ဒီမိုကေရစီ သင္ခန္းစာမ်ား

၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ျမန္မာ စစ္အာဏာရွင္ ေခါင္းေဆာင္တို႔က သူတို႔ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ျဖစ္ေအာင္ အဓမၼ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ စိတ္ႀကိဳက္ ပံုေဖာ္ထားသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္သည္။

အမ်ားျပည္သူတို႔၏ ဆႏၵကို ဆန္႔က်င္၍ အာဏာစက္ျဖင့္ အဓမၼ လုပ္ယူေနျခင္းကိုကပင္ ဒီမိုကေရစီ က်င့္စဥ္ မဟုတ္ေၾကာင္း အထင္အရွား ေပၚလြင္လ်က္ရွိသည္။

ဒီမိုကေရစီ အေၾကာင္း မ်ားမ်ားသိလာပါက ဥာဏ္နီဥာဏ္နက္မ်ားၿပီး ရက္စက္ယုတ္မာလွေသာ အာဏာရွင္လုပ္ရပ္မ်ားကို ကြင္းကြင္းကြက္ကြက္ ပိုမို သိရွိလာပါမည္။

ထို႔ျပင္ ဒီမိုကေရစီ က်င့္စဥ္မ်ားကို နားလည္ သေဘာေပါက္လာသည္ႏွင့္အမွ် အလိုလို က်င့္ၾကံမိလာမည္ ျဖစ္သည့္အျပင္ ဒီမိုကေရစီကိုလည္း ပိုမို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္လာမည္ ျဖစ္သည္။

ယင္းမွာ အာဏာရွင္စနစ္ တိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ လူတဦးခ်င္းစီ၏ အေျခခံက်ေသာ လက္နက္ေကာင္းတခု ျဖစ္သည္။

အျပည့္အစံု ဖတ္ရန္ Download

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီ ျဖစ္ထြန္းမႈကို တတပ္တအား ပံ့ပိုးေပးသည့္အေနျဖင့္ ဤစာအုပ္ကို မည္သူမဆို ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းေနစရာ မလုိပဲ ထပ္မံ ျဖန္႔ခ်ိေဝငွႏိုင္ပါသည္။