိပကၡမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္ ဖိႏွိပ္ ႏိွမ္နင္းမႈမ်ား၊ စစ္တပ္ရဲ႕ ဝင္ေရာက္စီးနင္းမႈမ်ား၊ အဓမၼ ေဖ်ာက္ဖ်က္မႈမ်ား၊ အတုိက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားနဲ႔ အဖြြဲ႕ဝင္မ်ား ေန႔စဥ္ႀကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ ၫႇင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားကုိ ႐ွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ၾကပါတယ္။ ဟြန္ဒ်ဴးရပ္စ္ အမ်ဳိးသမီးေတြအေပၚ အႏိုင္က်င့္ဆက္ဆံမႈမ်ားနဲ႔ အမ်ဳိးသမီး ၃၅၀ ေက်ာ္ကုိ မုဒိန္းက်င့္ သတ္ျဖတ္မႈ အစီရင္ခံစာမ်ားကုိ တင္ျပခဲ့ၾကပါတယ္။

အာဏာ ဆက္လက္ရယူသြားဘုိ႔အတြက္ မစ္ခ်ဲလက္တီအစုိးရရဲ႕ အလြဲသုံးျပဳမူမႈမ်ား၊ မတရား သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ား၊ မုဒိန္းက်င့္မႈမ်ား၊ အက်င့္ပ်က္ လာဘ္ယူ ျခစားျခင္းမ်ား၊ တရားဥပေဒမဲ့ျပဳမူမႈမ်ားရဲ႕ ျဖစ္ရပ္မ်ားကုိလဲ တင္ျပခဲ့ၾကပါတယ္။

“ေ႐ြးေကာက္ပြဲကုိ သပိတ္ေမွာက္တာဟာ ျပည္သူတုိ႔ရဲ႕ ဆန္႔က်င္မႈ အမွတ္အသားျဖစ္တယ္”လုိ႔ သူတုိ႔က ေၾကညာခဲ့ၾကပါတယ္။

“မဲမေပးၾကပါနဲ႔။ အၾကမ္းဖက္ေနတဲ့ အေျခအေနေအာက္က ဟြန္ဒ်ဴးရပ္စ္ရဲ႕ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အလုိမ႐ိွ လုိ႔ေျပာၾက” ဆုိတဲ့ ေဆာင္ပုဒ္ကုိင္ဆြဲလ်က္ လူထုေတာ္လွန္ေရးကုိ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေထာက္ခံမႈ ပုိမုိေပးၾကရန္ လႈပ္႐ွားသူမ်ားက ေတာင္းဆုိၾကပါတယ္။

အာဏာသိမ္းေခါင္းေဆာင္ မစ္ခ်ဲလက္တီရဲ႕အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ၅ လ ခန္႔ (၂၀၀၉ ဇြန္လမွ ႏုိဝင္ဘာလ) အတြင္းမွာ ျပည္သူလူထုအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ မ်ားစြာ႐ိွခဲ့တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ အလုပ္သမားမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ သက္ႀကီး႐ြယ္အုိမ်ားနဲ႔ ကေလးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ပါဝင္ပါတယ္။ အၾကမ္းဖက္မႈေတြမွာ လူ ၂၇ ေယာက္သာ ေသဆုံးခဲ့တယ္လို႔ အုပ္ခ်ဳပ္သူဘက္က ဆုိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လူရာေပါင္းမ်ားစြာ ေပ်ာက္ဆုံးေနခဲ့တယ္လုိ႔ အတုိက္အခံမ်ားကေတာ့ ဆုိၾကပါတယ္။ အတုိက္အခံတုိ႔ရဲ႕ မီဒီယာနဲ႔စာနယ္ဇင္းမ်ား အပိတ္ခံရ၊ ဆင္ဆာအထိခံရ၊ ၿခိမ္းေျခာက္ ခံရမႈမ်ား ႐ိွခဲ့ပါတယ္။ ထုိအခ်ိန္က ထြက္ေပၚလာတဲ့သတင္းမ်ားကေတာ့ အာဏာသိမ္းအုပ္စုကုိ ေထာက္ခံတဲ့သူမ်ားရဲ႕ ဖန္တီးသတင္းမ်ားသာ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

(Jelena ေရးသားတဲ့ Failed Elections in Honduras: Peaceful Resistance Boycotted Coup efforts while Repression causes one Dead and Dozens Tortured and Detained သတင္းေဆာင္းပါးကုိ မီွးျငမ္းပါတယ္)

ေမာင္ေမာင္လွႀကိဳင္

၂၀၁၀ စက္တင္ဘာ ၁၆

Download PDF – here

မဲေပးမည္ သို႔မဟုတ္ မေပးမည္ သို႔မဟုတ္ မည္သို႔လုပ္ၾကမည္နည္း

မဲေပးမည္ သို႔မဟုတ္ မေပးမည္ သို႔မဟုတ္ မည္သို႔လုပ္ၾကမည္နည္း

ေက်ာ္ေက်ာ္စိုး

စက္တင္ဘာ ၈ ၊ ၂၀၁၀

လက္ရွိ ျမန္မာ စစ္အာဏာပိုင္မ်ားက ႏို၀င္ဘာ ၇ ရက္တြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည္ဟု အတိအလင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည္ ဆိုသည္ကို ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေမလဆန္း နာဂစ္ မုန္တိုင္းတိုက္ခတ္ၿပီး ၁၀ ရက္မျပည့္မီတြင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒအား လူထုဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပခဲ့ၿပီးေနာက္ ရက္သတၱပတ္ အနည္းငယ္အတြင္း ေၾကညာခဲ့သည္။ ယခုအခါ စစ္အာဏာရွင္မ်ားသည္ အေထြေထြ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ အဆင့္ဆင့္ ျပင္ဆင္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။

၄င္းတို႔က ျမန္မာႏိုင္ငံအား ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံအျဖစ္ ထူေထာင္မည္ဟု ဆိုသည္။ ထိုအတြက္ က်င္းပမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ေျခလွမ္းတလွမ္းျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆို သည္။ ထိုမွတဆင့္ လူထုက ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဒီမိုကရက္တစ္ အစိုးရတရပ္ ဖြဲ႔စည္းကာ ေခတ္မီတိုးတက္ေသာႏိုင္ငံ ထူေထာင္မည္ဟု လူသိရွင္ၾကားေျပာဆိုသည္။

လြတ္လပ္ေသာ ဒီမိုကေရစီတြင္ ျပည္သူလူထု၏ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ပါ၀င္လုပ္ကိုင္မႈသည္ ပဓာန က်သည္။ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္သူလူထုသည္ ေျပာေရးဆိုပိုင္ခြင့္ မရွိပါက အစိုးရတရပ္အား ဒီမိုကရက္တစ္ အစိုးရဟု ေျပာဆိုရန္ ခက္ခဲလွေပသည္။ ဒီမိုကေရစီတြင္ ျပည္သူလူထု ပူးေပါင္း ပါ၀င္ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းေပါင္း မ်ားစြာရွိသည့္အနက္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္ မဲေပးျခင္းတို႔သည္ အေျခခံ အက်ဆံုး နည္းလမ္း ျဖစ္သည္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္ မဲေပးျခင္းတို႔သည္ ျပည္သူလူထုက ၄င္းတို႔၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အစိုးရအာဏာ ကိုင္တြယ္ က်င့္သံုးခြင့္ရသူမ်ားအား ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ ရရွိေစရန္ ေပးစြမ္းသည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ ျပည္သူလူထုက ႏိုင္ငံေရးတြင္ ၾသဇာသက္ေရာက္ လႊမ္းမိုးႏိုင္ေရးအတြက္ တခုတည္းေသာ နည္းလမ္း မဟုတ္ေပ။

မူ၀ါဒ၊ အစီအစဥ္၊ လက္ေတြ႔ လုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးတို႔အတြက္ စည္း႐ံုး လႈံ႕ေဆာ္ႏိုင္ သည့္ နည္းလမ္း၊ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သည့္ သေဘာျဖစ္ေသာ စုေပါင္း လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း၊ ပို႔စ္ကဒ္ႏွင့္ စာမ်ား ေရးသားေပးပို႕ျခင္း၊ လူထုဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္ျပသျခင္း စသည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္လည္း ႏိုင္ငံေရးတြင္ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈ ရွိေစရန္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည္ ဆိုသည္ႏွင့္ မဲဆႏၵေပးမည့္ ျပည္သူလူထု၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္သူမ်ားတြင္ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ ညီမွ်မႈ အျပည့္အ၀ ရွိေရးသည္ အေရးႀကီးသည့္အခ်က္ ျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဆိုသည္ႏွင့္ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္ရမည္ဟု ရည္ညႊန္းေျပာဆိုမႈမ်ား ရွိျခင္းျဖစ္သည္။

နအဖ စစ္အာဏာရွင္မ်ားက က်င္းပမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီ ထြန္းကားေစမည္ေလာ။

လက္ရွိ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းမ်ားက အနာဂတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီ တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းေစမည့္ အလားအလာကို ေမွ်ာ္မွန္း၍ ရသေလာ။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွတဆင့္ လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည့္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီ ျဖစ္ထြန္းေရးအတြက္ အာမခံခ်က္ေပးႏိုင္မည္ေလာ စသည့္ေမးခြန္းမ်ားကို ျပည္သူမ်ား မည္သို႔ ေျဖဆိုၾကမည္နည္း။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းအခ်က္၊ အေျခအေနမ်ားကို အာမခံခ်က္မရွိပဲႏွင့္ ဒီမိုကေရစီထူေထာင္ရန္ သို႔မဟုတ္ ဒီမိုကေရစီ ထြန္းကားမည္မဟုတ္ ဆိုသည္ကို ရွင္းလင္းစြာ သိရွိ နားလည္ထားရန္ လိုအပ္သည္။

၁။  လူတဦးခ်င္းစီအလိုက္ လြတ္လပ္စြာ ယံုၾကည္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ထင္ျမင္ခ်က္ ေပးႏိုင္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ေဆြးေႏြးခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္လႊင့္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵျပခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ အေရးဆိုပိုင္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ အင္တာနက္ သံုးစြဲခြင့္ စသည္မ်ား ရွိ-မရွိ၊

၂။  လူမ်ဳိးစုမ်ား လြတ္လပ္စြာ သြားလာအေျခခ် ေနထိုင္ခြင့္၊ ဘာသာေရး လြတ္လပ္ခြင့္၊ အျခားလူနည္းစုမ်ား၏ ဘာသာေရးအရ၊ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးစံအရ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ခြင့္ႏွင့္ မိရိုးဖလာ အစဥ္အလာကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ က်င့္သံုးပိုင္ခြင့္၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈေရးဘ၀မ်ားတြင္ တန္းတူညီမွ်စြာ ပါ၀င္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရွိ-မရွိ၊

၃။  အ႐ြယ္ေရာက္သူ ႏိုင္ငံသားအားလံုး မဲေပးပိုင္ခြင့္၊ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ေနရာအတြက္ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ ရွိ-မရွိ၊

၄။  ေ႐ြးေကာက္ပြဲကာလအတြင္း ပြင့္လင္းစြာျဖင့္ ေျပာဆိုစည္း႐ံုး လႈပ္ရွားမဲဆြယ္ပိုင္ခြင့္၊ တန္းတူညီမွ် ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ ရွိ မရွိ၊ ပါတီမ်ား ထူေထာင္ပိုင္ခြင့္၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား အခြင့္အလမ္း အေျခအေန တန္းတူညီမွ်စြာျဖင့္ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ေနရာတြင္ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ ရွိ-မရွိ၊

၅။  တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ ရွိ-မရွိႏွင့္ တရားဥပေဒေအာက္တြင္ ျပည္သူအားလံုး ဥပေဒေၾကာင္းအရ တန္းတူညီမွ် ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ခံရမႈ ရွိ-မရွိ၊ ဥပေဒမ်ားအား ရွင္းလင္းစြာျဖင့္ လူသိရွင္ၾကား သိရွိေစရန္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားျခင္း ရွိ-မရွိ၊ ဥပေဒမ်ားသည္ ဘက္လိုက္ျခင္း၊ တဖက္ေစာင္းနင္း ျဖစ္ျခင္း၊ လူတဦး-တဖြဲ႔-တပါတီ၏ အက်ဳိးအတြက္ ေရးဆြဲထားျခင္း ရွိ-မရွိ၊

၆။  လူတဦးခ်င္းစီႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္ ေျဖာင့္မတ္ မွန္ကန္စြာျဖင့္ သီးျခားလြတ္လပ္စြာ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ ရွိ-မရွိ၊

၇။  လူတဦးတေယာက္အား မတရားဖမ္းဆီးျခင္း၊ ႏွိပ္စက္ျခင္း၊ ညွဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္ျခင္း၊ တရားမဲ့ ထိန္းသိမ္းထားျခင္း၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဘ၀ကို ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးျခင္း စသည္မ်ားကို အစိုးရႏွင့္ လက္ေအာက္ခံ အာဏာပိုင္မ်ားကေသာ္၎၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔မ်ားကေသာ္၎ က်ဴးလြန္ျခင္း ရွိ-မရွိႏွင့္ က်ဴးလြန္သူမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္အေရးယူျခင္းမ်ား ရွိ-မရွိ၊

၈။  ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံ ျပည္သူ႕ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို ျပန္လွန္ စစ္ေဆးမႈမ်ားအား သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အဖြဲ႔မ်ား၊ တရား႐ံုးမ်ား၊ ခံု႐ံုးမ်ား စသည္တို႔က လုပ္ကိုင္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း ရွိ-မရွိ၊

၉။  ျပည္သူ႔ေရးရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ခိုင္မာအားေကာင္းစြာျဖင့္ ျဖစ္ထြန္းတည္ရွိေစမည့္ အစိုးရ၏ ထိန္းခ်ဳပ္ ကြပ္ကဲမႈ၊ စြက္ဖက္မႈ၊ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈမ်ားမွ ကင္းလြတ္ၿပီး ျပည္သူအမ်ားအတြက္ အက်ဳိးရွိ ေစမည့္ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖန္႔ခ်ိ အသိေပးႏိုင္မည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား အဖြဲ႕အစည္းမ်ား တည္ရွိ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း ရွိ-မရွိ၊

၁ဝ။  စစ္တပ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံလုံျခံဳေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွတဆင့္ ေ႐ြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ခံရသူမ်ားက ထိန္းသိမ္းကြပ္ကဲႏိုင္ျခင္း ရွိ-မရွိ၊

ထို႕ေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ အထက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္ ၁၀ ခ်က္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း အေျခအေနမ်ား၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားျဖင့္ ခ်ိန္ထိုးၾကည့္ရန္ လိုအပ္လွေပသည္။ ကိုက္ညီမႈမရွိေသာ အေျခအေန မည္သည့္အတိုင္းအတာအထိ ရွိေနသည္၊ မကိုက္ညီေသာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ား မည္မွ်ပါ၀င္ေနသည္ စသည္တို႔ကို ပိုင္းျခားၿပီး စစ္အာဏာရွင္ နအဖက က်င္းပမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ သြားေရာက္ မဲေပးမည္ေလာ၊ မဲမေပးပဲ ေနမည္ေလာ သို႔မဟုတ္ မည္သို႔ လုပ္မည္နည္း ဆိုသည္ကို ဆံုးျဖတ္ရန္လိုအပ္သည္။

ဤေနရာတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ အခ်က္တခ်က္ကို တင္ျပလိုသည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုသည္မွာ အနာဂတ္အတြက္ ျဖစ္သည္။ ပစၥဳပၸန္အတြက္ မဟုတ္၊ အတိတ္အတြက္ မဟုတ္ေပ၊ မိမိ၏အနာဂတ္၊ မိမိ၏ မိသားစု၊ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္း၊ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္း၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္၊ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသား အားလံုး၏ အနာဂတ္ ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ အနာဂတ္အတြက္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ေစမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေပါ့ေပါ့တန္တန္ မေတြးအပ္ေပ၊ သေဘာမထားအပ္ေပ။ စစ္တပ္ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ေအာက္တြင္ ေနထိုင္မည္ေလာ သို႔မဟုတ္ မေနထိုင္မည္ေလာ ဆိုသည္ကို စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ေစလိုပါသည္။

ေက်ာ္ေက်ာ္စိုး

sayarkway@gmail.com

Download – To vote or no vote or waht to do

ပစ္မွတ္ကို ၿဖိဳခ်ျခင္း

ပစ္မွတ္ကို ၿဖိဳခ်ျခင္း

လြင္ေအာင္စိုး

၇-၉-၂ဝ၁ဝ

၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲကို က်ေနာ္တို႔က ဆန္႔က်င္တယ္ ဆိုရာမွာ ဒီမိုကေရစီ လိုလားသူေတြအတြက္ အလုပ္ျဖစ္ႏိုင္မယ့္ ႏိုင္ငံေရး အေနအထား၊ အဝန္းအဝိုင္း (atmosphere) ေရာက္ေအာင္ ဒီေရြးေကာက္ပြဲကို ဖိအားေပးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္၊ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ၊ ဒီလိုမ်ဳိး ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ဖို႔ အကြက္ခ် စီစဥ္သူေတြကို ဖိအားေပးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

က်ေနာ္တို႔ဘက္က ၾကည့္ရင္ “ေရြးေကာက္ပြဲ” ဆိုတာ “ပစ္မွတ္” ျဖစ္ပါတယ္။ ပစ္မွတ္ကို ရွာေတြ႔ရံုနဲ႔ အလုပ္မျဖစ္ပါ။ ပစ္မွတ္ကို ထိမွန္ေအာင္ ပစ္ႏိုင္ဖို႔ ပစ္တတ္တဲ့သူ၊ ပစ္ဖို႔ ေလးျမွားေသနတ္၊ ပစ္ဖို႔ အခ်ိန္၊ အင္အား အစရွိသလို သူ႔ေနရာနဲ႔သူ ေပါင္းစပ္ ထည့္ေပးရမွာေတြလည္း ရွိရပါမယ္။ က်ေနာ္တို႔ အလုပ္က အဲဒါေတြပါ။

ပဲခူးက အရပ္သား လူငယ္ ၂ ဦးကို စစ္သားေတြက စစ္ဥပေဒ၊ စစ္စည္းကမ္း၊ ႏိုင္ငံတကာ ဂ်ီနီဗာ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ေတြကို ခ်ဳိးေဖာက္ၿပီး တိုက္ပြဲဝင္ လူသတ္လက္နက္ေတြနဲ႔ ပစ္သတ္တာဟာ မင္းမဲ႔ စရိုက္ (Anarchy) တမ်ဳိး ျဖစ္ၿပီး ဒီလို မင္းမဲ့စရိုက္မ်ဳိးကို အုပ္ခ်ဳပ္သူ စစ္အစိုးရကိုယ္တိုင္က ျပဳမူတာ ျဖစ္ေနပါတယ္။

ဒါဟာ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ သတိျပဳစရာ၊ စိုးရိမ္စရာ အေကာင္းဆံုး အေျခအေနေတြထဲက တခုပါ။ ဒီလုိမ်ဳိး အေျခအေနတခုကို ဒီမုိကေရစီရဖို႔ အလုပ္ျဖစ္ႏိုင္မယ့္ ႏိုင္ငံေရး အေနအထားထဲမွာ မရွိမျဖစ္ ထည့္ထားရပါမယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပဖို႔ ႏွစ္လတာဘဲ လိုေတာ့တဲ့ အခ်ိန္မွာေတာင္ တရားမွ်တတဲ့ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈ အစစ္အမွန္ ရွိမေနေသးလို႔ ပါဘဲ။ (“တရားမမွ်တတဲ့ တရားဥပေဒ” လို႔ သံုးႏႈန္းတာဟာ ရီစရာျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ေနပါမယ္။ အမွန္ေတာ့ နအဖ စစ္အစိုးရဟာ လူထုကို ႏိွပ္ကြပ္ဖို႔ မတရားတဲ့ ဥပေဒေတြကို ထင္သလို ျပဌာန္း က်င့္သံုးေနလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အဂၤလိပ္လိုဆိုရင္ Rule of Unjust Law လို႔ ဆိုရမလားဘဲ။)

က်ေနာ္တို႔က ဒါကို ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ မဆိုင္သလို သေဘာထားၿပီး လက္ပိုက္ၾကည့္ေနလို႔ လံုးဝ မျဖစ္ပါ။ (အခု စာေရးေနခ်ိန္ကစလို႔) လာမယ့္ ႏွစ္လတိတိ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပတဲ့ေန႔ရက္ (၇-၁၁-၂ဝ၁ဝ) ေန႔မွာ စစ္သားေတြက မဲထည့္မယ့္သူေတြကို ေသနတ္ျပၿပီး ၿခိမ္းေျခာက္ႏိုင္ပါတယ္။ သူတို႔မလိုရင္ မလိုသလို မဲရံုေတြမွာ မဲမသမာမႈေတြကို ေစာင့္ၾကည့္ေနမယ့္သူေတြကို ေသနတ္နဲ႔ ပစ္ခတ္လိုက္ ႏိုင္ပါတယ္။ အစိုးရ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံရတဲ့ ၾကံ့ဖြတ္ပါတီကလြဲလို႔ က်န္တဲ့ ဘယ္လို ႏိုင္ငံေရး ပါတီေတြကိုမဆို စစ္တပ္က ရန္သူလို႔ သေဘာထားေနမလားဆိုတာ က်ေနာ္တို႔ ႀကိဳေတြးဖို႔ ျဖစ္လာ ပါၿပီ။ ဒီအခါမွာ ၾကံ့ဖြတ္က အႏိုင္ရဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္တဲ့ မဲဆႏၵနယ္က အျခား အမတ္ေလာင္းေတြကို လုပ္ၾကံ သတ္ျဖတ္မႈေတြ ရွိလာႏိုင္ပါတယ္။

လာမယ့္ ႏွစ္လအၾကာမွာ က်င္းပမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ အာဏာပိုင္ေတြ ကိုယ္တိုင္က မင္းမဲ့စရိုက္ ေတြ က်ဴးလြန္ၿပီး က်င္းပမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ လံုးဝ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ တိုင္းသူျပည္သူေတြရဲ႕ အနာဂတ္ကံၾကမၼာဟာလည္း လူဆိုး လူမိုက္ လူရမ္းကားေတြရဲ႕ လက္ထဲမွာ ဝကြက္အပ္ခံရပါလိမ့္္မယ္။

လိုရင္းကို ခ်ဳပ္ေျပာရရင္ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲကို ျပည္ပေရာက္ က်ေနာ္တို႔က ဆန္႔က်င္ရာမွာ

  1. ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ အေပၚယံအားျဖင့္ တိုက္ရိုက္ မပတ္သက္သေယာင္ေယာင္ ရွိေနတယ္ ဆိုရင္ ေတာင္မွ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ဖို႔ အစစအရာရာ စိတ္ႀကိဳက္ ပံုသြင္းေနတဲ့ အာဏာပိုင္ေတြက  ဥပေဒမဲ့ က်ဴးလြန္ေနတဲ့ ရာဇဝတ္မႈနဲ႔ အျခားျပစ္မႈမွန္သမွ်ကို က်ေနာ္တို႔ လက္လွမ္းမီသေလာက္ အမိအရ အတိအက် ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ စာမ်က္ႏွာေပၚ တင္ေပးရပါမယ္။ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းေတြဆီမွာ တိုင္တန္းရပါမယ္။
  2. သူတို႔ က်င့္သံုးေနတဲ့ မတရားတဲ့ ဥပေဒေတြကို ျပည္သူေတြ သိနားလည္လာေအာင္ က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ သတင္းျဖန္႔ျဖဴးၿပီး အသိပညာ ေပးရပါမယ္။
  3. လူထုစြမ္းအားရဲ႕ တန္ဖိုးကို လူတိုင္း နားလည္ အသံုးခ်တတ္ေအာင္ ရွင္းျပေပးရပါမယ္။

တကယ္လို႔မ်ား တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈ အမွန္တကယ္ရွိေနၿပီး ဒီမိုကေရစီ က်င့္ဝတ္စံႏႈန္းေတြ ရွိေနတယ္၊ မရွိေသးလို႔ ရွိလာေအာင္ တိတိက်က် လုပ္ေနတယ္ဆိုရင္ေတာ့ ပစ္မွတ္ကို ၿဖိဳခ်ဖို႔ အေၾကာင္းမရွိပါ။ တကယ္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ လိုအပ္ေနတာေတြဟာ လူ႔အခြင့္အေရးေတြ အျပည့္အဝ ရရွိပိုင္ဆိုင္ဖို႔ အာမခံႏိုင္တဲ့ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈနဲ႔ ဒီမိုကေရစီသာ မဟုတ္ပါလား ခင္ဗ်ာ။

လြင္ေအာင္စိုး

lwinaungsoe@gmail.com

Download the article – Here

ဒီမိုကရက္တစ္ အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူ႔အက်ဳိးျပဳ အေျခခံဥပေဒ

ဒီမိုကရက္တစ္ အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူ႔အက်ဳိးျပဳ အေျခခံဥပေဒ

ေက်ာ္ေက်ာ္စိုး

စက္တင္ဘာ ၃ ၊ ၂ဝ၁ဝ

၁။  ႏိုင္ငံအား ဒီမိုကေရစီအေျချပဳ ႏိုင္ငံေရးစနစ္သို႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရာတြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား  ျပဳလုပ္ၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။

ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံတြင္ ျပည္သူမ်ားက အစိုးရတရပ္ကို ဒီမိုကရက္တစ္ အစိုးရတရပ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲသင့္ၿပီ ဟုဆိုလွ်င္ ပထမဦးဆံုး ေပၚေပါက္လာေလ့ရွိသည္မွာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း ၁၉၉၀ ခုႏွစ္က ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီ အေထြေထြ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပခဲ့သည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံုက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီ (မဆလ) ၏  တပါတီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မွ ဒီမိုကေရစီအေျချပဳ ႏိုင္ငံေရးစနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲရန္ အာဏာသိမ္း စစ္အစိုးရက ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ယခုတဖန္ ထိုစစ္အာဏာရွင္မ်ားကပင္ ဒီမိုကေရစီသို႔ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲရန္ ဟုဆိုကာ ေရြးေကာက္ပြဲ ျပဳလုပ္မည္ဟု ဆိုျပန္သည္။

အစိုးရအဖြဲ႔၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား၊ အစိုးရအဖြဲ႔၏ ဖြဲ႔စည္းပံုမ်ား အပါအ၀င္ ျပည္သူျပည္သားအားလံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ကိစၥအ၀၀ကို အတိအက် ေရးသားေဖာ္ျပထားသည့္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မက်င္းပမီ အရင္ဦးစြာ ေရးဆြဲ သတ္မွတ္ၾကသည္မ်ားလည္း ရွိသည္။ ထိုကဲ့သို႔ အေျခခံ ဥပေဒ ေရးဆြဲ သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပျခင္းမ်ားသည္ ျပည္သူလူထု ကိုယ္စားျပဳေသာ အစိုးရတရပ္ ေပၚထြန္းလာေရးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။

ဤေနရာတြင္ ႀကီးစြာသတိထားရန္ လိုအပ္သည္မွာ အာဏာရွင္မ်ားသည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ျပည္သူ လူထုအေပၚ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ ခ်ယ္လွယ္ႏိုင္ေရးအတြက္ နည္းလမ္းတခုအျဖစ္ အသံုးျပဳသည္၊ ၄င္းတို႔  အုပ္ခ်ဳပ္မႈသည္ တရားမွ်တ မွန္ကန္မႈ ရွိသည္ကို ေ႐ြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ အႀကိဳကာလအတြင္း ၀ါဒျဖန္႔ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ရန္ လုပ္ကိုင္ေလ့ရွိသည္ ဆိုသည္ပင္ျဖစ္သည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုကာမူ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတရပ္သည္ ဒီမိုကေရစီသို႔ ဦးတည္ေလွ်ာက္လွမ္းေရးအတြက္ ပထမ ဦးဆံုးေသာ ေျခလွမ္းတလွမ္း ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီသို႔ ဦးတည္သည္ ဆိုရံုျဖင့္ အလြယ္တကူ မယံုၾကည္သင့္ေပ။ ထိုေျခလွမ္းကို လက္ရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေနသူမ်ားက မွန္ကန္စြာ ေလွ်ာက္လွမ္းျခင္း ရွိ-မရွိ ဆိုသည္ကို လတ္တေလာ အေျခအေနမ်ား သို႔မဟုတ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ အခ်က္မ်ားျဖင့္ ခ်ိန္ထိုး ဆန္းစစ္ရန္ လိုအပ္သည္။

၂။  ေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ပထမေျခလွမ္းဟုဆိုလွ်င္ ထိုအဆင့္ ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ မည္သည့္အခ်က္သည္ အေရးႀကီးသနည္း။

ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို ေဆာင္႐ြက္သည့္အခါ ေအာင္ျမင္မႈရလိုပါက ပထမဦးဆံုးအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္ေနသည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဒီမိုကေရစီတြင္ မည္သုိ႔ေသာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ား ပါ၀င္ေနသည္၊ ရွိေနသည္ကို ေလ့လာ သိရွိ သေဘာေပါက္ လက္ခံေရးႏွင့္ ထိုအတြက္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္ လက္ရွိ တည္ဆဲအေျခအေနမ်ားကို ညွိႏႈိင္းေျပာင္းလဲမွ ျဖစ္မည္။ ထိုသို႔မဟုတ္ပဲ ေလ့လာမႈ မျပဳပါက ဒီမိုကေရစီအေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားသည္ ဖ်က္ဆီးခံရျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ႀကိဳးပမ္း လႈပ္ရွားသူမ်ားကို အာဏာခ်ဳပ္ကိုင္ထားသူမ်ားက ဖယ္ရွားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေသာ အေျခဆိုက္လာပါက အမည္ခံ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈသာ ျဖစ္ေပၚလာလိမ့္မည္။

၃။  ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မွတဆင့္ ဖြဲ႕စည္းျဖစ္ေပၚလာေသာ အစိုးရသည္ ဒီမိုကရက္တစ္္အစိုးရဟု ေခၚဆိုႏိုင္သလား။

ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ ဆိုသည့္ စကားရပ္ ပါလာသည့္အတြက္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ အနည္းငယ္ ရွင္းလိုပါသည္။ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ေရးဆြဲေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံတြင္းရွိ ျပည္သူအားလံုး၏ အလႊာအသီးသီး၊ အုပ္စုအသီးသီးကို ကိုယ္စားျပဳသည့္သူမ်ား ပါ၀င္ရန္ လိုအပ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ အေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲမည့္သူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံအစိုးရက အုပ္ခ်ဳပ္ေရး လုပ္ငန္း တာ၀န္မ်ားကို အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးကို အားျဖစ္ေစေရးအတြက္ ဦးတည္ ေရးဆြဲႏိုင္ေရးကို အေလးထားရမည္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒက အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္မ်ား သို႔မဟုတ္ တဦးတေယာက္က အာဏာထိန္းခ်ဳပ္ေရးကို အာမခံခ်က္ေပးထားသည့္  တပါတီ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ကို က်င့္သံုးရာေရာက္ေနပါက ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ကန္႔သတ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္း ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ အဆိုပါႏိုင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီ ထြန္းကားေသာႏိုင္ငံ ျဖစ္လာမည္ မဟုတ္ေပ။ အဆိုပါအခ်က္မ်ားကို ဖယ္ရွားျပဳျပင္ၿပီး ျပည္သူက ထိန္းခ်ဳပ္ကြပ္ကဲေသာ အစိုးရတရပ္ ေပၚေပါက္လာေရးကို အာမခံမွသာလွ်င္ အဆိုပါႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီ ထြန္းကားမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီကုိ “ျပည္သူမ်ားအတြက္ ျပည္သူမ်ားက အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးစနစ္တရပ္” ျဖစ္သည္ဟု ေခၚဆိုၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူ လူထုက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္လိုက္ေသာ အစိုးရ ျဖစ္တိုင္း၊ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္တိုင္း ဒီမိုကရက္တစ္ အစိုးရျဖစ္သည္ဟု မဆိုႏိုင္ေပ။

ေက်ာ္ေက်ာ္စိုး

sayarkway@gmail.com

Dwonload file – Democratic Govt and Constitution for People

…………

ျပည္သူေတြရဲ႕အလွည့္

ျပည္သူေတြရဲ႕အလွည့္

၁။ နအဖ က်င္းပမယ့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဟာ ဘယ္လိုေရြးေကာက္ပြဲမ်ဳိးလဲ။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္ခဲ့တဲ့ စစ္တပ္ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးအာဏာ ခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို ဆက္လက္ သက္ဆိုးရွည္ေအာင္ လုပ္ေပးမယ့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္ပါတယ္။

၂။ နအဖက ဘာေၾကာင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ လုပ္ရတာလဲ။

စစ္တပ္ဆိုတဲ့ အမည္နဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဆက္လက္ အုပ္ခ်ဳပ္လို႕ မရဘူးဆုိတာကို နအဖစစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြ လက္ခံထားတဲ့အတြက္ စစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို အသြင္ေျပာင္းၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လူထုကေန  ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္တဲ့ အရပ္သားအစိုးရ ရွိေနပါၿပီ ဆိုတာကို ႏိုင္ငံတကာကိုျပဖို႕ ေ႐ြးေကာက္ပြဲလုပ္တာျဖစ္ပါတယ္။

၃။ ဘယ္သူ႔မွာ အဓိက အာဏာ ရွိမွာလဲ။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ဟာ အာဏာအရွိဆံုး ျဖစ္မွာပါ။ အနာဂတ္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံမွာ စစ္တပ္က အစိုးရအဖြဲ႔အတြင္းမွာ အဓိကက်တဲ့ သမတ၊ ျပည္ထဲေရး၊ ကာကြယ္ေရး၊ တရားေရး၊ နယ္စပ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စတဲ့ ရာထူးေတြကို စစ္တပ္ကပဲ ရယူထားမွာပါ။ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကို အေရးေပၚ အေျခအေနမွာ အာဏာသိမ္းႏိုင္တယ္ ဆိုၿပီး အာမခံခ်က္ေပးထားပါတယ္။

၄။  ႏိုင္ငံတကာက ေျပာသလို လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြ ျဖစ္မွာလား။

ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ကို နအဖစိတ္ႀကိဳက္လူေတြနဲ႕ ဖြဲ႕ထားပါတယ္။ ေကာ္မရွင္ အႀကီးအကဲဟာ စစ္ဥပေဒခ်ဳပ္ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြကို မွတ္ပံုတင္တဲ့ကိစၥ၊ ႏိုင္ငံေရးေဟာေျပာမႈ၊ စည္း႐ံုးမႈ စတာေတြကို တင္းက်ပ္တဲ့ စည္းမ်ဥ္းေတြနဲ႕ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ မတ္ေလာင္းမ်ား စေဘာ္ေငြ တင္ရမယ့္ကိစၥ၊ အမည္စာရင္း တင္သြင္းရမယ့္ ေနာက္ဆံုးသတ္မွတ္ရက္ စတဲ့ေနရာေတြမွာ အခ်ိန္မမီ ေငြမမီ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ထားပါတယ္။ လူထုနဲ႕ ပါတီ၀င္ေတြကို စံုစမ္းစစ္ေဆး ေမးျမန္းတာ၊ အာဏာပိုင္ အဆင့္ဆင့္က အတိအလင္း ဓာတ္ပံု႐ိုက္ယူတာေတြဟာ သြယ္၀ိုက္တဲ့နည္းနဲ႕ ၿခိမ္းေျခာက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ မဲေပးတဲ့ေန႔မွာ ျပည္သူေတြ အေႏွာင့္အယွက္ ကင္းကင္းနဲ႕ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ မဲထည့္ရ႐ံုနဲ႕ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုၿပီး သတ္မွတ္လို႕မရပါဘူး။

၅။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အဘယ္ေၾကာင့္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မပါ၀င္ႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ထားရသလဲ။

စစ္တပ္က အာဏာခ်ဳပ္ကိုင္ထားတာကို သူမတဦးတည္းသာ ၿခိမ္းေျခာက္ႏိုင္တယ္လို႕ နအဖ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြက ခိုင္ခိုင္မာမာ ယံုၾကည္ထားလို႕ျဖစ္ပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနာက္မွာ လူထုက အျမဲရွိတယ္ဆိုတာ နအဖစစ္ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ေကာင္းေကာင္း နားလည္ထားလို႕ ျဖစ္ပါတယ္။

၆။ ဘယ္သူေတြကို ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ခြင့္ျပဳမွာလဲ။

ၾကံ့ဖြတ္ပါတီ ကိုယ္စားျပဳသူအားလံုး ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ခြင့္ ရမွာပါ။ ၾက့ံဖြတ္အမတ္ေတြကို ေသခ်ာေပါက္ အႏိုင္ယူႏိုင္မယ့္ က်န္တဲ့ ၄၁ ပါတီက အမတ္ေလာင္းေတြကို ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ၀င္မၿပိဳင္ႏိုင္ေအာင္ ဥပေဒ ပုဒ္မ စြဲခ်က္အမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႕ တားျမစ္ပိတ္ပင္ဖို႕ လုပ္မွာပါ။ လက္ရွိအုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သိန္းစိန္ ဦးေဆာင္တဲ့ သူေတြအားလံုး ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အႏိုင္ရေအာင္လုပ္ၿပီး ဒီလူေတြပဲ နအဖအစိုးရဆိုတဲ့ ေနရာမွာ နာမည္ေျပာင္းၿပီး လူထုေရြးတဲ့ ဒီမိုကရက္တစ္အစိုးရ ဆိုၿပီး လုပ္မွာပါ။

၇။ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြရဲ႕အေနအထားဘယ္လိုရွိသလဲ။

အားလံုးသိတဲ့အတိုင္း ၾကံ့ဖြတ္က ႏိုင္ငံပိုင္ ပစၥည္းဥစၥာေတြကို ရထားတဲ့အျပင္ လက္ရွိရာထူးေတြကို အသံုးျပဳၿပီး လူထုကို ေငြေၾကးပစၥည္းေတြ၊ အခြင့္အလမ္းေတြေပးၿပီး စည္း႐ံုးေနပါတယ္။ က်န္တဲ့ ႏိုင္ငံေရး ပါတီေတြဟာ ေငြေၾကး၊ လူအင္အား၊ အခ်ိန္နဲ႕ အာဏာပိုင္ေတြရဲ႕ ကန္႕သတ္မႈ မ်ဳိးစံုေအာက္မွာ စည္း႐ံုးေနရပါတယ္။ စစ္တပ္ရဲ႕ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ပါတီေတြကလြဲၿပီး ဘယ္ပါတီကမွ လြတ္လြတ္လပ္လပ္နဲ႕ လႈပ္ရွားလို႕မရပါဘူး။ ဒီမိုကေရစီ အစစ္အမွန္ ထြန္းကားရမယ္လို႕ ေၾကြးေၾကာ္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္တဲ့ ပါတီေတြအေနနဲ႕ စစ္တပ္ လက္၀ါးႀကီးအုပ္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ ျမန္မာျပည္မွာ ခိုင္ခိုင္မာမာ ထြန္းကားေရးအတြက္ အုတ္တခ်ပ္ သဲတပြင့္ပမာ ပါ၀င္တဲ့ အဆင့္ထက္ မေက်ာ္ႏိုင္ေအာင္ နအဖ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြက လုပ္ထားမွာျဖစ္ပါတယ္။

၈။ ျပည္သူေတြ ဘယ္သူ႔ကို မဲေပးမွာလဲ။

ျပည္သူေတြအေနနဲ႕ ဘယ္သူ႔ကိုမဲေပးရမလဲ ဆိုတာကို မစဥ္းစားခင္မွာ နံပတ္ ၁ ေမးခြန္းကို အရင္ဆံုး အေလးထား စဥ္းစားၿပီးမွ မဲေပးဖို႕ မေပးဖို႕ကို ဆံုးျဖတ္သင့္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စစ္တပ္ လက္၀ါးႀကီးအုပ္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးစနစ္တရပ္ အခိုင္အမာ ေပၚထြန္းလာေရးအတြက္ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ ပါ၀င္မလား မပါ၀င္ဘူးလားဆိုတာ ေသေသခ်ာခ်ာ စဥ္းစားဖို႕လိုပါတယ္။

၉။ ျပည္သူေတြ ဘာလုပ္သင့္သလဲ။

၁၉၉၀ ခုႏွစ္က ျပည္သူေတြ တာ၀န္ေက်ခဲ့ပါတယ္။ ျပည္သူအမ်ားစုက အဲန္အဲလ္ဒီပါတီကို မဲေပးခဲ့ပါတယ္။ အဲန္အဲလ္ဒီက ျပည္သူေတြ လိုလားေတာင့္တတဲ့ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီ ထြန္းကားဖို႕ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ အတြင္းမွာ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။ အခုတခါ ျပည္သူေတြရဲ႕အလွည့္ ျပန္ေရာက္လာျပန္ပါၿပီ။ ႏိုင္ငံေရး အလွည့္အေျပာင္းတခု ဆိုက္ေရာက္ပါေတာ့မယ္။ စစ္တပ္ ႀကီးစိုးတဲ့ ႏိုင္ငံေရးစနစ္တရပ္ မေပၚထြန္းဖို႕ ျပည္သူေတြမွာ တာ၀န္ရွိပါတယ္။ ဒီေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္ႏိုင္ရင္ ေမွာက္ၾကပါ။ ႀကိဳတင္မဲမ်ား လံုး၀(လံုး၀) မထည့္ၾကပါနဲ႕။ မဲမေပးပဲေနလို႕ရရင္ မဲမေပးပါနဲ႕။ မဲေပးရမယ့္ အေျခဆိုက္ရင္လည္း ပယ္မဲျဖစ္ေအာင္လုပ္ပါ။ အမတ္ေလာင္း အားလံုးကို ကန္႕ကြက္ပစ္ပါ။ မဲထည့္ဖို႔ သြားမယ္ဆိုရင္ ကိုယ့္ရဲ႕ သားသမီး ေျမးျမစ္ေတြရဲ႕ မ်က္ႏွာေတြကို ျမင္ေယာင္ၾကည့္ပါ။ မေမြးဖြားေသးတဲ့ ကိုယ့္ရဲ႕ ေသြးမ်ဳိးဆက္ေတြအတြက္ ေမွ်ာ္ေတြးၾကည့္ပါ။

ေက်ာ္ေက်ာ္စိုး

28-8-2010

sayarkway@gmail.com

ျပည္သူအားလံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ

ျပည္သူအားလံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ

၁။  ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဆုိသည္မွာ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံတြင္ ဥပေဒျပဳေရးရာ ကိစၥမ်ားကို ျပည္သူမ်ားကိုယ္စား ေဆာင္႐ြက္မည့္သူမ်ားအား ျပည္သူမ်ားက ဆႏၵျပဳေ႐ြးခ်ယ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕ႏို္င္ငံမ်ားတြင္ ထိုကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ဥပေဒျပဳ တာ၀န္မ်ားကိုသာ ထမ္းေဆာင္ၾကသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တာ၀န္မ်ား အတြက္ သမတကို တိုက္႐ိုက္ ေ႐ြးခ်ယ္ကာ သမတက သူ႕စိတ္ႀကိဳက္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင့္ အစိုးရဖဲြ႕ကာ ႏို္င္ငံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး တာ၀န္မ်ားကို ယူသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ ထိုစနစ္ကို က်င့္သံုးသည္။ အခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဥပေဒျပဳအမတ္မ်ားက ေ႐ြးခ်ယ္ေသာသူမ်ားျဖင့္ အစိုးရဖြဲ႕ကာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာ၀န္ကို ယူသည္။ ဥပမာ- ၿဗိတိန္၊ ဂ်ပန္ စသည္တို႔ ျဖစ္သည္။

၂။  ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲဆႏၵေပးပိုင္ခြင့္ ရွိသူမ်ား မည္သို႔ ပါ၀င္ၾကမည္နည္း။

အခ်ိန္ကာလ ပိုင္းျခားသတ္မွတ္ခ်က္တခုအတြင္း ဥပေဒျပဳအာဏာကို ကိုင္တြယ္ က်င့္သံုးမည့္ သူမ်ားကို ျပည္သူမ်ား ဆႏၵျပဳ ေ႐ြးခ်ယ္မႈသည္ လြန္စြာ အေရးႀကီးသည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဆိုသည္မွာ ျပည္သူအားလံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ တႏိုင္ငံလံုးအေရး ျဖစ္သည္။ မိမိတို႕ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ရွိေနေသာ ႏိုင္ငံအတြက္ အေရးႀကီးေသာ ကိစၥျဖစ္သည္ကို နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ လိုအပ္သည္။ မိမိတို႔ ႏွစ္သက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္ ဆႏၵျပဳပိုင္ခြင့္ ရွိသည္၊ မိမိတို႔ မႏွစ္သက္ေသာသူမ်ားအား ကန္႕ကြက္ပိုင္ခြင့္ ရွိသည္၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပပံု နည္းလမ္းႏွင့္ အေျခအေနမ်ားကို မႏွစ္ၿမိဳ႕ပါက သပိတ္ေမွာက္ပိုင္ခြင့္ ရွိသည္၊ ကန္႔ကြက္ပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။ မဲေပးေသာေန႔တြင္ မဲမေပးပဲ ေနပိုင္ခြင့္ ရွိသည္၊ မဲေပးမႈဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ပယ္မဲ ျဖစ္ေစရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။ ဤသို႔ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို မိမိတဦးတည္းသေဘာျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။ ဤသည္မွာ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူမ်ား၏ အခြင့္အေရး ျဖစ္သည္။ ထိုအခြင့္အေရးကို မိမိသေဘာအတိုင္း က်င့္သံုး အေကာင္အထည္ေဖာ္ပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အတင္းအက်ပ္ ျပဳမႈမ်ားကို အျခား မဲဆႏၵရွင္မ်ားအေပၚ မျပဳမိရန္ လိုအပ္သလို မိမိအေပၚ အတင္းအက်ပ္ ျပဳလာျခင္းမ်ားကိုလည္း ခြင့္မျပဳသင့္္ေပ။

၃။  မဲေပးပိုင္ခြင့္ မရွိေသာသူမ်ားသည္ မည္္သို႔ေသာ အခန္းေနရာမွ ပါ၀င္ႏိုင္သနည္း။

ဥပေဒ သတ္မွတ္ခ်က္အရ မဲေပးပိုင္ခြင့္ မရွိသူမ်ား (အသက္မျပည့္သူမ်ား၊ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ အျခား အေျခအေနအရ မဲေပးခြင့္မရွိဟု သတ္မွတ္ခံရသူမ်ား) သည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မွတ္တမ္းတင္သူမ်ား၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ သတင္းေပးပို႕သူမ်ား စသည့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို ေစတနာ့၀န္ထမ္းအျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္သည္။ ဥပေဒ သတ္မွတ္ခ်က္အရ မဲေပးပိုင္ခြင့္ မရွိေသာ္လည္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္က မိမိတို႔၏ ေန႕စဥ္ဘ၀ ရွင္သန္လႈပ္ရွားမႈအေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္သည့္အတြက္ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ပါ၀င္ရန္ လိုအပ္သည္။

၄။  ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္သူမ်ားသည္ မည္သည့္ေနရာမွ ပါ၀င္ႏိုင္သနည္း။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံေရးအာဏာတရပ္ကို အစိုးရအဖြဲ႕တခုမွ အျခားအစိုးရတခုသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးရာတြင္ အေကာင္းဆံုးေသာ နည္းလမ္းတခု ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီ က်င့္စဥ္တခုကို လက္ေတြ႔ ေဖာ္ေဆာင္ေသာ နည္းလမ္းတခု ျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ တပါတီကေသာ္၎၊ ပါတီမ်ားကေသာ္၎ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတရပ္ကို ပါ၀င္ ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း မျပဳပဲ သပိတ္ေမွာက္ပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။ ထိုသို႔ သပိတ္ေမွာက္ျခင္းအတြက္ ပါတီမ်ားတြင္ အေၾကာင္းရင္းမ်ား ရွိသည္။ အာဏာရအစိုးရ သို႔မဟုတ္ အာဏာရပါတီ သို႔မဟုတ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၀င္ ပါတီတရပ္ရပ္က အသာစီးရေစမည့္လုပ္ရပ္၊ နည္းလမ္း၊ အေျခအေနမ်ားကို ဖန္တီးေပးထားျခင္း၊ (သို႔) လက္ရွိ အာဏာ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသူမ်ားက ၄င္းတို႔ႏွင့္ အတိုက္အခံ ျဖစ္ေနေသာ ပါတီမ်ားအား ကန္႔သတ္ ဟန္႔တား ဖိႏွိပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သည့္ အေျခအေနမ်ားကို ဖန္တိီးထားသည္ဟု ယံုၾကည္ျခင္း၊ (သို႔) လြတ္လပ္ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲတရပ္ ေပၚထြန္းႏိုင္မည့္ အေျခအေန မျဖစ္ႏိုင္ဟု ယံုၾကည္ေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္သည္ ဆိုျခင္းမွာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္ လံုး၀မသက္ဆိုင္ဟု ဆို၍မရေပ။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ေသာ္၎၊ သြယ္၀ိုက္၍ေသာ္၎ သက္ဆိုင္သည္။

ထို႕ေၾကာင့္ သပိတ္ေမွာက္ ပါတီမ်ားအေနျဖင့္ မည္သို႕ေသာအေျခအေန အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖီလာဆန္႕က်င္ ျဖစ္ေနသည္၊ မည္သို႕ေသာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားသည္ အာဏာပိုင္မ်ားက ဖိႏွိပ္ ၿခိမ္းေျခာက္ အႏိုင္က်င့္ရာ ေရာက္ေနသည္၊ မည္သို႔ေသာလုပ္ရပ္မ်ားသည္ မတရားမႈ၊ တဖက္သတ္ အားေပးမႈ၊ ဘက္လိုက္မႈမ်ား ျပဳရာေရာက္ေနသည္ စသည္တို႔ကို ျပည္သူအားလံုး သိရွိေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ တာ၀န္ရွိသည္။

တခ်ိန္တည္းမွာပင္ မည္သို႔ေသာ အေျခအေန အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားသည္ လြတ္လပ္ တရားမွ်တေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္ေပၚလာေရးအတြက္ ဦးတည္ေစသည္၊ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစသည္ စသည္မ်ားကို အသိေပး ရွင္းလင္းျပရန္လည္း တာ၀န္ရွိသည္။ တနည္းဆိုရေသာ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္အရာ အားလံုးကို ျပည္သူလူထု ရွင္းလင္းလြယ္ကူစြာ နားလည္ သေဘာေပါက္လာေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ေပးရမည့္ တာ၀န္ရွိသည္။

၅။  ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၀င္မည့္ ပါတီမ်ားအေနျဖင့္ မည္သို႔ လုပ္ေဆာင္သင့္သနည္း။

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၀င္ရသည့္ အဓိက အေၾကာင္းရင္းမွာ မိမိပါတီ၏သေဘာထား၊ အယူအဆ၊ မူ၀ါဒ၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖင့္ ျပည္သူလူထု အက်ဳိးအတြက္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ရရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပါတီမ်ားအေနျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ၀င္ခြင့္ရလွ်င္ ၿပီးေရာ၊ ျပည္သူလူထု အဆံုးအျဖတ္ကို ခံယူရန္ အျခားပါတီမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ ဆိုသည့္သေဘာထား ရပ္တည္ခ်က္ တခုတည္းျဖင့္ အလုပ္ မျဖစ္ေပ။ ၿပိဳင္ဘက္ပါတီမ်ား ႀကီးသည္ျဖစ္ေစ၊ ငယ္သည္ျဖစ္ေစ၊ ပါတီအားလံုး တန္းတူညီမွ်စြာျဖင့္ ပါ၀င္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ေရးကို အေလးထားရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိအတြက္ လံုေလာက္ေသာအေျခအေန ရွိ မရွိ ဆိုသည္ကို အျမဲမျပတ္ ေလ့လာၿပီး လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ မမွ်မတမႈမ်ားကို အျမဲေဖာ္ထုတ္ ေျပာဆိုၿပီး အာဏာပိုင္မ်ား၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ထံသို႕ ပြင့္လင္းစြာ အသိေပး အေၾကာင္းၾကားရမည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ ဒီမိုကေရစီ က်င့္စဥ္တခု ျဖစ္သည့္အတြက္ လြတ္လပ္မႈ တရားမွ်တမႈ ရွိေရးသည္ လြန္စြာ အေရးႀကီးသည္၊ ထိုအခ်က္ကို ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၀င္ ပါတီမ်ားအေနျဖင့္ ေကာင္းစြာ နားလည္ သေဘာေပါက္ၿပီး လြတ္လပ္မႈ တရားမွ်တမႈ ရွိေရးအတြက္ လက္ေတြ႕က်က် မွန္ကန္စြာ ေဖာ္ေဆာင္လာေစေရးကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းႏွင့္ ျပတ္ျပတ္သားသားႏွင့္ ေဖာ္ထုတ္ရန္ အေရးႀကီးသည္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၀င္ ပါတီမ်ားသည္ လူအမ်ားစု၏ ယံုၾကည္ကိုးစားမႈ ရရွိလာေစေရးကို မ်ားစြာ အေထာက္အကူ ျပဳေပသည္။

ေက်ာ္ေက်ာ္စိုး

28-9-2010

Email – sayarkway@gmail.com

…………..